Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji


Doba realizace projektu: 2. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000014
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob zdravotně postižených, na posílení jejich pracovní integrace a na odstranění bariér znesnadňující jejich rovnocenný přístup na trh práce. Projekt klade důraz na individuální přístup ke klientovi, a to výběrem vhodných nástrojů a školení tak, aby byl klient připraven uplatnit se na trhu práce. Proto je jedním ze záměrů i prohloubení spolupráce se zaměstnavateli Středočeského kraje v oblasti zaměstnávání osob cílové skupiny, a to nejen na vyhrazených SÚPM podporovaných projektem, ale i na vhodných pracovních místech na otevřeném trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Příbrami a kontaktních pracovišť ÚP ČR Středočeského kraje, kteří jsou zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění nebo mají zdravotní omezení, krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaní s různým stupněm vzdělání. Jedná se o osoby, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Jednotlivé podpory (aktivity) projektu vychází ze zpracované analýzy cílové skupiny projektu. Jsou zaměřeny nejen na oblast poradenskou, ale i na oblast motivační, dále na prohloubení znalostí a dovedností, a v neposlední také na umístění na trhu práce. Jednotlivé aktivity projektu jsou vzájemně provázány a směřují k odstranění či alespoň ke zmírnění bariér, které osobám se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním či zdravotním omezením znesnadňující jejich uplatnění na trhu práce.

Přehled aktivit projektu

 • Vstupní modul obsahuje:
  Informační modul – jednodenní modul zaměřený na získání právního minima
  Poradenský modul – pětidenní modul zaměřený na osobnostní rozvoj účastníka
  Modul finanční gramotnosti – čtyřdenní modul zaměřený na získání základních znalostí ze všech oblastí finanční gramotnosti
 • Poradenské činnosti obsahují:
  Bilanční diagnostiku
  Ergodiagnostiku
  Individuální psychologické poradenství
 • Rekvalifikace
  Rekvalifikace je zaměřena získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Vliv na výběr vhodných rekvalifikačních kurzů pro účastníky budou mít nejen zjištěné předpoklady účastníků v rámci poradenských aktivit, ale i potřeby a požadavky zaměstnavatelů Středočeského kraje.
 • Zaměstnání formou SÚPM
  SÚPM jsou místa která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Na SÚPM bude ÚP poskytovat na základě dohody finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů. V rámci projektu budou realizována pouze SÚPM vyhrazená. Příspěvek na jedno vyhrazené SÚPM může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdu nebo plat na zaměstnance přijatého na vyhrazené místo včetně povinných odvodů a může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců, maximální výše příspěvku je stanovena směrnicí ředitelky Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami, v aktuálním znění. Předpokládá se, že v průběhu realizace bude zajištěno 265 SÚPM vyhrazených.
 • Individuální podpora
  Individuální podpora je průběžná aktivita, kterou budou moci využít účastníci projektu podobu své účasti v projektu.
 • Doprovodná opaření
  Doprovodná opatření tzv. přímá podpora je určena pro účastníky, u kterých existují překážky, které jim brání účasti v projektu. Předmětná doprovodná opatření budou účastníkům projektu poskytována výhradně v souvislosti s jejich osobní účasti na těchto aktivitách Vstupní modul, Poradenské činnosti a Rekvalifikace.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Tento projekt nenavazuje na žádný projekt z minulého programového období, jedná se o nový projekt.

Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer

Mgr. Monika Matějková
Tel. č.: 950 156 452
E-mail: monika.matejkova@uradprace.cz

Finanční manažer

Ing. Vladimíra Zikmundová
Tel. č.: 950 156 458
E-mail: vladimira.zikmundova@uradprace.cz

Terénní pracovník

Michaela Šteflová, DiS.; tel: 950156450; email.: michaela.steflova@uradprace.cz

Odborní pracovníci

Příbram, Beroun, Rakovník
Jolana Hložánková; 950 156 435; jolana.hlozankova@uradprace.cz
 

Benešov, Praha-východ, Praha-západ
Eva Mušková; 950 101 561; eva.muskova@uradprace.cz

Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

 

Kutná Hora, Kolín, Nymburk
---

 

Specialisté ESF

Benešov
Ing. Jaroslav Kulich; 950 101 316; jaroslav.kulich@uradprace.cz

Beroun
Bc. Jaroslava Nešvarová; 950 102 341; jaroslava.nesvarova@uradprace.cz

Kladno
Zuzana Košáková; 950 127 321; zuzana.kosakova@uradprace.cz
 
Kolín
Bc. Kateřina Hozmanová.; 950 129 449; katerina.hozmanova@uradprace.cz
 
Kutná Hora

Tereza Formanová, DiS.; 950131 458; tereza.formanova@uradprace.cz

Mělník
Mgr. Radka Zelinová; 950 135 305; radka.zelinova@uradprace.cz

Mladá Boleslav
Ing. Šárka Pavelková; 950 136 372; sarka.pavelkova@uradprace.cz

Nymburk
---
 
Praha – východ
Ing. Jiří Licek, 950 151 325; jiri.licek@uradprace.cz
 

Praha – západ
Michaela Strašlipková, DiS.; 950 152 290; michaela.straslipkova@uradprace.cz

Příbram
Lucie Hájková Študentová, DiS., 950 156 455; lucie.hajkova1@uradprace.cz
 

Rakovník
Michaela Šeráková, 950 157 537;  michaela.serakova@uradprace.cz

 

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • Výběry do projektu byly ukončeny.

VÝZVA KE VSTUPU DO PROJEKTU PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 • Výběry do projektu byly ukončeny.

Průběžné informace

k 28. 2. 2023

 • K 28. 2. 2023 podepsalo dohodu o vstupu do projektu 926 účastníků. Aktivitu Informační modul absolvovalo 852 účastníků, Poradenský program 758 účastníků, modul Finanční gramotnosti 748 účastníků. Celkový počet podpořených účastníků projektu je 763, což 109 % z plánovaného počtu 700 podpořených účastníků.
 • V rámci Poradenských činností absolvovalo Bilanční diagnostiku 45 účastníků, Ergodiagnostiku absolvovali 4 účastníci, Individuální psychologické poradenství 4 účastníci.
 • Rekvalifikaci úspěšně ukončilo 100 účastníků, což je 75,8 % z plánovaného počtu 132 účastníků, kteří získali kvalifikaci.
 • Na SÚPM vyhrazená je nebo bylo umístěno 256 účastníků projektu, což je 96,6 %. z plánovaného počtu 265 účastníků.

Poslední aktualizace: 17. 3. 2023