Se sousedy k vzdělávání I

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00017

Částka: 44 241 294,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. února 2012 až 31. července 2014

Cíle projektu

Zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností.

Zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova.

Přispět k vytváření pracovních příležitostí a podporovat pracovní místa vyčleněná na trhu práce pro účastníky projektu.

Popis projektu

Projekt "Se sousedy k vzdělávání I" navazuje na pilotní projekt "Se sousedy k vzdělávání", v rámci kterého realizátor připravil a v praxi úspěšně ověřil vzdělávací program určený cílové skupině (CS) – obyvatelům venkovských oblastí, uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaným na ÚP v Jihočeském kraji (JČK). Projekt bude realizován na území všech 7 okresů JČK. Bude založen na spolupráci se zapojenými obcemi, které poskytnou prostory pro konání vzdělávacích a poradenských aktivit. Do projektu vstoupí minimálně 800 účastníků, kteří se postupně zúčastní naplánovaných motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity budou realizovány přímo v zapojených obcích (s výjimkou Programu rekvalifikací, kde bude při stanovení místa konání zohledněno zaměření rekvalifikace a další specifika těchto kurzů). Projekt bude podporovat vznik pracovních míst formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelům (VPP, SÚPM). Plánujeme podpořit cca 100 těchto míst. V případě zájmu ze strany klientů bude možné podpořit vznik až 8 OSVČ. Po dobu své účasti mohou klienti navíc čerpat příspěvky přímé podpory (na dopravu, hlídání dětí, různé průkazy a potvrzení apod.).

Klíčové aktivity

Informační schůzky

 • proběhnou v každé ze zapojených obcí. Na schůzky budou vyslání uchazeči z evidence ÚP a dále se jich mohou účastnit ostatní obyvatelé dané obce a blízkého okolí. Na informační schůzce bude představen projekt a poskytnuty veškeré informace potřebné k rozhodnutí o vstupu do projektu.

Vstupní program

 • úvodní školení, jehož součástí je představení harmonogramu vzdělávacích a poradenských aktivit a přidělení každému účastníkovi „jeho“ individuálního poradce.

Základní program

 • trvá zhruba 5 dnů, obsahuje kurzy se zaměřením na podporu měkkých dovedností, pracovně právní problematiku a rozvoj finanční gramotnosti.

Program IT

 • minimálně dvě úrovně akreditovaných kurzů obsluhy PC (min. 60 výukových hodin).

Program rekvalifikací

 • předpokládané okruhy – základy podnikání, sociální pracovník, dřevorubecké práce, svářeč kovů, obsluha stavebních strojů, informační technologie, účetní a daňová evidence, další kurzy budou zařazeny dle vývoje situace na trhu práce. Bohužel, ačkoli víme, že by to bylo nanejvýše žádoucí, není možné v rámci projektu realizovat jazykové kurzy bez přímé souvislosti s rekvalifikací.

Poradenství

 • zajišťují individuální poradci, kteří jsou k dispozici klientům po celou dobu účasti v projektu.Jedná se o poradenství především v oblasti uzavírání pracovně právních vztahů a komunikace s potencionálními zaměstnavateli včetně karierního poradenství.

Příspěvky přímé podpory

 • škála příspěvků, jejichž smyslem je přispět k odstraňování překážek, které by bránily cílové skupině v účasti na aktivitách projektu a v přístupu a zapojení na trhu práce – příspěvek na dopravu, ubytování, péči o závislé osoby, podpora vzniku pracovních míst (OSVČ, vyhrazená místa a veřejně prospěšné práce), příspěvky na zdravotní prohlídky a zdravotní průkazy, příspěvky na poplatky za výpisy související s vydáním různých potvrzení, ověření, registrací atd.

Všechny výše uvedené aktivity (s výjimkou Programu rekvalifikací) budou realizovány přímo v zapojených obcích. U rekvalifikací pak bude záležet na podmínkách, za jakých by ještě mohla být rekvalifikace „dovezena“ do libovolného místa konání. V případě, že by byla ohrožena kvalita kurzu, nebo by to z technického hlediska nebylo možné vůbec, budou účastníkům hrazeny prostředky vynaložené na dopravu do rekvalifikačního kurzu, případně na praxi.

Cílové skupiny

Společným znakem CS je bydliště s obtížnou dopravní obslužností, která je handicapuje na trhu práce a z hlediska možností celoživotního vzdělávání (často v kombinaci s dalšími znevýhodněními – dlouhodobá nezaměstnanost, péče o závislé osoby, ztráta profesních dovedností, nízká motivace a sebehodnocení aj.). CS bude do projektu zapojena především díky rozvoji neformálního partnerství mezi realizátorem a obcemi, které projeví aktivní zájem o spolupráci.

Účastníci/ce projektu

uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP v JČK

Realizátor projektu

 • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Klavíkova 7
 • Město: České Budějovice
 • PSČ: 37004

Kontaktní osoby:

 • Ing. Alena Čapková
 • Projektový manažer
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • alena.capkova@uradprace.cz, 950 109 427
 • Pavlína Plucarová
 • Finanční manažer
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • pavlina.plucarova@uradprace.cz, 950 109 430

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022