Šance na práci v Libereckém kraji

Název projektu:

Šance na práci v Libereckém kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001319

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2028

Místo realizace:

Liberecký kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby vyžadující individuální přístup a zvláštní pomoc, osoby se ztíženým přístupem na trh práce z různých důvodů, jakými jsou zejména dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní postižení, hmotná nouze, věk limitující vstup nebo návrat na trh práce, nízká či nevhodná kvalifikace, předčasný odchod ze vzdělávání u mladistvých nebo bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob, uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří mohou být v důsledku kombinace různých důvodů ohroženi sociálním vyloučením a kteří vyžadují individuální přístup a zvláštní pomoc.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Liberci, kteří vyžadující individuální přístup a zvláštní pomoc:

 1. osoby splňující alespoň dvě z následujících charakteristik:
  • osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby mladší 25 let,
  • osoby ve věku 55 let a více,
  • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2),
  • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osoby pečující o dítě mladší než 10 let či o osobu blízkou,
  • osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.
 2. osoby, které splňují alespoň jednu z následujících charakteristik:
  • osoby v hmotné nouzi,
  • osoby s dluhy a exekucemi,
  • osoby ze sociálně vyloučených či odlehlých lokalit,
  • osoby se záznamem v rejstříku trestů,
  • osoby opouštějící zařízení výkonu trestu odnětí svobody.
 3. osoby vracející se na trh práce z mateřské/rodičovské dovolené, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce.
 4. osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané v evidenci Úřadu práce ČR:
  • déle než 1 rok,
  • jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.
 5. osoby s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0–2).
 6. osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), osoby ve věku 15-29 let, které se nezúčastní žádného vzdělávání nebo profesní přípravy, nejsou zaměstnané a nejsou ani v evidenci Úřadu práce ČR.
 7. žáci a studenti posledních ročníků škol (osoby soustavně se připravující na výkon budoucího povolání, které studují v posledním ročníku SŠ nebo posledním ročníku VOŠ VŠ).
 8. neaktivní osoby (osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané).

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Liberci:
Jméno a příjmení: Darina Adamcová, DiS.
Tel.: 950 132 458
E-mail: darina.adamcova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v České Lípě:
Jméno a příjmení: Mgr. Michaela Fridrichová
Tel.: 950 108 429
E-mail: michaela.fridrichova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jablonci nad Nisou:
Jméno a příjmení: Ing. Radka Barborová
Tel.: 950 120 435
E-mail: radka.barborova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Semilech:
Jméno a příjmení: Bc. Markéta Zechovská
Tel.: 950 160 417
E-mail: marketa.zechovska@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 27. 3. 2024