Pracovní rehabilitace

Leták v pdf o pracovní rehabilitaci (209,14 kB)

Máte zdravotní postižení a hledáte odpovídající práci? Pak je pracovní rehabilitace přesně pro Vás. Realizuje ji Úřad práce ČR a jejím cílem je v maximální možné míře podpořit Vaše uplatnění na pracovním trhu.

CO JE PRACOVNÍ REHABILITACE A JAKÝ JE JEJÍ CÍL?

Jde o komplexní proces, který umožňuje lidem se zdravotním postižením udržet si stávající práci nebo se připravit na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné. Může zahrnovat zejména tyto služby:
• poradenská činnost, zaměřená na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnost
• teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost (tj. příprava k práci, specializované rekvalifi kační kurzy atd.)
• zprostředkování, udržení a změna zaměstnání, změna povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti
V rámci pracovní rehabilitace lze rovněž využít ergodiagnostiku, tj. odborné lékařské posouzení aktuálního (zbytkového) pracovního potenciálu a psychofyzické zatížitelnosti účastníka pracovní rehabilitace.

KDO VÁM POMŮŽE?

Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) ve spolupráci se  zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi, lékaři a zdravotnickými zařízeními, a hradí náklady s ní spojené. O pracovní rehabilitaci je třeba požádat. Probíhá podle individuálního plánu, který ÚP ČR sestaví společně s účastníkem pracovní rehabilitace v souladu s jeho potřebami, možnostmi, schopnostmi a zdravotní
způsobilostí.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE?

Ty Vám poskytnou specialisté ÚP ČR. Kontakt na poradce pro osoby se zdravotním postižením obdržíte na kontaktním pracovišti v místě Vašeho trvalého bydliště či v místě bydliště, kde se obvykle zdržujete. Kontakty na jednotlivá pracoviště ÚP ČR jsou k dispozici
na www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky.

KDO MŮŽE O PRACOVNÍ REHABILITACI POŽÁDAT?

• osoba se zdravotním postižením, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve 3., 2. nebo 1. stupni nebo osobou zdravotně znevýhodněnou
• osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
• osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
• osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PRACOVNÍ REHABILITACI?

Formulář žádosti o pracovní rehabilitaci a poučení účastníka je možné získat na každém kontaktním pracovišti ÚP ČR. Formuláře jsou také k dispozici na portále MPSV na odkazu www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pracovni-rehabilitaci.

CO JE PŘESNĚ PŘÍPRAVA K PRÁCI?

Prostřednictvím přípravy k práci se člověk se zdravotním postižením zapracovává na vhodné pracovní místo. Získá tak znalosti, dovednosti a návyky nutné
pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Příprava k práci může trvat nejdéle 24 měsíců a probíhá:
• na pracovištích zaměstnavatele,
• na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením,
• ve vzdělávacích zařízeních.
O přípravě k práci uzavírá ÚP ČR s účastníkem pracovní rehabilitace písemnou dohodu. Pokud klient nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní
důchod, mzdu nebo náhradu mzdy, náleží mu po dobu účasti na přípravě k práci podpora při rekvalifikaci. A to i v případě, že není veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání.
Příprava na pracovišti zaměstnavatele
• je vhodná pro osoby se zdravotním postižením a pro ty, u kterých došlo k závažné změně zdravotního stavu, jsou uznáni dočasně práce neschopnými
a pracovní rehabilitaci jim doporučil ošetřující lékař
• je určena pro zaměstnance, jejichž zdravotní stav se změnil natolik, že není jisté, zda budou schopni svoji původní práci vykonávat; cílem je, aby se tito
zaměstnanci mohli pozvolna vrátit na své původní pracovní místo nebo se zapracovali na novou pozici
Příprava k práci prováděná na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením a ve vzdělávacích zařízeních
• cílem je zapracovat zdravotně postiženého do vhodného zaměstnání
• po ukončení přípravy k práci obdrží účastník pracovní rehabilitace doklad – osvědčení o absolvování přípravy k práci
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz.
Webové stránky ÚP ČR
www.uradprace.cz

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024