Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji

Název projektu: Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji
Doba realizace: 11. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000035
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt nabízí komplexní soubor aktivit, jejichž uplatněním vůči cílové skupině hodlají pracoviště ÚP ČR v kraji účinně snižovat míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a jejím negativním dopadům. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku, kteří jsou na trhu práce přes všechnu snahu často více či méně skrytě diskriminováni. V projektu si klienti doplní a rozšíří znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce. Jejich zaměstnatelnost by se měla zlepšit dodáním motivace, nových dovedností a znalostí zejména v oblasti IT a komunikačních dovedností, poskytnutím individuální osobní asistence a optimálním využitím osobnostních a profesních předpokladů i životních zkušeností. Projekt počítá i se zprostředkováním a řadou doprovodných opatření, zejména finanční podporou pracovních míst. Projekt by měl také ovlivnit povědomí a přístup zaměstnavatelů ke starším uchazečům o práci, ukázat jim jejich výhody a přednosti.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR na kontaktních pracovištích v Plzeňském kraji a kteří v den vstupu do projektu dosáhli věku minimálně 50 let. 

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání náležející do cílové skupiny projektu mohou využít následujících aktivit projektu:

Výběr účastníků projektu

Jeho obsahem je seznámení s projektem, jeho cíli, harmonogramem, uzavření dohod o účasti v projektu a vyplnění potřebných dokumentů. Výběrové schůzky budou organizovány v Plzni, Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Sušici a Tachově.

Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Aktivita je k dispozici všem účastníkům, bude probíhat průběžně po celou dobu, kdy budou v projektu klienti, a bude založena na individuálním přístupu ke každému klientovi. Pro část osob, u nichž to bude třeba, bude zajištěna bilanční diagnostika. Důležitou součástí této aktivity bude individuální vyhledávání a zprostředkování zaměstnání. (Projekt přitom podpoří uplatnění klientů na trhu práce též formou příspěvků na mzdové náklady na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro klienty projektu.)

Aktivizační školení (skupinový poradenský program)

Aktivizační školení je realizováno dodavatelem služeb pro většinu klientů projektu a bude se skládat z následujících částí: osobnostně-sociální rozvoj a profesní poradenství, pracovně-právní vztahy, využití IT při hledání zaměstnání a finanční gramotnost.

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou rozděleny na kurzy IT (Obsluha PC nebo dle konceptu ECDL, předpokládaný vstup cca 500 klientů) a profesní rekvalifikační kurzy (cca 300 klientů).

Finanční gramotnost

Školení zaměřené na rozšíření dovedností a znalostí v oblasti finanční gramotnosti, realizováno v prostorách ÚP.

Doprovodná opatření

K usnadnění účasti a úspěšnosti v projektu je zvolena i řada Doprovodných opatření, především možnost využití příspěvku na mzdové náklady na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro klienty projektu (SÚPM) částkou až 180 000 Kč na jedno místo. Další doprovodná opatření mají formou přímé podpory odstraňovat možné finanční bariéry účasti klientů na aktivitách projektu:

  • jízdné
  • příspěvky na zajištění péče o dítě či jiné závislé osoby
  • příspěvky na zabezpečení jiných výdajů souvisejících s projektem (např. předepsané ochranné oděvy a pomůcky pro rekvalifikaci, výpis z evidence rejstříku trestů, apod.)
  • příspěvky na potvrzení o zdravotním stavu před nástupem na rekvalifikační kurz ev. na povinné očkování apod.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Šance pro padesátníky navazuje na úspěšné projekty z předchozího programového období, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, zejména na RIP Využijme zkušeností v Plzeňském kraji.

Kam se obrátit pro informace? Na stránku Kontakty.

Poslední aktualizace: 14. 9. 2023