Rekvalifikace - informace

REKVALIFIKACE - INFORMACE

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.


Rekvalifikací se rozumí

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

 

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu:

·být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,

·mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace),

·být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,

·rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,

·rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Jak postupovat, máte-li zájem o rekvalifikaci

Základní informaci o možnostech rekvalifikace obdržíte od svého referenta útvaru zaměstnanosti - zprostředkovatele, který Vám rovněž může rekvalifikaci navrhnout, pokud snaha o zprostředkování zaměstnání s Vaší dosavadní kvalifikací nemá naději na úspěch a splňujete podmínky pro absolvování rekvalifikace. Zájem a zařazení uchazeče nebo zájemce o zaměstnání do rekvalifikace schvaluje vedoucí pracovník.

 

Realizace rekvalifikace

a) Rekvalifikaci zabezpečí uchazeči nebo zájemci o zaměstnání Úřad práce („zabezpečovaná rekvalifikace“)

b) Rekvalifikaci si může zvolit a zabezpečit sám uchazeč nebo zájemce o zaměstnání („zvolená rekvalifikace“)

Podmínky pro zabezpečované rekvalifikace

Krajské pobočky úřadu práce zabezpečují rekvalifikaci na základě písemně uzavřené dohody o provedení rekvalifikace s rekvalifikačním zařízením (soukromé vzdělávací zařízení, podnikové zařízení, škola apod.). Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo počáteční vzdělávání.

 

Úhrada nákladů rekvalifikace

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud ho na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci.


Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok.

Je možné rekvalifikaci odmítnout nebo rekvalifikace zanechat?

Předpokládáme, že máte vážný zájem o rekvalifikaci, která Vám znovu otevře možnost uplatnění ve vhodném zaměstnání. Přesto si dovolujeme upozornit, že úřad práce vyřadí rozhodnutím z evidence uchazečů o zaměstnaní toho uchazeče, který odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností (viz § 30 odst. 2 zák. č . 435/2004 Sb.).

Rekvalifikace si vyžaduje nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu, proto účastník může bez sankcí zanechat rekvalifikace jen z vážných důvodů (viz § 5 písmeno c) zák. č . 435/2004 Sb.). §5 písmeno c) zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).

Vážnými důvody jsou důvody spočívající v:

• nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

• nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

• docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

• místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

• zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo

• jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Vážné důvody musí být prokazatelné.

Sankce

Pokud uchazeč či zájemce o zaměstnání bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen uhradit plně náklady rekvalifikace. Toto jednání je také důvodem k sankčnímu vyřazení z evidence úřadu práce.

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

 

Přehled poskytovaných (zabezpečovaných) rekvalifikačních kurzů (177.68 kB)

 

 

Kde můžete obdržet další informace

 

 

Pardubice

   

Pitterlová Jana

950 144 459

jana.pitterlova@uradprace.cz

Bendová Monika, DiS.

950 144 720

monika.bendova@uradprace.cz

Chrudim

   

Maděrová Jana

950 119 475

jana.maderova@uradprace.cz

Mariánková Věra, Bc.

950 119 471

vera.mariankova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí

   

Marešová Hana

950 172 323

hana.maresova@uradprace.cz

Mirka Ondrášová

950 172 444

mirka.ondrasova@uradprace.cz

Svitavy

   

Jansová Šárka

950 163 443

sarka.jansova@uradprace.cz

Nedvědová Stanislava Ing.

950 163 485

stanislava.nedvedova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023