Rekvalifikace

Rekvalifikace


Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (§ 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Rekvalifikace se uskutečňuje:

  1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Po dobu rekvalifikace náleží uchazeči podpora při rekvalifikaci
  2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. V rámci této formy rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání. Po dobu rekvalifikace nenáleží uchazeči podpora při rekvalifikaci ani úhrada nutných výdajů spojených s rekvalifikací

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

  1. být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé dovednosti, znalosti – záleží na typu rekvalifikace),
  3. být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  5. po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání vzhledem k situaci na trhu práce, nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost – soukromé podnikání. .
Kontakty - Kontaktní pracoviště Česká Lípa

Ing. Hana Václavíková, tel. 950 108 439, hana.vaclavikova1@uradprace.cz
Blanka Svojanovská, tel. 950 108 460, blanka.svojanovska@uradprace.cz
Jana Leskauerová, tel. 950 108 436, jana.leskauerova@uradprace.cz