Šance na práci v Olomouckém kraji

Název projektu:

Šance na práci v Olomouckém kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001310

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Místo realizace:

Olomoucký kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby se ztíženým přístupem na trh práce z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního postižení, na osoby v hmotné nouzi, osoby ve věku limitujícího vstup nebo návrat na trh práce, nízké či nevhodné kvalifikace, osoby s dluhy či exekucemi, osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby se záznamem v rejstříku trestu nebo opouštějící zařízení výkonu trestu odnětí svobody, osoby pečující o dítě či osobu blízkou a osoby pocházející z národnostní menšiny a jiného sociokulturního prostředí. Hlavním cílem projektu je podpořit a integrovat osoby vedené v evidenci ÚP ČR, které vykazují znaky sociálního vyloučení či jsou ohrožené sociální exkluzí, na trh práce, zvýšit jejich motivaci udržet si zaměstnání i po skončení poskytování dotace a pomocí pracovních návyků a získané mzdě zbavit účastníky projektu problémů spjatých se sociálním vyloučením. Účastníkovi nabízíme v projektu poradenské, aktivizační, motivační, diagnostické, a vzdělávací aktivity, spolu se zprostředkováním zaměstnání.

Hlavním cílem projektu je podpořit a integrovat osoby vedené v evidenci ÚP ČR, které vykazují znaky sociálního vyloučení či jsou ohrožené sociální exkluzí, na trh práce, zvýšit jejich motivaci udržet si zaměstnání i po skončení poskytování dotace a pomocí pracovních návyků a získané mzdě zbavit účastníky projektu problémů spjatých se sociálním vyloučením. Účastníkovi nabízíme v projektu poradenské, aktivizační, motivační, diagnostické, a vzdělávací aktivity, spolu se zprostředkováním zaměstnání.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci, kteří jsou sociálně vyloučení, žijí v sociálně vyloučených lokalitách či jsou ohrožení sociální exkluzí, tj:

 1. Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce splňující alespoň 1 z uvedených charakteristik:
  • pobírání dávek v hmotné nouzi,
  • dluhy, exekuce,
  • pobyt v sociálně vyloučených či odlehlých lokalitách,
  • záznam v rejstříku trestů,
  • návrat ze zařízení výkonu trestu odnětí svobody. 
 2. Osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce splňující alespoň 2 z uvedených charakteristik:
  • Nepřetržitá délka evidence déle než 5 měsíců,
  • Mladší 25 let,
  • Ve věku 55 let a více,
  • Nízká úroveň kvalifikace (ISCED 0-2),
  • Zdravotní postižení nebo onemocnění,
  • Péče o dítě mladší 15 let nebo o osobu blízkou,
  • Příslušnost k národnostní menšině a jiné sociokulturní prostředí.
 3. Osoby, které jsou déle než 12 měsíců v evidenci ÚP ČR nebo jejichž evidence je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců souhrnně.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Krajské pracoviště ÚP ČR v Olomouci:
Jméno a příjmení: Mgr. Jana Ždímalová
Tel.: 950 141 667
E-mail: jana.zdimalova@uradprace.cz

Jméno a příjmení: Ing. Zuzana Koudelková
Tel.: 950 141 653
E-mail: zuzana.koudelkova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Olomouci:
Jméno a příjmení: Martina Nejedlá
Tel.: 950 141 640
E-mail: martina.nejedla@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Přerově:
Jméno a příjmení: Ing. Lenka Šteigerová
Tel.: 950 155 418
E-mail: lenka.steigerova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Šumperku:
Jméno a příjmení: Denisa Žačková
Tel.: 950 164 365
E-mail: denisa.zackova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jeseníku:
Jméno a příjmení: Ivana Válková
Tel.: 950 121 459
E-mail: ivana.valkova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 10. 4. 2024