Rumunsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky rumunských úřadů práce - http://www.anofm.ro

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Informace související s podnikáním
15. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Rumunsko leží na pomezí střední a jihovýchodní Evropy na severu Balkánského poloostrova. Administrativně se člení na hlavní město Bukurešť (București) a 41 žup (judete), které se dělí na 319 měst (103 municipiu, 217 oraş) a 2686 obcí (comună). Z celkového počtu 19,76 milionů obyvatel (2016) se nejvíce hlásí k rumunské národnosti (88 %), nejpočetnějšími národnostními menšinami jsou Maďaři (6,5 %) a Romové (3,2 %). Úředním jazykem je rumunština, měnovou jednotkou leu (RON). V červnu roku 2016 byla míra nezaměstnanosti 6,4 %.

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané zemí EU/EHP mohou pobývat v Rumunsku 3 měsíce od vstupu do země jako turisté na základě cestovního pasu nebo občanského průkazu. V jiných případech je nutná registrace pobytu.

4. Povolení k pobytu

Při pobytu za jiným účelem než turistickým, nebo delším než 3 měsíce je nutná registrace na místní pobočce Generálního imigračního inspektorátu (Inspectoratul pentru Imigrări). K žádosti je potřeba doložit: doklad o účelu pobytu (pracovní smlouva, doklad o studiu, apod,), doklad o zajištění ubytování, potvrzení o příjmech, potvrzení o zdravotním stavu, v některých případech také výpis z trestního rejstříku domovského státu i Rumunska, případně další náležitosti podle účelu pobytu. O povolení k trvalému pobytu lze požádat po 5letém nepřerušeném legálním pobytu na území Rumunska.

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301) 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=858

Veřejný důchodový systém a systém pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání spravuje a provozuje Státní úřad pro důchody (Casa Naţională de Pensii Publice). Systém pojištění pro případ nezaměstnanosti řídí Státní agentura pro zaměstnanost pracovních sil (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă). Systém zdravotního pojištění spadá do působnosti Státní zdravotní pojišťovny (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate).

Další informace k dispozici na webu Evropské komise: Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu ve druhém) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (180/1994 Sb.), která byla uzavřena mezi Rumunskem a ČR.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Bližší informace k problematice mezinárodního zdaňování:

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv/2015/prehled-platnych-smluv-ceske-republiky-o-20782

Daň z příjmů a odvody ze mzdy
V Rumunsku je aplikována jednotná daň z příjmů ve výši 10 % (změna k 1. 1. 2018). Zaměstnanci odvádějí 25 % na penzijní, 10 % na zdravotní. Zaměstnavatelé odvádějí dle typu práce 4% nebo 8 % na penzijní pojištění, 2,25 % na pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Více informací na: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8681&acro=living&lang=fr&parentId=7826&countryId=RO&living=

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání rumunských dávek v nezaměstnanosti (indemnizaţie de şomaj)jsou: minimálně 12 měsíců placeného pojištění během 24 měsíců předcházejících datu žádosti, registrace u příslušné okresní pobočce Státní agentury pro zaměstnanost pracovních sil (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, ANOFM), nedobrovolná nezaměstnanost, bydliště nebo trvalý pobyt v Rumunsku, věk mezi 16 lety a stanoveným důchodovým věkem, práceschopnost, ochota absolvovat pracovní pohovory, hledání zaměstnání, mít příjem nižší než stanovené ISR (indicatorului social de referință). V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země.

Podpůrčí doba poskytování dávek v nezaměstnanosti je 6 až 12 měsíců (absolventi po dobu 6 měsíců) v závislosti na odpracovaných letech (1 rok a více). Výše základní dávky se stanovuje s ohledem na referenční sociální ukazatel ISR (50 % ISR u absolventů, 75 % ISR po roce pojištění), výši příjmů a délku doby pojištění. Po 3 letech placeného pojištění se k základní částce připočítává procentní podíl průměrné hrubé mzdy pobírané během posledních 12 měsíců, kdy bylo hrazeno pojistné: 3 % (3-5 let), 5 % (5-10 let), 7 % (10-20 let), 10 % (nad 20 let).

Více informací na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=ro&intPageId=3287

Před návratem do ČR je vhodné požádat na zahraničním oddělení rumunského úřadu práce (ANOM) o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě v Rumunsku.

Žádost o vystavení formuláře U1 (E 301) se zasílá na adresu:

    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOM)
   
Directia Relatii Internationale
    Str. Avalansei nr. 22 – 24, sector 4
    040303 Bucuresti
    ROMANIA


V žádosti o vystavení formuláře U1 (E 301) uveďte jméno a příjmení (rodné příjmení) a přiložte kopie následujících dokladů: zápočtový list (carte de munca), pracovní smlouvu v rumunštině, výpověď s uvedením důvodu ukončení pracovního poměru, a uveďte rovněž adresu posledního pobytu v Rumunsku (s kopií registrace k pobytu vydanou imigračním inspektorátem).
 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303) 

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Rumunska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místa v Rumunsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na rumunský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.
 

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Rumunsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Rumunska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Uznávání akademických kvalifikací:

     Centrul Nationale de Echivalarea si Recunoastere a Diplomelor (CNERD)  (Státní úřad pro uznávání akademického vzdělání)
     Str. Gen. Berthelot 28-30
     Sector 1, 010168 – Bucureşti
     ROMANIA

     Tel.: +40 21 313 26 77, +40 21 405 63 12, +40 21 405 62 44
     E-mail: cnred@medu.edu.ro; web: http://www.cnred.edu.ro/

Uznávání profesních kvalifikací:

     Autoritatea Nationala pentru Calificari (Státní úřad pro uznávání kvalifiací)
     1-3, Valter Maracineanu Square, Entry B, 2nd floor, room 164-166
     Sector 1, 010155 – Bucureşti
     ROMANIA

     Tel.: +40 21 313 00 51, 52, e-mail: office@anc.edu.ro; web: www.anc.edu.ro

Seznam regulovaných profesí v Rumunsku (rumunsky)

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací: Kancelář zdravotního pojištění, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate (CNAS)

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Rumunsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.
 

10. Jak najít zaměstnání

EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na evropském portále EURES: www.eures.europa.eu. Dále je zde přístupná databáze volných pracovních míst a zájemcům o zaměstnání se tu nabízí možnost vložení vlastního životopisu.

Úřady práce
Nabídky volných pracovních míst je možné nalézt také přímo na místních úřadech práce: www.eures.anofm.ro/

Job portály
http://www.bestjobs.ro/
http://www.ejobs.ro/
 

11. Minimální mzda


Od 1. 1. 2020 činí minimální hrubá měsíční mzda 466 EUR (tj. 2230 RON).
 

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Standardní pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba včetně přesčasů nesmí překročit 48 hodin. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na 20 dnů placené dovolené ročně.

Státní svátky a dny pracovního volna: 1.1., 2.1., 24.1. Velikonoce (neděle a pondělí), 1.5., Svatodušní svátky (neděle a pondělí), 15.8., 30.11., 1.12., 25.12., 26.12.
 

13. Sídla velvyslanectví

     Velvyslanectví České republiky v Rumunsku (Ambasada Republicii Cehe în Bucureşti)
     Strada Ion Ghica 11, Sector 3
     030045 Bucureşti
     ROMANIA

     Tel. +402 1 303 92 30, e-mail: bucharest@embassy.mzv.cz, web: https://www.mzv.cz/bukurest/

     Velvyslanectví Rumunska v České republice (Ambasada României în Republica Cehă)

     Nerudova 5, 118 00 Praha 1

     Tel.: + 420 257 534 210, e-mail: office@rouemb.cz, web: http://praga.mae.ro/

     Pro župy Timiş a Caraş Severin působí Honorární konzulát ČR v Temešváru:

     Consulatul Onorific al Cehiei la Timişoara
     Remus 7A, apt. 2-3, 300 194 Timişoara
     ROMANIA

     Tel.: 403 56 179 038, e-mail: timisoara@honorary.mzv.cz

14. Informace související s podnikáním 

Vyslání zaměstnanců do Rumunska
Zaměstnanci potřebují mít z ČR vystavený formulář A1 (dříve E 101), který vystavuje ČSSZ, a platný Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). V Rumunsku musí být nahlášeni na místní pobočce Inspektorátu práce(Inspectorate Teritoriale de Munca).

Kontaktní místo pro vyslané pracovníky:
The Labour Inspection
Mrs. Daniela Mircea Mrs. Simona Neacsu
Matei Voievod Street
No 14, 2nd District
RO - 021455 Bucharest

E-mail: daniela.mircea@inspectiamuncii.ro; simona.neacsu@inspectiamuncii.ro

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky (aktualizace 01-2020).

Bližší informace spojené s podnikáním v Rumunsku poskytuje Enterprise Europe Network ČR nebo Jednotná kontaktní místa.

15. Další zdroje informací

   http://www.eures.europa.eu/ – evropský portál EURES

   http://www.eures.anofm.ro/ – rumunský portál EURES      

   http://www.gov.ro/– Vláda Rumunska (Guvernul României)

   http://www.anofm.ro/ – Státní agentura pro zaměstnanost pracovních sil (ANOFM - rumunské úřady práce)  

   http://www.cnpas.org/ – Státní úřad pro důchody (Casa Nationala de Pensii Publice, CNPP)

   http://www.cnas.ro/ – Státní zdravotní pojišťovna (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate)

   http://www.insse.ro/cms/ – Statistický úřad (Institutul National de Statistica)  

   http://bucharest.czechcentres.cz/ – České centrum v Bukurešti (Centrul Ceh Bucureşti)

Životní a pracovní podmínky v Rumunsku:

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0|%20:

Poslední aktualizace: 18. 2. 2020