Směr – práce ve Středočeském kraji 2 (S-P2)

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2023

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000015

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je, aby účastník nalezl trvalé zaměstnání během nebo krátce po své účasti v projektu, dále aby se vůbec zvýšila jeho zaměstnatelnost. Na základě provedené analýzy cílové skupiny a dalších relevantních informací byly stanoveny dílčí cíle projektu, jejichž realizací dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Mezi tyto dílčí cíle patří získání, či prohloubení dovedností formou rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání i s možností poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli, který zaměstná účastníka projektu. Dalším dílčím cílem je i odstranění překážek účasti v projektu prostřednictvím přímé podpory.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Projektu se zúčastní cca 1050 osob. Aktivity budou kontinuálně probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje. Minimálně 829 účastníků projektu získá podporu v rozsahu min. 40 hodin a min. 281 osob získá kvalifikaci po ukončení své účasti. Během projektu bude vytvořeno 308 společensky účelných pracovních míst se mzdovým příspěvkem (SÚPM) a dále na pracovní smlouvu bude zaměstnáno dalších 70 účastníků projektu bez mzdového příspěvku.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Výběr klientů - je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu budou pozváni na skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde bude účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bude zařazeno min. 1050 klientů.
 • Úvodní modul (Informační blok, Právní minimum, Poradenský program, Finanční gramotnost)
  Informační blok - podrobnější informace o projektu, školení BOZP a PO (rozsah min. 2 hodiny);
  Právní minimum – přehled o základních právních předpisech (rozsah 4 hodin);
  Poradenský program - rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, důchodová problematika apod. (rozsah 20 hodin);
  Finanční gramotnost – seznámení se s rozdíly finančních produktů, poskytování úvěru a jeho úročení, exekuce atd. (rozsah 20 hodin);
  Modul je určen pro min. 829 klientů.
 • Rekvalifikace - cílem aktivity je umístění klientů do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající. Celkem je plánováno zajistit 169 rekvalifikací.
 • Individuální podpora a poradenství - cílem aktivity je formou poradenství zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu. Aktivita zahrnuje možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce, zjištění možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu.
 • Doprovodná opatření
  Úhrada cestovného;
  Příspěvek na zdravotní prohlídku;
  Mzdový příspěvek (dotované zaměstnání) – projekt podpoří formou mzdových příspěvků minimálně 308 společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Mzdové příspěvky budou poskytovány po dobu minimálně 6 měsíců ve výši 13 000 – 24 000,- Kč (včetně zákonných odvodů) a jejich výše bude stanovena dle konkrétního klienta na základně stanovených kritérií.
  Vzdělávací kurz - Finanční gramotnost (rozsah 10 hodin).

Projekt bude probíhat ve všech 12 okresech Středočeského kraje celkem po dobu 88 měsíců.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

V důsledku projektu jsou očekávány změny, které budou mít nejen pozitivní vliv na klienta samotného, ale zároveň také napomohou k řešení problémů v oblasti trhu práce v rámci kraje. Mezi celou škálu změn, které budou mít přímý vliv na klienta, můžeme považovat vzhledem ke komplexnosti a individuálnímu přístupu ke klientovi například existenci možnosti nápomoci klientovi k znovuzískání či zvýšení sebevědomí, kdy získá veškeré informace o postupu hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce, přehled o základních pracovněprávních předpisech, možnostech podnikání, znovunalezení pracovní morálky, prohloubení dovedností formou rekvalifikace, zprostředkování či nalezení trvalého zaměstnání s možností poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli, finanční gramotnosti, přiblížení problematiky udržitelného rozvoje a mnoho dalších.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Směr – práce ve Středočeském kraji 2 navazuje na dříve realizovaný projekt Směr – práce ve Středočeském kraji, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer
Burian Jan, DiS.
Tel. č.: 950 156 624
E-mail: jan.burian@uradprace.cz

Finanční manažer
Drahomíra Jašková
Tel. č. 950 156 451
E-mail: drahomira.jaskova@uradprace.cz

Terénní pracovník
David Buch
Tel. č. 950 156 624
E-mail: david.buch@uradprace.cz

 

Odborní pracovníci

Příbram, Beroun, Rakovník
---

Benešov, Praha-východ, Praha-západ
---

Kutná Hora, Kolín, Nymburk
---

Kladno, Mělník, Mladá Boleslav
Pavel Pabuda; 950 127 321; pavel.pabuda@uradprace.cz

 

Specialisté ESF

Benešov
Ing. Jaroslav Kulich; 950 101 316; jaroslav.kulich@uradprace.cz

Beroun
Bc. Jaroslava Nešvarová; 950 102 341; jaroslava.nesvarova@uradprace.cz

Kladno
Ing. Zuzana Košáková; 950 127 321; zuzana.kosakova@uradprace.cz

Kolín
Bc. Kateřina Hozmanová, DiS.; 950 129 449; katerina.hozmanova@uradprace.cz

Kutná Hora
Tereza Formanová, DiS.; 950 131 458; tereza.formanova@uradprace.cz

Mělník
Mgr. Radka Zelinová; 950 135 305; radka.zelinova@uradprace.cz

Mladá Boleslav
Ing. Šárka Pavelková; 950 136 372; sarka.pavelkova1@uradprace.cz

Nymburk
Bc. Edita Sochorová; 950 140 437; edita.sochorova@uradprace.cz

Praha – východ
Ing. Jiří Licek, DiS.; 950 151 325; jiri.licek@uradprace.cz

Praha – západ
Michaela Strašlipková, DiS.; 950 152 290; michaela.straslipkova@uradprace.cz

Příbram
Bc. Stanislava Janotová; 950 156 454; stanislava.janotova@uradprace.cz

Rakovník
Michaela Šeráková, DiS.; 950 157 537; michaela.serakova@uradprace.cz

 

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • PRO ZAMĚSTNAVATELE - uvítáme Vaši nabídku volných pracovních míst pro klienty projektu

VÝZVA KE VSTUPU DO PROJEKTŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 • PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ - v případě zájmu o účast v projektu kontaktujte své poradce pro zprostředkování zaměstnání, kteří vám vydají doporučenku ke vstupu do projektu

 

Termíny výběrů pro uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce dle okresů:

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
- - - - - - - - - - - -

Průběžné informace

Informace k 31. 3. 2023

 • K 31. 3. 2023 vstoupilo do projektu 1061 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 968 osob.
 • Poradenský program 879 osob, Finanční gramotnost 671 osob a vzdělávací kurz Finanční gramotnost 198 osob.
 • Bylo uskutečněno 127 rekvalifikačních kurzů, z toho 123 RK bylo ukončilo úspěšně.
 • Realizace SÚPM byla ukončena. Na SÚPM v průběhu celé aktivity Doprovodná opatření nastoupilo celkem 319 osob.

 

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování SÚMP vyhrazené (100.5 kB)

Žádost o příspěvek na SÚMP (155 kB)

Poslední aktualizace: 17. 4. 2023