Služby a činnosti Úřadu práce České republiky

v oblasti zaměstnanosti


Všem občanům, Osobám se zdravotním postižením, Uchazečům o zaměstnání, Zájemcům o zaměstnání, Zaměstnavatelům, Cizincům, Ostatní činnosti

Úřad práce České republiky je správním úřadem, který plní úkoly v oblasti zaměstnanosti, oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a v oblasti státní sociální podpory. V Úřadu práce ČR působí generální ředitelství se sídlem v ulici Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, a krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "krajské pobočky"). Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů, správním obvodem Úřadu práce - krajské pobočky pro hlavní město Prahu je území hlavního města Prahy.

Úřad práce České republiky

Všem občanům

poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména
informace o

 • volných pracovních místech v České republice a zemích EU
 • situaci na trhu práce  v České republice a zemích EU
 • podmínkách zaměstnávání v zahraničí
 • možnostech dalšího vzdělávání

poskytuje poradenské služby pro

 • volbu povolání
 • volbu rekvalifikace
 • zprostředkování vhodného zaměstnání

Osobám se zdravotním postižením

 • zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání
 • může poskytnout  příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa, pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • poskytuje poradenské služby pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením


Uchazečům o zaměstnání

 • poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání
 • vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci
 • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce
 • může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti


Uchazečem o zaměstnání je osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je Úřadem práce ČR zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.


Zájemcům o zaměstnání

 • poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání
 • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce

Zájemcem o zaměstnání je osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce ČR na území České republiky.


Zaměstnavatelům

 • poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí
 • vyhledává na volná pracovní místa uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání  
 • poskytuje informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
 • poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a spolupracuje při vytváření a přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením
 • může poskytnout v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
  • příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
  • příspěvek na společensky účelná pracovní místa
  • překlenovací příspěvek 
  • příspěvek na zapracování
  • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
  • příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a na provoz chráněného pracovního místa
  • příspěvek na vytvoření  chráněné pracovní  dílny a  na provoz chráněné pracovní dílny
  • úhradu nákladů rekvalifikace prováděné v zájmu dalšího pracovního uplatnění  jejich zaměstnanců
  • úhradu nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postižením v rámci jejich pracovní rehabilitace

  Cizincům

 • uděluje povolení k zaměstnání v České republice


Cizincem  se pro účely zaměstnávání rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem.

Ostatní činnosti Úřadu práce České republiky

 • zabezpečuje a podporuje projekty a opatření v oblasti trhu práce, včetně účasti na mezinárodních programech a projektech
 • vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti
 • povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
 • sleduje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • přijímá a zajišťuje vyřízení stížností občanů
 • rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě o tom, že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou
 • uděluje a odnímá povolení ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur práce