Se sousedy k vzdělávání

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00043

Částka: 14 348 500,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. červen 2009 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Projekt Se sousedy k vzdělávání (dále jen projekt) připravoval Úřad práce v Českých Budějovicích pro okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice a Tábor. Úřady práce ve jmenovaných okresech projevily zájem o jeho základní myšlenku. Projekt byl realizován jako pilotní a kladl si za cíl připravit a v praxi ověřit vzdělávací program ušitý na míru cílové skupině – obyvatelům venkovských oblastí v zapojených okresech Jihočeského kraje. Zaměřoval se na vzdělávání a podporu při hledání zaměstnání. Cílem bylo umožnit klientům vzdělávat se „doma“, ve známém prostředí a odstranit jednu z hlavních bariér – nevhodné dopravní spojení do center, kam by jinak museli klienti za vzděláváním obtížně dojíždět.

Realizace probíhala na území 23 zapojených obcí a byla založena na spolupráci s těmito obcemi, které poskytly vhodné prostory pro konání vzdělávacích a poradenských aktivit. Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byla účast v projektu a veškeré aktivity pro účastníky zdarma.

Cíle projektu

Zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností.

Vytvořit a ověřit program cíleně zaměřený na specifika cílové skupiny tvořená regionálními podmínkami.

Zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova.

Přispět k vytváření pracovních příležitostí a podporovat pracovní místa vyčleněná na trhu práce pro účastníky projektu.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou, na kterou se projekt zaměřoval, byli obyvatelé obcí venkovských oblastí, kteří mají možnost dalšího rozvoje omezenu špatnou dopravní dostupností (často v kombinaci s dalšími znevýhodněními, např. nízká motivace k celoživotnímu sebevzdělávání, péče o závislou osobu, ztráta profesních dovedností apod.). Do projektu vstupovali lidé ze zapojených obcí a z blízkého okolí (ti, kteří museli za aktivitami ze spádových oblastí dojíždět, měli možnost čerpat příspěvky na dopravu). Zařazeni mohli být pouze klienti úřadu práce (dále také jen ÚP) evidovaní jako uchazeči či zájemci o zaměstnání.

Průběh

Projekt byl rozdělen do 4 samostatných etap, které byly realizovány postupně v jednotlivých okresech (Český Krumlov, Tábor, Prachatice, Strakonice).
S výjimkou rekvalifikačních kurzů veškeré dění probíhalo vždy přímo v zapojených obcích. U rekvalifikačních kurzů záviselo místo konání především na zaměření kurzu a na počtu účastníků. Pokud nebylo možné realizovat rekvalifikaci přímo v zapojené obci, bylo zajištěno její konání na území zapojeného okresu, v odůvodněných případech i jinde.

Výsledky

Díky kvalitní přípravě a bezproblémové spolupráci se zástupci obcí měli jejich obyvatelé o vstup do projektu dostatečný zájem. Ve 23 zapojených obcích vstoupilo do projektu celkem 244 účastníků. Co do počtu zařazených osob tak úspěšných absolventů jednotlivých aktivit byly dosažené výsledky vyšší než původní plán. Celkem 233 účastníků absolvovalo úspěšně kurzy měkkých dovedností, 223 účastníků úspěšně dokončilo kurz „Základy obsluhy osobního počítače“ a 102 klientů ukončilo úspěšně rekvalifikaci. Polovina účastníků projektu našla uplatnění na trhu práce (vstoupila do zaměstnání či začala podnikat jako OSVČ). Celkem 43 pracovních míst bylo podpořeno finančním příspěvkem ke mzdovým nákladům zaměstnavatelů. Jednalo se o podporu vzniku pracovních míst formou veřejně prospěšných prací (VPP) či společensky účelných pracovních míst vyhrazených konkrétním účastníkům projektu (SÚPM vyhrazená).

Mezinárodní spolupráce

Irelevantní.

Partneři

Irelevantní.

Realizátor projektu

  • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
  • IČ: 72496991
  • Ulice: Klavíkova 7
  • Město: České Budějovice
  • PSČ: 37004

Kontaktní osoba:

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022