Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je měsíční opakovaná dávka, která náleží rodiči pečujícímu osobně, celodenně a řádně o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič, jenž pobírá rodičovský příspěvek, může pracovat a zvyšovat tak příjem rodiny. Tato dávka není vyplácena v závislosti na příjmu rodiny.


Kdo může žádat o rodičovský příspěvek
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek
Žádost o rodičovský příspěvek
Podání žádosti o rodičovský příspěvek
Řízení o rodičovském příspěvku
Výše rodičovského příspěvku
Výplata rodičovského příspěvku
Práva a povinnosti účastníků řízení
 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

O rodičovský příspěvek může požádat rodič pečující osobně, celodenně a řádně o dítě, které je nejmladší v rodině. 
Podmínka osobní, celodenní a řádné péče o dítě je splněna v případě kdy:
 1. dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřské školy nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu do 92 hodin v kalendářním měsíci,

 2. jestliže dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

 3. jestliže dítě se zdravotním postižením pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,

 4. jestliže dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách.

V případě, že rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, kromě péče v jeslích, mateřské školce či jiném obdobném zařízení, v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil, považuje se podmínka osobní celodenní a řádné péče za splněnou. Docházka do výše uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

PODMÍNKY NÁROKU NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Nárok na rodičovský příspěvek zakládá vždy pouze nejmladší dítě v rodině. Pro děti narozené od 1. 1. 2024 (včetně) platí, že dávku Úřad práce ČR vyplácí až do 3 let věku dítěte, nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč. Pro děti narozené do 31. 12. 2023 (včetně) platí, že dávka může být vyplácena až do 4 let věku dítěte, nebo do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč.

Dávku rodičovského příspěvek lze nárokovat maximálně tři měsíce zpětně ode dne podání žádosti, nejdříve však od data narození dítěte, nebo má-li rodič nárok na dávky peněžité pomoci v mateřství, nebo nemocenské dávky vyplácené v souvislosti s porodem v částce nižší než 13000 Kč měsíčně může žádat o rodičovský příspěvek od narození dítěte. V tomto případě mu bude ÚP doplácet rozdíl do výše 13000 Kč měsíčně.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká v případě vyčerpání celkové výše rodičovského příspěvku, nebo dovršením věku 4 let u dítěte narozeného do 31. 12. 2023 (včetně) nebo dovršením věku 3 let u dítěte narozeného od 1. 1. 2024 (včetně). Nárok na dávku také zanikne, když jednomu z rodičů vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nebo nárok na nemocenské dávky vyplácené v souvislosti s porodem, a to z důvodu očekávání narození dalšího dítěte.

Pokud se do rodiny narodí další dítě, které se stane nejmladším dítětem v rodině, je nezbytné tuto změnu ohlásit příslušnému úřadu práce co nejdříve. Nové dítě zakládá nový nárok na rodičovský příspěvek a nárok na dávku na starší dítě zaniká. V tomto případě si může rodič požádat o jednorázové doplacení zbývající částky rodičovského příspěvku, který nestihl na starší dítě vyčerpat.

ZPĚT NAHORU

ŽÁDOST O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Žádost o rodičovský příspěvek se podává prostřednictvím Klientské zóny jenda.mpsv.cz nebo na k tomu určeném tiskopise na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště. K žádosti je třeba doložit další požadované tiskopisy a přílohy:

 

 1. Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby, nebo rodný list u dětí do 15 let a v případě, kdy v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
 2. Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku.

Potvrzení dokládá pouze:

 • rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (tedy rodič, který neměl nárok na PPM, ale pouze na nemocenské),

 • rodič, kterému PPM byla poskytována jiným příslušným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Potvrzení nemusí dokládat rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ke stanovení měsíční výše a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ bude sehrán automaticky.

nebo

 1. Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku

Potvrzení dokládá:

 • rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku, pokud chcete provést volbu výše dávky převyšující 13 000 Kč nebo převyšující 19 500 Kč v případě, že žádáte o rodičovský příspěvek na dvě nebo více současně narozené děti,

 • rodič, kterému ke dni narození dalšího nejmladšího dítěte do rodiny lze stanovit denní vyměřovací základ, který chce využít pro účely jednorázové výplaty částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině.

 1. Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku, pro dítě nebo současně narozené děti mladší dvou let, pokud takovéto zařízení navštěvují.

 2. Doklad o nároku a výši dávky obdobné rodičovskému příspěvku pobíraném v jiném státě, pokud jste jej pobírali nebo pobíráte,

 3. Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácených dávek v rámci EU,

Pokud některá ze společně posuzovaných osob nemá bydliště v ČR, nebo má pracovní či jinou vazbu na jiný členský stát EU.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR, nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

ZPĚT NAHORU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště a to několika způsoby:

 1. prostřednictvím Klientské zóny jenda.mpsv.cz,
 2. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště
 3. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 4. e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 5. soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

ŘÍZENÍ O RODIČOVSKÉM PŘÍSPĚVKU

Řízení o rodičovském příspěvku je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise. Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na rodičovský příspěvek.

Nejsou-li k žádosti doloženy všechny potřebné doklady, nebo žádost není úplně a správně vyplněna, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů, nebo neodstranění jiných vad na žádosti dle výzvy, je důvodem pro zamítnutí žádosti.

ZPĚT NAHORU

VÝŠE RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Pro stanovení maximální výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.

Stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku na jedno dítě

Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 13 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku maximálně až do této výše. Je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 000 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku maximálně do částky 13 000 Kč měsíčně. Pokud ani jednomu rodiči nelze stanovit denní vyměřovací základ může rodič volit měsíční výši rodičovského příspěvku maximálně do výše 13 000Kč. (výpočet 0,7 x 30 x DVZ).

Stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku na dvě a více dětí

Pokud žádá rodič o rodičovský příspěvek na dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. Pokud ani jednomu rodiči nelze stanovit denní vyměřovací základ může rodič volit měsíční výši rodičovského příspěvku maximálně do výše 19 500Kč. (výpočet 1,5 x 0,7 x 30 x DVZ).

Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží od měsíce narození dítěte, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplácen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.

Rodič může v průběhu pobírání dávky měnit požadovanou výši dávky. Změnu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti na příslušném formuláři a musí být podána nejpozději v měsíci od kterého rodič změnu výše rodičovského příspěvku požaduje.

ZPĚT NAHORU

VÝPLATA RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Nedosahuje-li dávka alespoň 100 Kč měsíčně, vyplácí se jednou za 3 měsíce.

Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše, vyplatí Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou.

Pro děti narozené do 31. 12. 2023 (včetně) platí, že celková částka rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině činí 300 000 Kč. V případě vícerčat se jedná o 1,5násobek této částky, tedy 450 000 Kč.

U dětí narozených od 1. 1. 2024 (včetně) činí celková částka rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině 350 000 Kč, v případě vícerčat 525 000 Kč.

Rodič však musí narození nejmladšího dítěte v rodině Úřadu práce ČR nahlásit. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu považován pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou. O jednorázové výplatě částky nevede ÚP ČR řízení, ani nevydává rozhodnutí. Zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu je možné podat písemné námitky.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu náhradního výživného. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.

ZPĚT NAHORU

INFORMAČNÍ PŘEHLED

Videa:

Application for parental benefits (English Subtitles)

das Elterngeld (Deutsche Untertitel)

LETÁKY:

Rodičovský příspěvek (280.03 kB)
Příručka pro nastávající rodiče (640.56 kB)

ŽÁDOSTI:

Žádost o rodičovský příspěvek ON-LINE

Klientská zóna Jenda

Standardní Žádost o rodičovský příspěvek

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 6. 3. 2024