Směr – práce ve Středočeském kraji 2 (S-P2)

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2023

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000015

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je, aby účastník nalezl trvalé zaměstnání během nebo krátce po své účasti v projektu, dále aby se vůbec zvýšila jeho zaměstnatelnost. Na základě provedené analýzy cílové skupiny a dalších relevantních informací byly stanoveny dílčí cíle projektu, jejichž realizací dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Mezi tyto dílčí cíle patří získání, či prohloubení dovedností formou rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání i s možností poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli, který zaměstná účastníka projektu. Dalším dílčím cílem je i odstranění překážek účasti v projektu prostřednictvím přímé podpory.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Projektu se zúčastní cca 1050 osob. Aktivity budou kontinuálně probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje. Minimálně 829 účastníků projektu získá podporu v rozsahu min. 40 hodin a min. 281 osob získá kvalifikaci po ukončení své účasti. Během projektu bude vytvořeno 308 společensky účelných pracovních míst se mzdovým příspěvkem (SÚPM) a dále na pracovní smlouvu bude zaměstnáno dalších 70 účastníků projektu bez mzdového příspěvku.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Výběr klientů - je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu budou pozváni na skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde bude účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bude zařazeno min. 1050 klientů.
 • Úvodní modul (Informační blok, Právní minimum, Poradenský program, Finanční gramotnost)
  Informační blok - podrobnější informace o projektu, školení BOZP a PO (rozsah min. 2 hodiny);
  Právní minimum – přehled o základních právních předpisech (rozsah 4 hodin);
  Poradenský program - rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, důchodová problematika apod. (rozsah 20 hodin);
  Finanční gramotnost – seznámení se s rozdíly finančních produktů, poskytování úvěru a jeho úročení, exekuce atd. (rozsah 20 hodin);
  Modul je určen pro min. 829 klientů.
 • Rekvalifikace - cílem aktivity je umístění klientů do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající. Celkem je plánováno zajistit 169 rekvalifikací.
 • Individuální podpora a poradenství - cílem aktivity je formou poradenství zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu. Aktivita zahrnuje možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce, zjištění možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu.
 • Doprovodná opatření
  Úhrada cestovného;
  Příspěvek na zdravotní prohlídku;
  Mzdový příspěvek (dotované zaměstnání) – projekt podpoří formou mzdových příspěvků minimálně 308 společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Mzdové příspěvky budou poskytovány po dobu minimálně 6 měsíců ve výši 13 000 – 24 000,- Kč (včetně zákonných odvodů) a jejich výše bude stanovena dle konkrétního klienta na základně stanovených kritérií.
  Vzdělávací kurz - Finanční gramotnost (rozsah 10 hodin).

Projekt bude probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje celkem po dobu 88 měsíců.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

V důsledku projektu jsou očekávány změny, které budou mít nejen pozitivní vliv na klienta samotného, ale zároveň také napomohou k řešení problémů v oblasti trhu práce v rámci kraje. Mezi celou škálu změn, které budou mít přímý vliv na klienta, můžeme považovat vzhledem ke komplexnosti a individuálnímu přístupu ke klientovi například existenci možnosti nápomoci klientovi k znovuzískání či zvýšení sebevědomí, kdy získá veškeré informace o postupu hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce, přehled o základních pracovněprávních předpisech, možnostech podnikání, znovunalezení pracovní morálky, prohloubení dovedností formou rekvalifikace, zprostředkování či nalezení trvalého zaměstnání s možností poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli, finanční gramotnosti, přiblížení problematiky udržitelného rozvoje a mnoho dalších.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Směr – práce ve Středočeském kraji 2 navazuje na dříve realizovaný projekt Směr – práce ve Středočeském kraji, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Závěrečné informace o realizaci projektu

 • Celkem vstoupilo do projektu 1063 uchazečů;
 • Informační blok a Právní minimum absolvovalo 970 účastníků; 
 • Poradenský program 881 účastníků;
 • Finanční gramotnost 673 účastníků; 
 • Vzdělávací kurz Finanční gramotnost 198 účastníků;
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 111 účastníků;
 • Bylo uzavřeno 319 dohod o poskytnutí příspěvku na SÚPM.
 • Na nedotované zaměstnání nastoupilo celkem 171 osob.

Výsledky a výstupy

  Plán Skutečnost %
Celkový počet účastníků - 60000 829 847 102,17
Účastníci, kteří získali kvalifikaci - 62600 281 255 90,75
Počet SÚPM - vyhrazené 308 319 103,57
Zaměstnaní účastníci 70 171 244,29

 

K 30.4.2023 byla realizace projektu ukončena

Poslední aktualizace: 18. 9. 2023