Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji


Doba realizace projektu: 2. 1. 2016 – 30. 6. 2022
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000014
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob zdravotně postižených, na posílení jejich pracovní integrace a na odstranění bariér znesnadňující jejich rovnocenný přístup na trh práce. Projekt klade důraz na individuální přístup ke klientovi, a to výběrem vhodných nástrojů a školení tak, aby byl klient připraven uplatnit se na trhu práce. Proto je jedním ze záměrů i prohloubení spolupráce se zaměstnavateli Středočeského kraje v oblasti zaměstnávání osob cílové skupiny, a to nejen na vyhrazených SÚPM podporovaných projektem, ale i na vhodných pracovních místech na otevřeném trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Příbrami a kontaktních pracovišť ÚP ČR Středočeského kraje, kteří jsou zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění nebo mají zdravotní omezení, krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaní s různým stupněm vzdělání. Jedná se o osoby, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Jednotlivé podpory (aktivity) projektu vychází ze zpracované analýzy cílové skupiny projektu. Jsou zaměřeny nejen na oblast poradenskou, ale i na oblast motivační, dále na prohloubení znalostí a dovedností, a v neposlední také na umístění na trhu práce. Jednotlivé aktivity projektu jsou vzájemně provázány a směřují k odstranění či alespoň ke zmírnění bariér, které osobám se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním či zdravotním omezením znesnadňující jejich uplatnění na trhu práce.

Přehled aktivit projektu

 • Vstupní modul obsahuje:
  Informační modul – jednodenní modul zaměřený na získání právního minima
  Poradenský modul – pětidenní modul zaměřený na osobnostní rozvoj účastníka
  Modul finanční gramotnosti – čtyřdenní modul zaměřený na získání základních znalostí ze všech oblastí finanční gramotnosti
 • Poradenské činnosti obsahují:
  Bilanční diagnostiku
  Ergodiagnostiku
  Individuální psychologické poradenství
 • Rekvalifikace
  Rekvalifikace je zaměřena získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Vliv na výběr vhodných rekvalifikačních kurzů pro účastníky budou mít nejen zjištěné předpoklady účastníků v rámci poradenských aktivit, ale i potřeby a požadavky zaměstnavatelů Středočeského kraje.
 • Zaměstnání formou SÚPM
  SÚPM jsou místa která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Na SÚPM bude ÚP poskytovat na základě dohody finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů. V rámci projektu budou realizována pouze SÚPM vyhrazená. Příspěvek na jedno vyhrazené SÚPM může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdu nebo plat na zaměstnance přijatého na vyhrazené místo včetně povinných odvodů a může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců, maximální výše příspěvku je stanovena směrnicí ředitelky Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami, v aktuálním znění. Předpokládá se, že v průběhu realizace bude zajištěno 200 SÚPM vyhrazených.
 • Individuální podpora
  Individuální podpora je průběžná aktivita, kterou budou moci využít účastníci projektu podobu své účasti v projektu.
 • Doprovodná opaření
  Doprovodná opatření tzv. přímá podpora je určena pro účastníky, u kterých existují překážky, které jim brání účasti v projektu. Předmětná doprovodná opatření budou účastníkům projektu poskytována výhradně v souvislosti s jejich osobní účasti na těchto aktivitách Vstupní modul, Poradenské činnosti a Rekvalifikace.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Tento projekt nenavazuje na žádný projekt z minulého programového období, jedná se o nový projekt.

Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer

Marcela Kreutzerová
Tel. č.: 950 156 452
E-mail: marcela.kreutzerova@uradprace.cz

Finanční manažer

Ing. Vladimíra Zikmundová
Tel. č.: 950 156 458
E-mail: vladimira.zikmundova@uradprace.cz

Terénní pracovník

vyhlášeno výběrové řízení

Odborní pracovníci

Příbram, Beroun, Rakovník
Lenka Křížková; 950 156 435; lenka.krizkova@uradprace.cz
Lucie Hájková Študentová, DiS.; 950 156 435; lucie.hajkova1@uradprace.cz

Benešov, Praha-východ, Praha-západ
Veronika Dajčová; 950 101 444; veronika.dajcova1@uradprace.cz
Ing. Jaroslava Průchová; 950 101 444; jaroslava.pruchova@uradprace.cz

Kladno, Mělník, Mladá Boleslav
Gabriela Čunderlová;950 127 321; gabriela.cunderlova@uradprace.cz
 

Kutná Hora, Kolín, Nymburk
Bc. Šárka Kodešová; 950 131 422; sarka.kodesova@uradprace.cz

Bc. Kristýna Maidlová; 950 131 422; kristyna.maidlova@uradprace.cz 

Specialisté ESF

Benešov
Ing. Jaroslav Kulich; 950 101 316; jaroslav.kulich@uradprace.cz

Beroun
Bc. Jaroslava Nešvarová; 950 102 341; jaroslava.nesvarova@uradprace.cz

Kladno
vyhlášeno výběrové řízení
 
Kolín
Bc Kateřina Hozmanová.; 950 129 449; katerina.hozmanova@uradprace.cz
 
Kutná Hora

Tereza Formanová, DiS.; 950131 458; tereza.formanova@uradprace.cz

Mělník
Bc. Iveta Huliciusová; 950 135 305; iveta.huliciusova@uradprace.cz

Mladá Boleslav
Ing. Šárka Pavelková; 950 136 372; sarka.pavelkova@uradprace.cz

Nymburk
Bc. Iva Šmrhová; 950 140 329; iva.smrhova@uradprace.cz
 
Praha – východ
Ing. Jiří Licek, 950 151 325; jiri.licek@uradprace.cz
 

Praha – západ
Michaela Strašlipková, DiS.; 950 152 290; michaela.straslipkova@uradprace.cz

Příbram
Mgr. Monika Matějková, 950 156 455;  monika.matejkova@uradprace.cz
 

Rakovník
Michaela Šeráková, 950 157 537;  michaela.serakova@uradprace.cz

 

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • v rámci projektu přijímáme nabídky volných pracovních míst pro účastníky projektu s možností příspěvku na úhradu mzdových nákladů na vyhrazených SÚPM

VÝZVA KE VSTUPU DO PROJEKTU PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 • máte-li zájem o účast v tomto projektu, kontaktujte své poradce pro zprostředkování zaměstnání, kteří vám vydají doporučenku ke vstupu do projektu viz tabulka termínů výběru UoZ do projektu.

Tabulka - termíny výběrů uchazečů o zaměstnání v rámci okresů Středočeského kraje:

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
24.1.2022               23.2.2022 23.3.2022    

Průběžné informace

k 30. 11. 2021

 • K 30. 11. 2021 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 794 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 729 účastníků, Poradenský program 655 účastníků, modul Finanční gramotnosti 645 účastníků. Celkový počet podpořených účastníků projektu je 653, což 120 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 42 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci a u jednoho účastníka ergodiagnostika probíhá, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 82 účastníků, což je 60 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 239 účastníků projektu.
 • SÚPM  vyhrazená -  v současné době nelze podávat žádosti. V rámci projektu byl zpracován návrh změny projektu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace do 30.4.2023. V případě jeho schválení, je předpoklad opětovného podávání žádostí na SÚPM vyhrazená.

k 31. 10. 2021

 • K 31. 10. 2021 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 791 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 722 účastníků, Poradenský program 648 účastníků, modul Finanční gramotnosti 633 účastníků. Celkový počet podpořených účastníků projektu je 641, což 118 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 42 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 77 účastníků, což je 56,60 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 236 účastníků projektu.
 • SÚPM lze uzavírat pouze do 31.3.2022, z důvodu ukončení realizace projektu k 30.6.2022, tzn., že od 1.12.2021 jsou SÚPM uzavírána na dobu kratší (minimální délka 4 měsíce).

 

k 30. 6. 2021

 • K 30. 6. 2021 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 750 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 679 účastníků, Poradenský program 601 účastníků, modul Finanční gramotnosti 590 účastníků. Celkový počet podpořených účastníků projektu je 598, což 110 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 39 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 60 účastníků, což je 44 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 221 účastníků projektu. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti zaměstnavatelů o příspěvek na SÚPM.
 • SÚPM lze uzavírat pouze do 31. 3. 2022, z důvodu ukončení realizace projektu k 30. 6. 2022, tzn., že od 1. 5. 2021 jsou SÚPM uzavírána na dobu kratší (minimální délka 4 měsíce).

k 31. 3. 2021

 • K 31. 3. 2021 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 715 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 652 účastníků, Poradenský program 582 účastníků, modul Finanční gramotnosti 571 účastníků. Celkový počet podpořených účastníků projektu je 580, což 106,8, % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 39 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 59 účastníků, což je 43,38 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 210 účastníků projektu. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti zaměstnavatelů o příspěvek na SÚPM.
 • Osobní schůzky v rámci individuálního poradenství, poradenské aktivity, rekvalifikace nebyly od 12. října 2020 realizovány prezenční formou, pokud byly realizovány, tak pouze elektronickou nebo telefonickou formou či formou distanční výuky přes skype, a to z důvodu přijatých opatření Covid -19.

k 31. 12. 2020

 • K 31. 12. 2020 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 709 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 645 účastníků, Poradenský program 575 účastníků, modul Finanční gramotnosti 564 účastníků. Celkový počet podpořených účastníků projektu je 573, což 105,5 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 39 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 59 účastníků, což je 43,38 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci. Od června 2020 je možné nabízet kromě zvolené RK také vysoutěžené rekvalifikační kurzy zabezpečené.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 207 účastníků projektu. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti zaměstnavatelů o příspěvek na SÚPM
 • Osobní schůzky v rámci individuálního poradenství, poradenské aktivity, rekvalifikace nebyly od 12. října 2020 realizovány presenční formou, pokud byly realizovány, tak pouze elektronickou nebo telefonickou formou či formou distanční výuky přes skype, a to z důvodu přijatých opatření Covid -19.

k 31. 8. 2020

 • K 31. 8. 2020 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 667 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 602 účastníků, Poradenský program 546 účastníků, modul Finanční gramotnosti 534 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 543, což 100 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 38 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 57 účastníků, což je 41,91 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci. Od června 2020 je možné nabízet kromě zvolené RK také vysoutěžené rekvalifikační kurzy zabezpečené.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 198 účastníků projektu. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti zaměstnavatelů o příspěvek na SÚPM.
 • V současné době jsou realizovány všechny aktivity projektu

k 31. 5. 2020

 • K 31. 5. 2020 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 647 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 590 účastníků, Poradenský program 529 účastníků, modul Finanční gramotnosti 520 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 524, což  96,5% z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 37 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 3 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 54 účastníků, což je 39,7 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci. Od 1. čtvrtletí 2020 je možné nabídnout kromě zvolené RK také vysoutěžené rekvalifikační kurzy zabezpečené.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 191 účastníků projektu. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti zaměstnavatelů o příspěvek na SÚPM.
 • V době nouzového stavu z důvodu COVID – 19 byly aktivity pro účastníky pozastaveny, realizována byla pouze Individuální podpora, a to formou telefonickou nebo elektronickou.  

k 31. 12. 2019

 • K 31. 12. 2019 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 597 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 543 účastníků, Poradenský program 498 účastníků, modul Finanční gramotnosti 484 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 490, což  90,2% z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 36 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 3 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 51 účastníků, což je 37,5 % z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci. Je předpoklad, že v I. čtvrtletí 2020 bude možné nabídnout kromě zvolené RK také rekvalifikační kurzy zabezpečené.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 162 účastníků projektu. Ve fázi schvalovacího procesu jsou další žádosti zaměstnavatelů o příspěvek na SÚPM.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • Aktivity probíhají ve všech okresech Středočeského kraje.

 

30. 4. 2019

 • K 30. 4. 2019 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 491 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 430 účastníků, Poradenský program 390 účastníků, modul Finanční gramotnosti 379 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 376, což cca 69 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 28 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 2 účastníci a Individuální psychologické poradenství také 3 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 37 účastníků, což je 27% z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci. V současné době je nabízena a probíhá pouze rekvalifikace zvolená.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 122 účastníků projektu, Předčasně bylo ukončeno 23 dohod o poskytnutí příspěvku na vyhrazené SÚPM. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti o příspěvek na SÚPM.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • Aktivity probíhají ve všech okresech Středočeského kraje.

31. 12. 2018

 • K 31. 12. 2018 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 404 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 371 účastníků, Poradenský program 331 účastníků, modul Finanční gramotnosti 315 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 309, což cca 57 % z plánovaného počtu 543 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 27 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 2 účastníci a Individuální psychologické poradenství také 2 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 32 účastníků, což je 23,5% z plánovaného počtu 136 účastníků, kteří získali kvalifikaci. V současné době je nabízena a probíhá pouze rekvalifikace zvolená.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 97 účastníků projektu, Předčasně bylo ukončeno 11 SÚPM. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti o příspěvek na SÚPM.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • Aktivity probíhají ve všech okresech Středočeského kraje.
   

11.10.2018

 • Vzhledem ke změně výzvy č. 03_15_010 došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2022

30.9. 2018

 • K 30. 9. 2018 vstoupilo do projektu 319 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 279 účastníků, Poradenský program 249 účastníků, modul Finanční gramotnosti 227 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 218, což je 72 % z plánovaného počtu 300 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 20 účastníků Ergodiagnostiku absolvoval jeden účastník.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 22 účastníků. V současné době je nabízena a probíhá pouze rekvalifikace zvolená.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 75 účastníků projektu, Předčasně bylo ukončeno sedm SÚPM. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti o příspěvek na SÚPM.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • Aktivity probíhají ve všech okresech Středočeského kraje.
   

31.7.2018

 • Ke 31. 7 .2018 vstoupilo do projektu 263 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 241 účastníků, Poradenský program 219 účastníků, modul Finanční gramotnosti 210 účastníků.
 • Celkový počet podpořených účastníků projektu je 198, což je 66 % z plánovaného počtu 300 účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 16 osob; Ergodiagnostiku ukončil jeden klient a další 2 klienti mají podané žádosti.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 12 účastníků. V současné době je nabízena a probíhá pouze rekvalifikace zvolená.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 62 účastníků projektu, zaměstnavatelé ukončili pracovní poměr se třemi účastníky. Ve fázi schvalovacího procesu jsou dalších žádosti o příspěvek na SÚPM.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • V současné době probíhají aktivity ve všech okresech Středočeského kraje.

30.4.2018

 • Ke 30. 4 .2018 vstoupilo do projektu 217 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 196 účastníků, Poradenský program 174 účastníků, modul Finanční gramotnosti 161 účastníků.
 • Celkový počet účastníků je 146, což je 48,6 % z plánovaného počtu 300 účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 16 osob; Ergodiagnostiku ukončil jeden klient a další 2 klienti mají podané žádosti.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 15 účastníků. V současné době je nabízena a probíhá pouze rekvalifikace zvolená.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 38 účastníků projektu, zaměstnavatelé ukončili pracovní poměr se třemi účastníky. Ve fázi schvalovacího procesu je dalších 7 žádostí o příspěvek na SÚPM.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • V současné době probíhají aktivity ve všech okresech Středočeského kraje.

28.2.2018

 • Ke dni 28.2.2018 vstoupilo do projektu 182 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 154 účastníků, Poradenský program 125 účastníků, modul Finanční gramotnosti 103 účastníků.
 • Počet podpořených osob je 99, což je 33% z plánovaného počtu 300 podpořených osob.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 16 osob; o Ergodiagnostiku zažádaly 2 osoby.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 13 účastníků. V současné době je nabízena pouze rekvalifikace zvolená.
 • Na SÚPM - vyhrazená je umístěno 30 účastníků projektu, z toho se třemi účastníky ukončili zaměstnavatelé pracovní poměr. Další žádosti o SÚPM jsou ve fázi schvalování.
 • Po celou dobu účasti v projektu je klientům poskytována individuální podpora.
 • Další běhy projektu jsou plánovány na březen a duben 2018.

31.12.2017

 • V říjnu byly zahájeny třetí běhy projektu, v rámci kterých byly realizovány aktivity Výběr, Informační modul, Poradenský modul a modul Finanční gramotnost, na ně navazovaly nepovinné aktivity rekvalifikace a zaměstnání SÚPM.
 • Do projektu od jeho zahájení vstoupilo celkem 134 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 120 účastníků, Poradenský program 107 účastníků, modul Finanční gramotnost 99 účastníků. Rekvalifikaci úspěšně absolvovalo 13 účastníků.
 • V rámci aktivity Zaměstnání formou SÚPM bylo od zahájení projektu na SÚPM umístěno 25 účastníků, se dvěma účastníky byl ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele.
 • Další běh projektu je plánován na únor 2018.

30.9.2017

 • V srpnu a v září 2017 byly na jednotlivých KoP zahájeny druhé běhy projektu, v rámci kterých byly realizovány aktivity: Výběr, Informační modul, Poradenský modul a modul Finanční gramotnost. Dohodu o účasti v projektu podepsalo 37 účastníků, Od zahájení realizace projektu podepsalo dohodu o účasti v projektu celkem 113 účastníků. V rámci realizace1.běhu byly realizovány aktivity: Rekvalifikace, Zaměstnání formou SÚPM, Individuální podpora a Doprovodná opatření.
 • K 30.9.2017 bylo v rámci aktivity Zaměstnání formou SÚPM na SÚPM vyhrazených umístěno 15 účastníků projektu. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.

31.7.2017

 • V období od května do července 2017 pro účastníky projektu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Vstupní modul, Poradenské činnosti, Rekvalifikace, Zaměstnání formou SÚPM, Individuální podpora a Doprovodná opatření.
 • K 31.7.2017 vstoupilo do projektu 76 osob. Informační modul absolvovalo 69 osob, Poradenský modul 59 osob a modul Finanční gramotnosti 55 osob. Bilanční diagnostiku absolvovalo 12 osob. Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 11 osob, z toho 9 osob ukončilo úspěšně. V rámci aktivity Zaměstnání formou SÚPM je k 31.7.2017 umístěno na SÚPM vyhrazených 13 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.
 • Účastníkům projektu, kteří mají dokončenou aktivitu Vstupní modul je poskytována individuální podpora. Účastníkům je nabízena možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů, dále jsou v databázi zaměstnavatelů vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce.
 • K 31.7.2017 ukončilo účast v projektu 20 účastníků, z toho 10 účastníků ukončilo účast z důvodu nástupu do zaměstnání bez dotace.

30.4.2017

 • V dubnu probíhaly tyto aktivity projektu: Výběr uchazečů, Vstupní modul, Poradenské činnosti, Rekvalifikace. Individuální podpora a Doprovodná opatření.
 • K 30.4.2017 vstoupilo do projektu 74 osob. Informační modul absolvovalo 69 osob, Poradenský modul 39 osob a modul Finanční gramotnosti 33 osob. Bilanční diagnostiku absolvovaly 4 osoby. Rekvalifikačních kurzů se účastní dvě osoby. V rámci aktivity Zaměstnání formou SÚPM bylo v průběhu dubna přijato 5 Žádostí o příspěvek na SÚPM.
 • Účastníkům, kteří dokončili aktivitu Vstupní modul je poskytována individuální podpora, jsou jim nabízeny rekvalifikační kurzy a jsou vyhledávány vhodné volné pracovní pozice u zaměstnavatelů.

31.1.2017

 • Výběry uchazečů o zaměstnání do projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji budou na všech KoP ÚP ČR, Krajské pobočky v Příbrami zahájeny v březnu 2017.
 • Dne 26. 1. 2017 byla ŘO schválená podstatná změna, jejímž předmětem bylo zapracování změn, které se týkaly změny způsobu realizace projektu, a to ze způsobu zajištění realizace dodavatelsky na zajištění realizace vlastními silami.

31.10.2016

 • V důsledku nevyhlášené centrálně zadávané VZMR "Administrace zadávacích řízení u regionálních projektů Úřadu práce ČR" v termínu uvedeným v žádosti o podporu, došlo k výraznému prodloužení zahájení této VZMR a tím i k výběru dodavatele a následně i zahájení realizace nadlimitní VZ. Na základě této skutečnosti byla dne 6. 10. 2016 v ISKP14+ odeslána Žádost o podstatnou změnu v projektu, předmětem změny je prodloužení doby realizace projektu o 12 měsíců tj. z 31.12.2018 do 31.12.2019. Tato žádost byla ŘO schválena 7.10.2016.
 • Dne 28. 1. 2016 byly ředitelkou odboru realizace programů ESF – zaměstnanost Ing. K. Budínovou elektronicky podepsány Podmínky použití podpory z OPZ.
  V současné době probíhá příprava nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na dodání služeb projektu „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2021