Rodičovský příspěvek

Narodilo se Vám dítě a skončila Vám výplata peněžité pomoci v mateřství? Uplatněte si žádost o rodičovský příspěvek. 

Rodičovský příspěvek je měsíční opakovaná dávka, která náleží rodiči pečujícímu osobně celodenně a řádně o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič, jenž pobírá rodičovský příspěvek, může pracovat a zvyšovat tak příjem rodiny.

Rodičovský příspěvek je vyplácen až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

PODMÍNKY NÁROKU NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.

Pokud žádá o rodičovský příspěvek na dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 10 000 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 10 000 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 15 000 Kč měsíčně.

Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a dojde-li tím ke změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci v němž:

 • se dítě narodilo,

 • měl rodič po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem,

 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu,

 • dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,

 • dítě nebo rodič zemřeli,

 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,

 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,

 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,

 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

JEDNORÁZOVÉ DOPLACENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše, tedy 300 tis., u vícerčat 450 tis. korun, vyplatí Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou. Tato výplata proběhne poté, co rodič úřadu oznámí narození nového nejmladšího dítěte. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu považován pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou. O jednorázové výplatě částky nevede ÚP ČR řízení, ani nevydává rozhodnutí. Zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu je možné podat písemné námitky.

Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.

Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek, a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

POTŘEBUJETE POMOC?

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a zjistěte, jaké konkrétní podmínky je třeba splnit, aby vznikl na rodičovský příspěvek nárok.

Pište na e-mail rodicak@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 779 900.

Další informace k této dávce jsou dostupné na webových stránkách MPSV.

FORMULÁŘE

Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR a webových stránkách MPSV v sekci Státní sociální podporaEvropské formuláře pro koordinaci rodinných dávek najdete na webových stránkách MPSV v sekci Ostatní

VZORY VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ

Vzor vyplnění formuláře žádosti o rodičovský příspěvek (2.83MB)

Vzor vyplnění formuláře potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (848.01kB)

LETÁKY KE STAŽENÍ

Leták v pdf (277.84kB)

Poslední aktualizace: 20. 9. 2021