Rumunsko životní a pracovní podmínky

V důsledku aktuální situace spojené s šířením onemocnění COVID-19 je možné, že se některé informace o postupech spojených s návštěvou místních úřadů budou lišit!

Informace k problematice COVID-19:  https://gov.ro/ro/info-coronavirus-covid-19

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Rumunsku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání rumunských občanů.

 

Kde hledat práci

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

Regulovaná povolání

Pokud jste se rozhodli pracovat v Rumunsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Rumunsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Rumunska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Rumunska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí (profesiile reglementate): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm, https://cnred.edu.ro/en/competent-authorities

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Rumunsku jsou dostupné zde: https://www.cnred.edu.ro/en

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/

 

Registrace k pobytu

Občané EU nebo EHP mají právo pracovat a využívat volného pohybu osob v jakékoli členské zemi EU/EHP s platným občanským průkazem nebo pasem. 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na rumunském území legálně pobývat bez registrace k pobytu, pokud doba jeho pobytu nepřekročí 3 měsíce.

Více informací: http://igi.mai.gov.ro/en/content/description 

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Dlouhodobě může český občan pobývat na území Rumunska na základě platného pasu nebo občanského průkazu v případě, že nepředstavuje přítěž sociálnímu systému.

Pokud hodláte v Rumunsku pobývat déle než tři měsíce, je nutné ohlásit svůj pobyt a registrovat se na příslušném Inspectoratul General pentru Imigrări (působící v dané župě). Žadatel obdrží certificat de înregistrare ještě týž den.

V případě žadatele, který bude vykonávat zaměstnání na území Rumunska, bude při registraci například vyžádáno: vyplněná žádost o registraci, občanský průkaz nebo pas, pracovní smlouva, potvrzení od zaměstnavatele a doložený printscreen z registru zaměstnanců podepsaný zaměstnavatelem. Upřesnění a aktuální informace naleznete na webových stránkách Inspectoratul General pentru Imigrări: http://igi.mai.gov.ro/en/content/description

 

 

Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Zdravotní pojištění:

 

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

Zdravotní pojištění je v Rumunsku povinné. Některé vybrané skupiny obyvatel mají zdravotní péči zdarma (např. děti, mladí do 18 let věku, studenti a další). V Rumunsku se každý registruje u svého rodinného (praktického) lékaře. Správou zdravotního pojištění je pověřena Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Na zdravotní pojištění přispívá zaměstnanec z příjmu, odvod činí 10 % z hrubé měsíční mzdy (existují i výjimky). Více o zdravotním pojištění a zdravotní péči v Rumunsku:

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8780&acro=living&lang=en&parentId=7826&countryId=RO&living

https://www.anofm.ro/eures/uploadEures/82/Living_and_Working_Conditions_in_Romania_May_2020_edition.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=en&intPageId=4751

Sociální pojištění:

Vedle zdravotního pojištění (10 % z hrubé mzdy) se v Rumunsku přispívá na sociální pojištění následovně:

 • 25 % z hrubé měsíční mzdy platí zaměstnanec při normálním zaměstnání (z toho 3,75 % jde na soukromý penzijní fond),
 • zaměstnancům, kteří pracují v abnormálních podmínkách (condiții deosebite de muncă), platí zaměstnavatel ještě navíc 4 % z hrubé měsíční mzdy k běžným 25 %,
 • zaměstnancům, kteří pracují ve speciálních (zvláštních) podmínkách (condiții speciale de muncă), platí zaměstnavatel ještě navíc 8 % z hrubé měsíční mzdy k běžným 25 %,
 • 2,25 % z hrubé měsíční mzdy přispívá zaměstnavatel na pracovní pojištění (contribuția asiguratorie pentru muncă, což je i příspěvek pro případ nezaměstnanosti),
 • v případě některých zaměstnání jsou poplatky na sociální pojištění sníženy.

Veřejný důchodový systém a systém pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání spravuje Casa Naţională de Pensii Publice, systém pojištění pro případ nezaměstnanosti Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Veškeré poplatky na zdravotní a sociální pojištění odvádí zaměstnavatel a ty spravuje Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Více informací k sociálnímu pojištění je k dispozici na:

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8681&acro=living&mode=text&recordLang=fr&lang=en&parentId=7826&countryId=RO&regionId=undefined

https://www.anofm.ro/eures/uploadEures/82/Living_and_Working_Conditions_in_Romania_May_2020_edition.pdf

 

DaŇ z příjmu fyzických osob

Pokud pracujete v Rumunsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Rumunska, v Rumunsku.

Daň z příjmu činí 10 % (pokud hrubá měsíční mzda je vyšší než garantovaná minimální mzda). Daň odvádí ze mzdy zaměstnavatel.

Více na: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8681&acro=living&mode=text&recordLang=fr&lang=en&parentId=7826&countryId=RO&regionId=undefined

Mezinárodní zdanění:

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Rumunskem platí bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (180/1994 Sb.): https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Daně spravuje v Rumunsku Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Vice informací:  https://www.anaf.ro

Příručka o daních v Rumunsku (r. 2019): https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

 

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ / UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

Nezaměstnaná osoba se může zaregistrovat u rumunských veřejných služeb zaměstnanosti Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a to v Bukurešti (AMOFM București - Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București) nebo u jedné z jednačtyřiceti župních poboček (AJOFM - Agenția Judeteana Pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Podmínky registrace uchazeče o zaměstnání na veřejných službách zaměstnanosti v Rumunsku naleznete na:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=3&subcateg=4

 

K registraci je nutné předložit:

 • osobní doklady (+ kopie),
 • doklady o studiu a kvalifikaci (+kopie),
 • čestné prohlášení, že dotyčná osoba nemá zdravotní omezení,
 • životopis ve formátu Europass

Více informací a upřesnění naleznete na: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=3&subcateg=4

 

Podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti (indemnizaţie de şomaj) jsou zejména:

 • mít bydliště, legálně pobývat na území Rumunska,
 • být nedobrovolně nezaměstnaný,
 • věk 16 let až důchodový věk,
 • být schopen práce a být registrovaný na veřejných službách zaměstnanosti v Rumunsku (ANOFM) a aktivně si hledat práci,
 • přispívat alespoň 12 měsíců během posledních 24 měsíců na pojištění v nezaměstnanosti (výjimky pro mladé absolventy),
 • být bez příjmu, případně mít příjem nižší než stanovené ISR (indicatorului social de referință),
 • žádat o dávku v nezaměstnanosti do 12 měsíců od ztráty zaměstnání,
 • a jiné.

Upřesnění a výše podpory v nezaměstnanosti naleznete na:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&categ=3&subcateg=6&page=0

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=ro&intPageId=4758

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na ANOFM, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Rumunska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců (s možným prodloužením až na 6 měsíců).

Více informací naleznete zde: https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=2

Kontakty na odpovědné pracovníky jsou k dispozici na: https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=3

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Rumunsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Rumunsku.
V Rumunsku vystavují formulář U1 veřejné služby zaměstnanosti ANOFM. Pro bližší informace kontaktujte ANOFM: https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=3

Žádost o formulář U1 se zasílá na adresu:

ANOFM
Directia Relatii Internationale
Str. Avalansei nr. 20-22, sector 4
040305 Bucuresti
ROMANIA

Tel.: +402 1 303 98 31; fax: +402 1 303 98 38
E-mail: adriana.pert@anofm.ro; anca.dan@anofm.ro; mirela.preda@anofm.ro

 

K žádosti přiložte:

 • potvrzení o pobytu v Rumunsku vydané lokálními pobočkami Generálního inspektorátu pro imigraci (Inspectoratul General pentru Imigrari),
 • potvrzení o zaměstnání za dobu před 1. 1. 2011,
 • potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, zahrnující také důvod výpovědi a datum,
 • dokumenty potvrzující druh a dobu trvání samostatně výdělečné činnosti, přiznané příjmy.

Pokud jste registrováni v České republice na úřadu práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Rumunsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

Pracovní podmínky

Informace týkající se pracovních podmínek v Rumunsku můžete nalézt na následujících odkazech:

Základní informace:

 • minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách,
 • v Rumunsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s písemným souhlasem zákonného zástupce již od 15 let), zaměstnání v obtížných a nebezpečných podmínkách lze vykonávat od 18 let,
 • pracovní doba je 8 h/d, 40 h/t (mladí 6 h/d, 30 h/t), nejvýše 48 h/t, výjimky jsou možné,
 • řádná dovolená je stanovena Codul muncii na 20 dní, lidé s postižením nebo lidé pracující ve specifických podmínkách mají počet dnů dovolené navýšen. 

Základní minimální hrubá mzda na národní úrovni při smlouvě na plný pracovní úvazek (40 hodin/ týdně) je k 1. 1. 2020 stanovena ve výši 2.230 lei brutto, přičemž

 • 2.350 lei brutto je minimální mzda pro zaměstnance s vysokoškolským vzděláním a praxí min. 1 rok
 • 3.000 lei brutto je minimální mzda ve stavebnictví  

Více informací:  https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8384&acro=living&lang=en&parentId=7793&countryId=RO&living=

Druhy pracovních smluv a informace, náležitosti pracovní smlouvy jsou k dispozici na:

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8285&acro=living&lang=en&parentId=7793&countryId=RO&living=

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41627

Obecně psaná pracovní smlouva je dle zákona povinná a musí obsahovat zejména: identifikační údaje zúčastněných stran; adresu zaměstnavatele; druh práce a jeho stručnou charakteristiku; rizika specifická pro smluvený druh práce; místo výkonu práce; den nástupu do práce; mzdové podmínky vč. benefitů; pracovní dobu (hod/denně a dny/týdně); nárok na dovolenou; pracovní podmínky dané kolektivní smlouvou a jiné.

Obecně se doporučuje, aby mezi začátkem pracovního poměru a podpisem smlouvy byl dostatečný čas na vyřízení povinných formalit (např. vydání lékařského osvědčení, zaregistrování pracovní smlouvy apod.). 

Po ukončení zaměstnání zaměstnavatel předává zaměstnanci: rozhodnutí o ukončení individuální pracovní smlouvy, výňatek z Revisal (extras din Revisal), likvidační list (nota de lichidare), osvědčení o činnosti (adeverința de vechime în cadrul companiei), případně potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení o zdravotní dovolené za smluvní období.

Osvědčení adeverința de vechime în cadrul companiei obsahuje zejména informace týkající se vykonávané činnosti, jejího trvání, přijatého platu, odpracovaných let, povolání a specializace. Dokument je nutné si uchovat pro pozdější účely (např. nárok na důchod).

Na základě písemné žádosti zaměstnance jsou zaměstnavatelé povinni vydat i kopie dokumentů z osobní/profesní složky, kterou zaměstnavatel vede, i výpis z registru (registrul privat/public).

Více informací naleznete na: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128873

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Inspecția Muncii https://www.inspectiamuncii.ro/

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Le Blocul Național Sindical https://bns.ro/contact

 

Dávky v mateřství a rodičovství

Základní informace:

Informace týkající se mateřské dovolené a příspěvku v mateřství concediu medical şi indemnizaţie pentru maternitate naleznete na:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=en&intPageId=4746

http://www.cnas.ro/cjashd/page/concedii-medicale-i-indemnizatii-de-asigurari-sociale.html

Podmínky pobírání jsou zejména:

 • legální pobyt na území Rumunska,
 • žena přispívala v posledních 12 měsících před začátkem mateřské dovolené do systému sociálního pojištění po dobu alespoň 6 měsíců,
 • žije společně se svým dítětem.

Nárok na dávku v mateřství je v délce 126 kalendářních dnů (63 dnů před porodem / 63 dnů po porodu). Povinná je mateřská dovolená v délce 42 kalendářních dnů po porodu a zároveň příspěvek se rovná 85 % průměrného měsíčního příjmu matky během posledních šesti měsíců před mateřskou dovolenou. Příspěvek se nedaní, ale je z něj odváděno 10 % na zdravotní pojištění.

 

Po čerpání mateřské dovolené má rodič nárok na rodičovskou dovolenou a příslušný příspěvek concediu pentru creșterea copilului și indemnizație pentru creșterea copilului, a to do dvou let věku dítěte, pokud ve 24 měsících předcházející narození dítěte alespoň 12 měsíců přispíval do systému sociálního pojištění, výše příspěvku je omezena příjmem.

Podrobnější informace o podmínkách vzniku nároku na příspěvek, jeho výši a délku čerpání můžete nalézt na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=ro&intPageId=4748

 

Státní příspěvek na děti alocația de stat pentru copii

 • je určen pro děti a mládež do 18 let nebo nad 18 let v případě středoškolských studií nebo odborného vzdělávacího studia (stanoveno zákonem), kteří mají legální pobyt na území Rumunska,
 • částka se odvíjí od ISR indikátoru Indicator social de referint.

Detailní informace naleznete na: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=en&intPageId=4748

 

Informace o další finanční pomoci pro rodiny naleznete na:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=en

http://www.mmanpis.ro/beneficii-de-asistenta-sociala/

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala?id=799:prestatii-sociale&catid=29:domenii

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení

Velvyslanectví České republiky v Rumunsku: https://www.mzv.cz/bucharest/cz/index.html

Velvyslanectví Rumunska v České republice: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/rumunsko_velvyslanectvi_rumunska.html

Informace k vysílání pracovníků:

Facebook EURES Rumunska https://cs-cz.facebook.com/EuresRomania/

EURES Rumunsko: https://www.anofm.ro/eures/

Životní a pracovní podmínky v Rumunsku (AJ) https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=6&subcategeures=1

Ministerstvo práce a sociální ochrany http://www.mmuncii.ro/

Národní agentura pro platby a sociální inspekci http://www.mmanpis.ro/

Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mae.ro/

Poslední aktualizace: 29. 1. 2021