Rekvalifikace

Adresa

Závodní 385/98,
360 01 Karlovy Vary

Správním obvodem krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (§ 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Více informací na www.narodni-kvalifikace.cz

  1. Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání - zabezpečovaná úřadem práce

- na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Uchazeč o zaměstnání má po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nárok na podporu při rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu
a) poskytování starobního důchodu,
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6 zák. 435/2004 Sb.,
c) vazby.

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.  Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci v případě že:

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a) zák. 435/2004 Sb.] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo
c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Podmínkou pro zařazení na rekvalifikační kurz je vyplnění návrhu na zařazení do rekvalifikace u příslušné zprostředkovatelky a schválení tohoto návrhu úřadem práce (na rekvalifikaci není právní nárok). Další vstupní podmínky jsou uvedené u jednotlivých typů kurzů v tabulce.

Název kurzu/místo konání Kvalifikační předpoklady Zdravotní předpoklady Další předpoklady Hodinový rozsah (bez zkoušek)
Masér - Karlovy Vary ukončené střední vzdělání čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti čestné prohlášení o bezúhonnosti 500
Masér - Sokolov ukončené střední vzdělání čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti čestné prohlášení o bezúhonnosti 500
Obsluha osobního počítače - K.Vary základní vzdělání žádné žádné 80
Obsluha osobního počítače - Sokolov základní vzdělání žádné žádné 80
Obsluha osobního počítače - Cheb základní vzdělání žádné žádné 80
Pracovník v sociálních službách - K.Vary základní vzdělání žádné znalost českého jazyka 150
Pracovník v sociálních službách - Sokolov základní vzdělání žádné znalost českého jazyka 150
Pracovník v sociálních službách - Cheb základní vzdělání žádné znalost českého jazyka 150
Svařování - ČSN EN ISO 9606-1 135 bez vzdělání lékařské potvrzení o způsobilosti svařovat žádné 160
Svařování - ČSN EN ISO 9606-1 141 bez vzdělání lékařské potvrzení o způsobilosti svařovat žádné 160
Počítačová gramotnost (dle sylabů ECDL Core) Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou žádné znalost českého jazyka 161

 

2.Zvolená rekvalifikace.

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím účelem si zvolit
a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést (§ 108 odst. 2 zák. 435/2004 Sb.).

O zvolenou rekvalifikaci je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem (30 dnů) před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Jednání s rekvalifikačním  zařízením je plně v kompetenci uchazeče/zájemce o zaměstnání.

Nedokončí-li uchazeč/zájemce o zaměstnání bez vážných důvodů rekvalifikační kurz či ukončí-li rekvalifikační kurz neúspěšně, hradí náklady rekvalifikace sám. Úřad práce hradí náklady rekvalifikačního kurzu pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování rekvalifikace.

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč/zájemce
o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce.
Po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci, ani úřad práce neproplácí další výdaje spojené s rekvalifikací.

Formulář ke stažení: /web/cz/formulare-ke-stazeni

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

  1. být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé dovednosti, znalosti – záleží na typu rekvalifikace),
  3. být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  5. po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání vzhledem k situaci na trhu práce.

Zásady pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

  1. dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 4zákona č.435/2004 Sb.,
  2. na rekvalifikaci budou doporučovány zejména uchazeči o zaměstnání, jímž je při zprostředkování zaměstnání zvýšená peče dle § 33 odst. 1 zákona č. 434/2004 Sb., o zaměstnanosti, a dále ti, jimž je z důvodu nízké či nevhodné kvalifikace ztížen vstup na trh práce, zejména absolventi škol a osoby nad 55 let věku

Předčasné ukončení rekvalifikace, neúčast

Jestliže uchazeč odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání (§30 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Rekvalifikační kurz je možné předčasně ukončit pouze z vážných důvodů (§ 5 písmeno c) zák. č. 435/2004 Sb.). Rekvalifikaci je možné také předčasně ukončit z důvodu nástupu do zaměstnání.

3.Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, (nelze ani hradit cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky používané při rekvalifikaci).

Formuláře ke stažení: /web/cz/formulare-ke-stazeni-1#o9

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023