Služby a činnosti Úřadu práce České republiky

v oblasti zaměstnanosti

 

Všem občanům, Osobám se zdravotním postižením, Uchazečům o zaměstnání, Zájemcům o zaměstnání, Zaměstnavatelům, Cizincům, Ostatní činnosti

Úřad práce České republiky je správním úřadem, který plní úkoly v oblasti zaměstnanosti, oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a v oblasti státní sociální podpory.

Úřad práce České republiky

Všem občanům

poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o

 • volných pracovních místech v České republice a
 • volných pracovních místech v zemích EU a podmínkách zaměstnávání v zahraničí (EURES)
 • možnostech dalšího vzdělávání
 • probíhajících projektech

poskytuje poradenské služby pro

 • volbu či změnu povolání
 • volbu rekvalifikace
 • zprostředkování vhodného zaměstnání

Osobám se zdravotním postižením

 • poskytuje poradenské služby pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením
 • zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání
 • může poskytnout příspěvek na zřízení a provoz chráněného pracovního místa, pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost

Uchazečům o zaměstnání

 • poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání
 • vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci
 • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce
 • může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • může poskytnout příspěvek na dojížďku do zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání je osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je Úřadem práce ČR zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

Zájemcům o zaměstnání

 • poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání
 • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce
 • může poskytnout příspěvek na dojížďku, pokud se na něj vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené zaměstnavatelem

Zájemcem o zaměstnání je osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce ČR na území České republiky.

Zaměstnavatelům

 • poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí
 • vyhledává na volná pracovní místa uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání
 • poskytuje informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
 • poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
 • může poskytnout v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
  • příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
  • příspěvek na zřízení nebo na vyhrazení společensky účelných pracovních míst
  • překlenovací příspěvek
  • příspěvek na zapracování
  • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
  • příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na provoz chráněného pracovního místa
  • úhradu nákladů rekvalifikace prováděné v zájmu dalšího pracovního uplatnění jejich zaměstnanců
  • úhradu nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postižením v rámci jejich pracovní rehabilitace
 • poskytuje příspěvky také v rámci aktuálních projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu, které mají obecně za cíl snižovat podíl nezaměstnaných osob na trhu práce, zvýšit adaptabilitu pracovní síly, zvyšovat kvalifikaci a odbornou praxi zaměstnanců, umožnit vyšší soulad mezi soukromým a pracovním životem, usnadnit vstup a udržet se na trhu práce a podpořit mezigenerační solidaritu na trhu práce.

  Cizincům

 • uděluje povolení k zaměstnání v České republice

Cizincem se pro účely zaměstnávání rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem.

Ostatní činnosti Úřadu práce České republiky

 • zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech
 • spolupracuje s organizátory na zajištění veřejné služby a poskytuje příspěvky
 • vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti
 • povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
 • sleduje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • přijímá a zajišťuje vyřízení stížností občanů

Poslední aktualizace: 9. 1. 2024