Sazebník úhrad za poskytování informací

a) Náklady na pořízení kopií:

 • za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A4: 2,00 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4: 3,00 Kč
 • za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A3: 3,00 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A3: 4,00 Kč
 • za pořízení jednostranné barevné kopie formátu A4: 4,00 Kč
 • za pořízení oboustranné barevné kopie formátu A4: 6,00 Kč
 • za pořízení jednostranné barevné kopie formátu A3: 7,00 Kč
 • za pořízení oboustranné barevné kopie formátu A3: 12,00 Kč

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Úřadem práce se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

b) Náklady na opatření technických nosičů dat:

 • za 1 ks nenahraného CD: 8,- Kč
 • za 1 ks nenahraného DVD: 12,- Kč

c) Náklady na odeslání informací žadateli:

 • balné - nevyžaduje se
 • náklady na poštovní služby - dle aktuálního ceníku poštovních služeb

d) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

 • činí 180,- Kč za hodinu vyhledávání, což odpovídá průměrnému hrubému hodinovému platu zaměstnance Úřadu práce ČR, včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace na základě jedné žádosti nepřesáhnou 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, Úřad práce písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.