Regionální individuální projekty

logo ESF

Jdi dál ! 50+ v MSK

Podpora uchazečů a zájemců o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce, kteří spadají do kategorie obtížně umístitelných z důvodu vyššího věku (50+). Tyto osoby budou mít možnost v rámci projektu absolvovat ucelený komplex vzdělávacích a poradenských aktivit, které podpoří jejich zaměstnatelnost a zvýší jejich šance na nalezení zaměstnání. Jedná se o cílovou skupinu, která patří k nejhůře umístitelným na trhu práce, a která se potýká se specifickými handicapy, které jim návrat na trh práce velmi ztěžují (mj. např. nízká motivace a obavy z neznámého, nezájem zaměstnavatelů, zdravotní omezení, neznalost technologických novinek).

Rodina i práce v MSK 

Projekt je zaměřen na podporu a pomoc s nalezením vhodného pracovního uplatnění při návratu na trh práce zájemcům či uchazečům o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby blízké/závislé. Projekt má komplexní charakter a bude podporovat účastníky v jejich snaze posilovat své dovednosti potřebné pro současný trh práce tak, aby se zvýšila jejich zaměstnatelnost. Zároveň budou motivováni vhodní zaměstnavatelé znevýhodněné osoby cílové skupiny projektu na trhu práce zaměstnávat. 

Příležitost dělá zaměstnance

Komplexní podpora uchazečů nebo zájemců o zaměstnání ze soc. vyloučených lokalit MSK nebo osob bezprostředně ohrožených soc. vyloučením. Úspěšnému začlenění těchto osob na TP předchází odstranění početných bariér, jak pracovních, tak i osobních a rodinných. Projekt je založen na úzké spolupráci s NNO, Agenturou pro sociální začleňování a veřejnou správou. Základem je dlouhodobá práce s klientem, získání si jeho důvěry a pozvolná příprava klientů na vstup na TP formou prostupného zaměstnávání. 

Záruky pro mladé

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 29 let věku, a to zejména prostřednictvím cílených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především Odborné praxe a krátkodobých pracovních příležitostí ("Práce na zkoušku"), jejich absolvováním získají tyto osoby pracovní zkušenosti a rozvinou teoretické dovednosti získané studiem. Projekt dále nabízí možnost získat odborné dovednosti a znalosti prostřednictvím rekvalifikací a poradenských činností.

 

Poslední aktualizace: 5. 2. 2021