Směr – práce ve Středočeském kraji 2 (S-P2)

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2022

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000015

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je, aby účastník nalezl trvalé zaměstnání během nebo krátce po své účasti v projektu, dále aby se vůbec zvýšila jeho zaměstnatelnost. Na základě provedené analýzy cílové skupiny a dalších relevantních informací byly stanoveny dílčí cíle projektu, jejichž realizací dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Mezi tyto dílčí cíle patří získání, či prohloubení dovedností formou rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání i s možností poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli, který zaměstná účastníka projektu. Dalším dílčím cílem je i odstranění překážek účasti v projektu prostřednictvím přímé podpory.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Projektu se zúčastní cca 850 osob, které budou kontinuálně probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje. Minimálně 739 účastníků projektu získá podporu v rozsahu min. 40 hodin a min. 294 osob získá kvalifikaci po ukončení své účasti. Během projektu bude vytvořeno 222 společensky účelných pracovních míst se mzdovým příspěvkem (SÚPM) a dále na pracovní smlouvu bude zaměstnáno dalších 70 účastníků projektu bez mzdového příspěvku.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Výběr klientů - je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu budou pozváni na skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde bude účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bude zařazeno min. 850 klientů.
 • Úvodní modul (Informační blok, Právní minimum, Poradenský program, Finanční gramotnost)
  Informační blok - podrobnější informace o projektu, školení BOZP a PO (rozsah min. 2 hodiny);
  Právní minimum – přehled o základních právních předpisech (rozsah 4 hodin);
  Poradenský program - rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, důchodová problematika apod. (rozsah 20 hodin);
  Finanční gramotnost – seznámení se s rozdíly finančních produktů, poskytování úvěru a jeho úročení, exekuce atd. (rozsah 20 hodin);
  Modul je určen pro min. 850 klientů.
 • Rekvalifikace - cílem aktivity je umístění klientů do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající. Celkem je plánováno zajistit 369 rekvalifikací.
 • Individuální podpora a poradenství - cílem aktivity je formou poradenství zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu. Aktivita zahrnuje možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce, zjištění možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu.
 • Doprovodná opatření
  Úhrada cestovného;
  Příspěvek na zdravotní prohlídku;
  Mzdový příspěvek (dotované zaměstnání) – projekt podpoří formou mzdových příspěvků minimálně 222 společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Mzdové příspěvky budou poskytovány zpravidla po dobu 6 – 12 měsíců ve výši 13 000 – 24 000,- Kč (včetně zákonných odvodů) a jejich výše bude stanovena dle konkrétního klienta na základně stanovených kritérií.

Projekt bude probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje celkem po dobu 78 měsíců.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

V důsledku projektu jsou očekávány změny, které budou mít nejen pozitivní vliv na klienta samotného, ale zároveň také napomohou k řešení problémů v oblasti trhu práce v rámci kraje. Mezi celou škálu změn, které budou mít přímý vliv na klienta, můžeme považovat vzhledem ke komplexnosti a individuálnímu přístupu ke klientovi například existenci možnosti nápomoci klientovi k znovuzískání či zvýšení sebevědomí, kdy získá veškeré informace o postupu hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce, přehled o základních pracovněprávních předpisech, možnostech podnikání, znovunalezení pracovní morálky, prohloubení dovedností formou rekvalifikace, zprostředkování či nalezení trvalého zaměstnání s možností poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli, finanční gramotnosti, přiblížení problematiky udržitelného rozvoje a mnoho dalších.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Směr – práce ve Středočeském kraji 2 navazuje na dříve realizovaný projekt Směr – práce ve Středočeském kraji, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer
Burian Jan, DiS.
Tel. č.: 950 156 624
E-mail: jan.burian@ uradprace .cz

Finanční manažer
Drahomíra Jašková
Tel. č. 950 156 451
E-mail: drahomira.jaskova@uradprace.cz

Terénní pracovník
David Buch
Tel. č. 950 156 624
E-mail: david.buch@uradprace.cz

 

Odborní pracovníci

Příbram, Beroun, Rakovník
Alena Havelková; 950 156 451; alena.havelkova@uradprace.cz

Benešov, Praha-východ, Praha-západ
Pavla Kotrabová; 950 101 556; pavla.kotrabova@uradprace.cz

Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Veronika Beránková, DiS.; 950 131 461; veronika.berankova@uradprace.cz

Kladno, Mělník, Mladá Boleslav
Pavel Pabuda; 950 127 321; pavel.pabuda@uradprace.cz

 

Specialisté ESF

Benešov
Ing. Jaroslav Kulich; 950 101 316; jaroslav.kulich@ uradprace .cz

Beroun
Bc. Jaroslava Nešvarová; 950 102 341; jaroslava.nesvarova@ uradprace .cz

Kladno
Ing. Zuzana Turečková; 950 127 366; zuzana.tureckova@uradprace.cz

Kolín
Bc. Kateřina Hozmanová, DiS.; 950 129 449; katerina.hozmanova@uradprace.cz

Kutná Hora
Tereza Formanová, DiS.; 950 131 458; tereza.formanova@uradprace.cz

Mělník
Bc. Iveta Huliciusová; 950 135 305; iveta.huliciusova@ uradprace .cz

Mladá Boleslav
Ing. Šárka Pavelková; 950 136 372; sarka.pavelkova1@uradprace.cz

Nymburk
Bc. Iva Šmrhová; 950 140 329; iva.smrhova@uradprace.cz

Praha – východ
Ing. Jiří Licek, DiS.; 950 151 325; jiri.licek@uradprace.cz

Praha – západ
Michaela Strašlipková, DiS.; 950 152 290; michaela.straslipkova@ uradprace .cz

Příbram
Mgr. Monika Matějková; 950 156 455; monika.matejkova@uradprace.cz

Rakovník
Michaela Šeráková, DiS.; 950 157 537; michaela.serakova@uradprace.cz

 

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • PRO ZAMĚSTNAVATELE - uvítáme Vaši nabídku volných pracovních míst pro klienty projektu

VÝZVA KE VSTUPU DO PROJEKTŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 • PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ - v případě zájmu o účast v projektu kontaktujte své poradce pro zprostředkování zaměstnání, kteří vám vydají doporučenku ke vstupu do projektu

 

Termíny výběrů pro uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce dle okresů:

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
24.08.2021 14.08.2021 25.08.2021 09/2021 11/2021     10/2021 24.08.2021 19.09.2021 07.09.2021 07.09.2021
    20.10.2021 12/2021                

Průběžné informace

Informace k 31. 7. 2021

 • K 31. 7. 2021 vstoupilo do projektu 828 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 752 osob.
 • Poradenský program 679 osob a Finanční gramotnost 659 osob.
 • Bylo uskutečněno 78 rekvalifikačních kurzů, z toho 73 RK bylo ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 8. 2021 celkem 275 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Informace k 31. 3. 2021

 • K 31. 3. 2021 vstoupilo do projektu 780 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 710 osob.
 • Poradenský program 639 osob a Finanční gramotnost 628 osob.
 • Bylo uskutečněno 73 rekvalifikačních kurzů, z toho 72 RK bylo ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 4. 2021 celkem 252 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Osobní schůzky v rámci individuálního poradenství, poradenské aktivity, rekvalifikace nebyly od 12. října 2020 realizovány prezenční formou. Pokud byly realizovány, tak pouze elektronickou nebo telefonickou formou či formou distanční výuky přes Skype, a to z důvodu přijatých opatření Covid-19.

Informace k 31. 12. 2020

 • K 31. 12. 2020 vstoupilo do projektu 763 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 699 osob.
 • Poradenský program 626 osob a Finanční gramotnost 616 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 71 osob, z toho 70 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 1. 2021 celkem 240 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Osobní schůzky v rámci individuálního poradenství, poradenské aktivity, rekvalifikace nebyly od 12. října 2020 realizovány prezenční formou. Pokud byly realizovány, tak pouze elektronickou nebo telefonickou formou či formou distanční výuky přes Skype, a to z důvodu přijatých opatření Covid-19.

Informace k 31. 5. 2020

 • K 31. 5. 2020 vstoupilo do projektu 701 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 639 osob.
 • Poradenský program 573 osob a Finanční gramotnost 565 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 56 osob, z toho 55 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 6. 2020 celkem 223 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů prostřednictví jak zabezpečované, tak i zvolené rekvalifikace. V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace). Od července / srpna 2020 budou probíhat další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje.

Informace k 31. 12. 2019

 • K 31. 12. 2019 vstoupilo do projektu 649 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 601 osob.
 • Poradenský program 541 osob a Finanční gramotnost 532 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 55 osob, z toho 54 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 1. 2020 celkem 198 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.
Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů prostřednictví zvolené rekvalifikace. V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace). Od ledna / února 2020 budou probíhat další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje.
 

Změna termínu realizace projektu
Vzhledem ke změně výzvy č. 03_15_010 došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2022, dále k navýšení celkového rozpočtu projektu na 66 731 357,- Kč a navýšení počtu společensky účelných pracovních míst vyhrazených na 222.

Informace k 1. 2. 2019

 • K 1. 2. 2019 vstoupilo do projektu 431 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 385 osob.
 • Poradenský program 317 osob a Finanční gramotnost 308 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 32 osob, z toho 31 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 2. 2019 celkem 110 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů prostřednictví zvolené rekvalifikace. V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace).Od ledna / února 2019 probíhají další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje.

Informace k 1. 8. 2018

 • K 1. 8. 2018 vstoupilo do projektu 241 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 219 osob.
 • Poradenský program 197 osob a Finanční gramotnost 193 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 25 osob, z toho 24 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 8. 2018 celkem 70 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů prostřednictví zvolené rekvalifikace. V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace).Od srpna / září 2018 probíhají další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje.

Informace k 1. 2. 2018

 • K 1. 2. 2018 vstoupilo do projektu 122 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 111 osob.
 • Poradenský program 104 osob a Finanční gramotnost 96 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 16 osob, z toho 15 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 2. 2018 celkem 36 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů prostřednictví zvolené rekvalifikace. V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace).Od února 2018 probíhají další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje.

Informace k 31.8.2017

V období od března do srpna 2017 pro účastníky projektu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Úvodní modul (Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání, Poradenský program, Finanční gramotnost), Rekvalifikace, Individuální podpora a Doprovodná opatření (dotovaná zaměstnání – SÚPM vyhrazené).

 • K 31.8.2017 vstoupilo do projektu 67 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 54 osob.
 • Poradenský program 49 osob a Finanční gramotnost 47 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 8 osob, z toho 7 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo je k 31.8.2017 celkem 9 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů.
V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace).
Od září 2017 bude probíhat další kolo Výběr účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje.

 

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování SÚMP vyhrazené (100.5kB)

Žádost o příspěvek na SÚMP (155kB)

Poslední aktualizace: 18. 8. 2021