Rodina i práce v Plzeňském kraji

Název projektu: Rodina i práce v Plzeňském kraji
Doba realizace: 11. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000036
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Rodina i práce v Plzeňském kraji se zabývá především zvýšení možnosti uplatnění cílové skupiny na trhu práce pomocí kombinace různých nástrojů, aktivit a zejména intenzivní prací s cílovou skupinou. Projekt je zaměřen na udržení a obnovení profesní orientace nebo získání nových dovedností a posílení profesního sebevědomí klientů, kteří byli díky celodenní péči o děti delší dobu bez kontaktu se světem práce. Klienti si doplní, rozšíří a obnoví znalosti a dovednosti potřebné k získání a udržení práce. Záměrem projektu je vedle snižování nezaměstnanosti a předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti této cílové skupiny, též zvyšování kvality pracovních sil

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, případně zájemce o zaměstnání, pečující o děti do 15 let, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Plzni.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

Výběr účastníků projektu

Obsahem výběru účastníků je seznámení účastníků s projektem, jeho cíli, harmonogramem, uzavření dohod o účasti v projektu a vyplnění potřebných dokumentů.

Individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání

Tato aktivita je k dispozici všem účastníkům a probíhá průběžně po celou dobu, kdy budou v projektu klienti. Projekt podporuje uplatnění klientů na trhu práce formou mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro klienty projektu (SÚPM).

Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika slouží k ověření předpokladů účastníka projektu k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání, výsledky budou obsahovat informace o silných stránkách, upozorní na slabší oblasti, rezervy, na které by se měl účastník projektu více zaměřit při svém dalším osobním rozvoji, aktivita je připravena pro cca 30 – 40 osob.

Poradenský skupinový program

Tato aktivita bude realizována pro většinu klientů v každém turnusu po absolvování výběrové schůzky a podpisu dohody o účasti v projektu. Skládá se z osmi částí. 1. Osobnostně-sociální rozvoj a profesní poradenství, 2. Komunikační dovednosti, 3. Sebeprezentace na trhu práce, 4. Orientace na trhu práce, 5. Hledání zaměstnání, 6. Pracovně právní poradenství, 7. Finanční gramotnost a 8. Poradenství k podnikání. Náplní kurzu je hlavně příprava klientů projektu na jednání v situacích týkajících se prof. života pomocí seznámení s verbální i nonverbální komunikací, nacvičení komunikačních dovedností potřebných při styku s možným zaměstnavatelem a úřady, tvorba životopisu i motivačního dopisu. Kurz pomůže klientům zefektivnit přístupy k hledání práce a možnosti prezentace předností a dovedností, seznámí je se zásadami asertivity, zvládání krizových situací a emočních stavů. Dále pak tato aktivita pomůže klientům získat znalosti nutné pro orientaci na trhu práce, seznámí je s předpisy i se subjekty na trhu práce. V neposlední řadě poskytne klientům základní orientaci v problematice komunikace s finančními institucemi a odpovědné správy osobního rozpočtu s ohledem na měnící se životní situace. Kurz trvá 50 hodin.

Finanční gramotnost

Školení zaměřené na rozšíření dovedností a znalostí v oblasti finanční gramotnosti, realizováno v prostorách ÚP.

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy může absolvovat každý účastník projektu, rozděleny jsou na počítačové kurzy a profesní rekvalifikační kurzy.

Doprovodná opatření

K usnadnění účasti v projektu je zvolena i řada doprovodných opatření - především možnost využívat:

  • jízdné,
  • příspěvky na zajištění péče o dítě či jiné závislé osoby,
  • příspěvky na zabezpečení jiných výdajů souvisejících s projektem (např. předepsané ochranné oděvy a pomůcky pro rekvalifikaci),
  • příspěvky na potvrzení o zdravotním stavu před nástupem na rekvalifikační kurz.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Rodina i práce v Plzeňském kraji navazuje na úspěšné projekty z předchozího programového období, které byly spolufinancovány prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, zejména na RIP Rodina není handicap v Plzeňském kraji.

Kam se obrátit pro informace? Na stránku Kontakty.

Poslední aktualizace: 14. 9. 2023