Rekvalifikace

Rekvalifikace

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (§ 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Realizace rekvalifikačních kurzů

 1. Zabezpečovaná rekvalifikace

na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Po dobu rekvalifikace náleží uchazeči podpora při rekvalifikaci.

V současné době v rámci naší krajské pobočky nemáme aktuálně vysoutěžené žádné zabezpečované rekvalifikace.

 1. Zvolená rekvalifikace

dle § 109a zákona o zaměstnanosti. V rámci této formy rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Žádost o zvolenou rekvalifikaci předkládá uchazeč/zájemce o zaměstnání na příslušný úřad práce s dostatečným časovým předstihem (30 dnů), aby bylo možné požadavek úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Jednání s rekvalifikačním zařízením je plně v kompetenci uchazeče/zájemce o zaměstnání. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí celková částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace jednomu žadateli přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání. Po dobu rekvalifikace nenáleží uchazeči podpora při rekvalifikaci ani úhrada nutných výdajů spojených s rekvalifikací.

Formulář žádosti o zvolenou rekvalifikaci naleznete ZDE: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaci-uchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

 1. být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
 2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé dovednosti, znalosti – záleží na typu rekvalifikace),
 3. být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
 4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
 5. po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání vzhledem k situaci na trhu práce.

Výběr a zařazování uchazečů/ zájemců o zaměstnání do rekvalifikace

Výběru osob do rekvalifikací předchází profesně-poradenský pohovor, kterým je zjišťováno, zejména zda jsou splněny podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, viz kapitola výše.

 

Předčasné ukončení rekvalifikace

Jestliže uchazeč odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání (§30 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Rekvalifikace může být bez sankcí předčasně ukončená jen z vážných důvodů:

 1. nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let
 2. nezbytná osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 3. docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
 4. místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 5. zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s ÚP ČR při zprostředkování zaměstnání,
 6. jiné vážné osobní důvody, např. etické, mravní, náboženské, důvody hodných zvláštního zřetele, ekonomická nebo studijní aktivita (např. nástupu do zaměstnání, zahájení SVČ).

Vážné důvody musí být prokazatelně doloženy. V dohodě o rekvalifikaci mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání je stanovena povinnost, uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Poslední aktualizace: 9. 2. 2024