RIP Vzdělávejte se pro růst v JmK II.

Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst vJihomoravském kraji II“

reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00004

Termín realizace projektu: 1. 7. 2013 - 30. 11. 2015

Důležité upozornění: Vzhledem k vyčerpání finančních prostředků projektu pozastavujeme s účinností od 21.7.2015 příjem Žádostí o příspěvek na úhradu nákladů. Žádosti doručené po dni 21.7.2015 (včetně) budou zaevidovány, nebudou však zpracovány ani předloženy hodnotící komisi. O případné změně budeme žadatele a zájemce operativně informovat.

Vzhledem k prodloužení realizace projektu do 30.11.2015 je nyní možné realizovat vzdělávací aktivity až do 31.10.2015.

Upozornění - pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165,00 Kč (včetně odvodů) při stanovené týdenní pracovní době dle § 79 a § 80 zákoníku práce. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady na zaměstnance tedy činí 27.600 Kč včetně odvodů měsíčně. V případě kratší pracovní doby podle § 80 zákoníku práce, se maximální výše měsíčního příspěvku poměrně krátí.

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů v daném regionu prostřednictvím poskytnutí příspěvku na vzdělávání (zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí) jejich zaměstnanců. Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční podporu (která je nenároková) na vzdělávací aktivity, případně na mzdové náklady zapojených zaměstnanců. Vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději 30.9.2015.

V rámci projektu budou podporovány cílové skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří působí ve vybraných ekonomických činnostech s prorůstovým potencionálem v Jihomoravském kraji dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podporované ekonomické činnosti jsou přílohou Manuálu pro zájemce).
Projekt je určen pro všechny typy podniků – malé, střední, velké.

Realizace projektu probíhá v rámci Jihomoravského kraje – Krajské pobočky ÚP ČR v Brně, Šujanovo nám. 3, 2. patro – na této adrese je k dispozici většina pracovníků z realizačního týmu projektu (doručovací adresa však zůstává tato: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno). Žádosti budou přijímány jak v Brně, tak na kontaktních pracovištích v Břeclavi, Hodoníně a Znojmě.
Od podání žádosti do realizace vzdělávání prosím počítejte s dostatečnou časovou rezervou. Od předložení kompletní žádosti máme na projednání 45 dní, poté následuje výběr dodavatele a podpis dohody.

Bližší informace můžete získat u projektové manažerky:

Mgr. Eliška Procházková, tel.č.: 950 104 421, mail: eliska.prochazkova@bm.mpsv.cz.

Pro zájemce o vstup do projektu je určen Manuál

Dokumenty ke stažení:

Seznam kontaktních osob:

„Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“