Rekvalifikace

Struktura výroby a služeb prochází dynamickými změnami. Některé profese zanikají nebo jsou méně žádány, po jiných je naopak na trhu práce zvýšená poptávka nebo vznikají profese nové. Může se Vám proto stát, že Vaši dosavadní kvalifikaci zaměstnavatelé nemohou využít a z tohoto důvodu nemůžete nalézt vhodné zaměstnání nebo jste ohroženi ztrátou zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele. Při tom se nemusí jednat vždy o zásadní změnu kvalifikace, ale jsou i případy, kdy je nutné si kvalifikaci pouze doplnit určitými novými znalostmi či dovednostmi, abyste uspěli na trhu práce.


 

Rekvalifikací se rozumí

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (viz § 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb.) Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a uchazečům o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci (viz § 40 zák. č. 435/2004 Sb.)

Typy rekvalifikací

Profesní rekvalifikace poskytuje kvalifikaci pro novou profesi, například zedník, tesař, zámečník, instalatér, prodavač, ošetřovatelka, účetní, sekretářka, správce výpočetní sítě, programátor. V dělnických profesích poskytují kurzy obvykle kvalifikaci na úrovni zaučení. Doplňková rekvalifikace doplňuje, rozšiřuje kvalifikaci pro určitou profesi. Například svářečský průkaz pro uchazeče kvalifikované v kovoprofesích, odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro uchazeče kvalifikované v elektroprofesích, vazačský průkaz, lešenářský průkaz jako doplněk stavebních profesí, řidičský průkaz nezbytný pro výkon různých zaměstnání, znalost obsluhy osobního počítače pro technickohospodářské profese.

Koho může úřad práce rekvalifikovat?

Úřad práce Vám může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že: - jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce; - splňujete vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost apod.; - máte dobrou pracovní morálku a aktivně spolupracujete s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání. - rekvalifikace je nezbytná, tzn., že máte kvalifikaci, pro kterou nejsou volná místa, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné. V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace. Nezbytnost rekvalifikace se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání; - rekvalifikace je účelná, to je v případech, kdy: - se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo je opodstatněná prognóza vzniku míst nebo - Vám dá zaměstnavatel příslib zaměstnání podmíněný příslušnou rekvalifikací nebo se zavážete, že po rekvalifikaci zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn;

Kde se rekvalifikace konají?

Úřad práce zabezpečuje rekvalifikace v rekvalifikačních zařízeních. Mohou to být vzdělávací zařízení: - školská, to jsou střední školy, včetně učilišť, vyšší odborné školy, vysoké školy, - samostatná soukromá vzdělávací zařízení, - případně podniková, to jsou odbory vzdělávání, svářečské školy nebo instituty v rámci větších podniků. Tato zařízení musí být akreditována (§ 108 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb.), to znamená, že výstupní kvalifikační doklady z rekvalifikace jsou celostátně platné.

Kdo hradí náklady na rekvalifikaci?

Pokud Vás úřad práce zařadí do rekvalifikace, uhradí zároveň za Vás i příslušné náklady na kursovné. Uchazečům o zaměstnání může přispět i na některé prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací, například jízdné a ubytování. Účastník, který bez vážných důvodů zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce plně náklady rekvalifikace.

Jak postupovat, máte-li zájem o rekvalifikaci

Zjistit si uplatnění na trhu práce, projednat s poradkyní pro zprostředkování, dát požadavek na rekvalifikaci. Po té projedná požadavek komise, pokud je požadavek schválen, sepisuje se dohoda o rekvalifikaci.

Zvolená rekvalifikace

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si může zvolit druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Podmínkou je, že rekvalifikační zařízení bude držitelem dokladu o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb na vybraný rekvalifikační kurz, který musí být ukončen závěrečnou zkouškou. Úřad práce pro zájemce o zvolenou rekvalifikaci nevyhledává ani nezajišťuje žádné potřebné dokumenty ani vhodné rekvalifikační zařízení. Náklady na lékařská vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží Úřadu práce formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ nejméně 30 dnů před uvažovaným termínem zahájení zvolené rekvalifikace, aby bylo možné jeho požadavek posoudit v odborné komisi a administrativně zpracovat. Úřad práce vydá zájemci o zvolenou rekvalifikaci potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace v případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, a v případě úspěšného ukončení rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikačního kurzu. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci je po dobu účasti na rekvalifikaci povinen plnit studijní nebo výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. Případné změny související s jeho účastí na rekvalifikaci neprodleně oznámí Úřadu práce. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci rekvalifikační kurz nedokončí z vážných důvodů, Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace nebo její poměrnou část. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci rekvalifikační kurz nedokončí bez vážných důvodů, Úřad práce cenu rekvalifikace nehradí. Závažnost důvodů posoudí Úřad práce.

Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§110 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., v platném znění). V tomto případě lze hradit jen kurzovné, nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky. Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek úřadu práce na rekvalifikaci svých zaměstnanců přijímá referát zprostředkování a poradenství. Formulář žádosti je možno obdržet v referátu zprostředkování a poradenství krajské pobočky.

Seznam rekvalifikačních kurzů:

 1. Počítačové kurzy
  • Základy obsluhy PC
  • Obsluha PC
  • ECDL

 2. Kurzy svařování
  • Základní kurzy svařování dle ČSN
  • Kurzy svařování dle ČSN EN 287-1

 3. Řidičské průkazy
  • Rozšíření ŘP B/C
  • Rozšíření ŘP C/CE
  • Rozšíření ŘP C/D
  • Vstupní školení dle zákona 247/2000 Sb., zvláštní část 140 hod. C, D; zvláštní část 45 hod. C/D

 4. Vysokozdvižné vozíky
  • Obsluha elektrovozíku a motovozíku

 5. Kurzy v oblasti ekonomiky a účetnictví
  • Účetnictví
  • Účetnictví a daňová evidence
  • Mzdové účetnictví
  • Základy podnikání

 6. Kurzy v sociální oblasti
  • Pracovník v sociálních službách pro přímou péči

 7. Kurzy v oblasti elektro
  • Kurzy k vyhlášce 50/1978 Sb.

 8. Ochrana osob a majetku
  • Strážný


 9.  

Další rekvalifikační kurzy najdete na:

www.narodni-kvalifikace.cz
www.eu-dat.cz
www.azkurzy.cz
www.rekvalifikace.com
www.skoleni.cz

Kontakty na jednotlivá pracoviště:

Hradec Králové:
Jičín:
Náchod:
Rychnov nad Kněžnou:
Trutnov:

Poslední aktualizace: 22. 1. 2020