Šance na práci v Kraji Vysočina

Šance na práci v Kraji Vysočina

CZ.03.01.01/0022_023/0001305

Doba realizace

1. 5. 2023– 30.4.2026

 

 

Aktivity v rámci projektu budou průběžně probíhat v Jihlavě, ve Žďáře nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě, v Pelhřimově a Třebíči. Nejdříve proběhne výběr klientů, na který naváže poradenský program s individuálním a skupinovým poradenstvím. Dále budou mít klienti projektu možnost absolvovat v rámci návratu na trh práce vhodnou rekvalifikaci a vzdělávání finanční gramotnost. Klienti budou procházet procesem zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé, kteří přijmou na jimi nahlášené volné pracovní místo klienta projektu, budou moci využít možnost Společensky účelného pracovního místa a Společenský účelného pracovního místa práce na zkoušku Klienti s nízkou úrovní vzdělání budou motivováni do návratu do vzdělání.

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

Od května budou průběžně probíhat individuální výběry klientů na okresních pracovištích Kraje Vysočina.
V případě zájmu o vstup do projektu se prosím informujete u svého poradce zprostředkování nebo využijte kontakt na poradce RIP.

Informace pro zaměstnavatele:

V případě, že bude v rámci projektu vhodný klient na obsazení Společensky účelného pracovního místa (SÚPM) nebo Společensky účelného pracovního místa práce na zkoušku (PnZ), bude možné začít jednat o obsazení pracovního místa. Se zaměstnavatelem bude zahájena komunikace směřující k podání žádosti o SÚPM nebo PnZ Finanční manažer projektu zašle zaměstnavateli Žádost o SÚPM a další instrukce k žádosti.

Popis projektu

Předmětem projektu je předcházet riziku sociálního vyloučení, zvýšení podpory zaměstnávání a začlenění na trh práce specifické cílové skupiny osob, pomocí systematické poradenské činnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi

Do projektu je plánováno zařadit minimálně 120 osob. Úkolem projektu je intenzivní práce s touto cílovou skupinou, spočívající především ve zvýšení motivace, obnovení základních sociálních a osobnostních kompetencí, lepší orientací na trhu práce, ověření základních pracovních dovedností a tím zvýšení možnosti k získání nového zaměstnání klientů projektu. Do projektu je plánováno zařadit 48 osob na vyhrazená SÚPM. Projekt zároveň nabízí i inovativní nástroj formou vyhrazení SÚPM - práce na zkoušku, a to v počtu minimálně 36. Dále plánuje vyzkoušet sdílené pracovní místo u 4 klientů projektu

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnávání osob, uchazečů o zaměstnání, které jsou ohroženy sociální exkluzí, osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a jejich začlenění na trh práce. Dílčím cílem je zvýšit ekonomickou aktivitu osob, které jsou ohroženy sociální exkluzí a prostřednictvím sítí spolupráce všech zainteresovaných stran dostat na trh práce co nejvíce klientů projektu.

 

Rozpočet projektu: 16 885 200,- Kč

 

Pro koho je projekt určen:
1) osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce – osoby splňující alespoň dvě z následujících charakteristik:

 • osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • osoby mladší 25 let,
 • osoby ve věku 55 a více let,
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2),
 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,
 • osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

 

2) Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané - uchazeči
o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok, uchazeči
o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

 

Aktivity projektu:

Výběr a vstup účastníků do projektu

Plánujeme, že do projektu vstoupí 120 klientů

 

 

Poradenství

 • Vstupní poradenský pohovor
 • „Individuální projektový plán“
 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství (okruhy z TP a SS)
 • Každý kontakt bude zaznamenán „Záznam aktivity účastníka“

 

Vzdělávací kurz, rekvalifikace, profesní kvalifikace

 • Finanční gramotnost
 • zvolená rekvalifikace
 • zabezpečovaná rekvalifikace

 

Zprostředkování zaměstnání

 • dle nabídky volných pracovních míst
 • SÚPM pro 48 klientů
 • SÚPM práce na zkoušku pro 36 klientů
 • Sdílené pracovní místo pro 4 klienty

 

Návrat do vzdělání

opětovné zahájení přípravy na budoucí povolání s využitím kariérového poradenství.

 

Doprovodná opatření

 • Cestovné klientů

 

Monitorovací indikátory:

 • 120 účastníků
 • 36 vyhrazených SÚPM – práce na zkoušku
 • 48 společensky účelných pracovních míst (SÚPM)
 • 4 sdílená pracovní místa

¨

Kontakty:

Poradce RIP pro HB, ZR, PE:

Mgr. Jana Neubauerová

Tel. 950 123 489

Mobil: 777 443 410

Email.: jana.neubauerova@uradprace.cz

 

Poradce RIP pro JI. TR

Mgr. Helena Dočekalová

Tel.: 950 123 499

Mobil: 775 892 525

Email.: helena.docekalova@uradprace.cz

 

Projektový manažer
Petra Zemanová, Brtnická 21, Jihlava
Tel. č.: 950 123 478 nebo 775 439 788
E-mail:
petra.zemanova@uradprace.cz