Rodina není překážkou v Karlovarském kraji

logo ostatní

Název projektu: Rodina není překážkou v Karlovarském kraji

Realizace projektu do 30.4.2023

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000038

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu vstupu či návratu rodičů dětí do 15 let na pracovní trh. Uchazeči a zájemci o zaměstnání pečující o dítě do 15 let tvořily k 31.5.2015 v Karlovarském kraji 18% z celkového počtu uchazečů a zájemců o zaměstnání. Pro rodiče je často obtížné skloubit práci s péčí o děti a rodinu. Zaměstnavatelé při hledání nových pracovníků požadují, aby zaměstnanec byl výkonný a především flexibilní, což s malými dětmi vždy nejde. Rodiče vracející se na trh práce jsou tak znevýhodněni řadou skutečných překážek, ale často i předsudky, které je staví do diskriminační pozice. Projekt nabízí podporu cílové skupině formou přímé podpory (mzdové příspěvky, cestovné, stravné, příspěvek na hlídání dítěte aj.), ale i motivačně –vzdělávací aktivity, které mohou být přínosem pro celý jejich budoucí karierní život.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaným v Karlovarském kraji pečujícím o dítě do 15 let.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít čtyři z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM), společensky účelná pracovní místa zřízená uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SÚPM-SVČ) a překlenovací příspěvek. Během poradenských a motivačně- vzdělávacích aktivit konaných v rámci projektu jsou uchazečům o zaměstnání poskytována Doprovodná opatření v podobě úhrady cestovného, výpisu z Rejstříku trestů, příspěvku na hlídání dítěte, příspěvku na lékařské vyšetření a další dle posouzení ÚP ČR, Krajské pobočky v Karlových Varech s cílem odstranit bariéry bránící uchazečům o zaměstnání v účasti v projektu.

Rekvalifikace slouží k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování za účelem bezproblémového návratu uchazečů o zaměstnání na trh práce. Rekvalifikace jsou určeny i pro zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi účastníkem rekvalifikace a ÚP ČR. Za účastníka rekvalifikace hradí ÚP ČR náklady rekvalifikace a v případě uchazeče o zaměstnání mu může poskytnout v rámci doprovodných opatření příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (příspěvek na cestovné, lékařské vyšetření, výpis z Rejstříku trestů, správní poplatek apod.). V rámci projektu je možné absolvovat až dva spolu úzce související rekvalifikační kurzy. Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může popřípadě sám zvolit činnost, na kterou se bude rekvalifikovat a rekvalifikační zařízení. V případě zvolené rekvalifikace je na základě písemné dohody s ÚP ČR hrazena po úspěšném absolvování cena kurzu.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená spočívají ve vyhrazení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. Zaměstnavateli je od ÚP ČR poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů na uchazeče o zaměstnání, s nímž uzavřel pracovní smlouvu. Příspěvek je poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.

Společensky účelná pracovní místa zřízená uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti jsou pracovní místa, která pro sebe na základě písemné dohody s ÚP ČR zřizuje uchazeč o zaměstnání, který se rozhodl zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Na základě uzavřené dohody je uchazeči o zaměstnání poskytnut jednorázový příspěvek při zahájení podnikatelské činnosti např. na vybavení provozovny stroji potřebnými pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Překlenovací příspěvek může být poskytnut ÚP ČR na základě písemné dohody osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání, a které byl v rámci projektu poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Překlenovací příspěvek může sloužit např. k úhradě nájemného. Poskytuje se nejdéle po dobu 5 měsíců.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt „Rodina není překážkou v Karlovarském kraji“ je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a navazuje na projekt „Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji“, který byl realizován Krajskou pobočkou ÚP ČR v předchozím programovém období v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Poslední aktualizace: 21. 6. 2023