Šance pro mladé v Karlovarském kraji

Šance pro mladé v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00008

Žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla pro tento projekt schválena dne 15. 7. 2011. Datum zahájení projektu bylo 1. 8. 2011 a datum ukončení 31. 7. 2014.

Cílovou skupinou projektu byly uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR v Karlovarském kraji déle než 5 měsíců, mají min. úplné střední vzdělání a jejichž celková doba odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia 2 let. Hlavním cílem projektu bylo kombinací poradensko-vzdělávacích aktivit a praxí zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny v Karlovarském kraji. Aktivity v projektu měly motivační a preventivní charakter.

Hlavní aktivity projektu byly:

  • Vstupní den
  • Motivační kurz
  • Počítačový kurz dle konceptu ECDL
  • Poradenství
  • Absolventské praxe u subjektů veřejné správy a podnikatelské sféry

Ve spolupráci s právnickou firmou byla dne 3. 8. 2012 vyhlášena veřejná zakázka na výběr dodavatele aktivit pro cílovou skupinu projektu Šance pro mladé v Karlovarském kraji. Vítězným dodavatelem se stala společnost bfz o.p.s.

Do projektu bylo zapojeno 113 osob spadajících do výše uvedené cílové skupiny. Účastníci projektu byli umístěni na absolventské praxe do pracovního poměru na dobu určitou k subjektům veřejné správy.

Účastníci byli zaměstnanci bfz o.p.s. na základě Pracovní smlouvy a na absolventské praxe k jednotlivým subjektům veřejné správy byli umístěni formou dočasného přidělení zaměstnance.

Rovněž byly účastníkům zajištěny absolventské praxe k podnikatelským subjektům a to prostřednictvím nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - společensky účelnými pracovními místy vyhrazenými (SÚPM) uzavřením Dohody o vyhrazení SÚPM mezi úřadem práce a zaměstnavatelem.

Na absolventskou praxi nenastoupili 4 účastníci, z nichž 2 odmítli podepsat pracovní smlouvu bez udání vážného důvodu, 2 z důvodu nástupu do jiného zaměstnání.

Celkem bylo umístěno na absolventské praxe k subjektům veřejné správy celkem 79 účastníků,k podnikatelským subjektům celkem 21 účastníků. Z celkového počtu účastníků praxe 100 jich praxi 93 ukončilo úspěšně. Neúspěšně (tzn., že praxe byla ukončena dříve než po 4 měsících) byly praxe ukončeny z důvodu nástupu do jiného zaměstnání ve čtyřech případech, 1x nástupu na VŠ, 1x pro porušování pracovní kázně a ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

Byly zpracovávány Měsíční zprávy, podle potřeby byly realizovány porady realizačního týmu pro zajištění průběhu veřejné zakázky a zabezpečení aktivit. Po celou dobu realizace projektu byli koordinátoři v intenzivním kontaktu a účastníky projektu, tak aby účastníci viděli smysl v konání jednotlivých aktivit a snahu pomoci účastníkům zvýšit jejich pracovní uplatnění. Projekt se po dobu realizace nesetkal s většími problémy.