Regionální individuální projekty - ukončené

Regionální individuální projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze“

(CZ.1.04/2.1.00/70.00061)

Projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze“ byl orientován na uchazeče o zaměstnání – absolventy do 30 let, kteří byli evidováni na krajské pobočce pro hl. m. Prahu ÚP ČR a neměli dostačující či odpovídající pracovní praxí. Úroveň vzdělání nebyla pro vstup do projektu rozhodující.

Smyslem a zároveň cílem projektu bylo přispět k zaměstnanosti a zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Prostředkem, resp. nástrojem k tomu bylo cílené umístění osob cílové skupiny na odborné praxe u zaměstnavatelů v trvání nejméně 3 měsíců a nejdéle 12 měsíců. Po celou dobu trvání projektu bylo účastníkům projektu poskytováno poradenství. Pracovní místa u zaměstnavatelů pro realizaci odborných praxí byla vyhrazena v režimu tzv. společensky účelných pracovních míst, v souladu s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti (viz § 113 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).

Projekt byl zahájen 1. 7. 2013 a ukončen 30. 11. 2015.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Regionální individuální projekt „Pracovní start pro mladé Pražany“

(CZ.1.04/2.1.00/70.00045)

Regionální individuální projekt "Pracovní start pro mladé Pražany", schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí a evidovaný pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/70.00045, byl zaměřen na pražské uchazeče o zaměstnání ve věkové kategorii 18 až 30 let bez předchozí pracovní praxe, kteří k datu vstupu do tohoto projektu splňovali podmínku nepřetržité evidence v délce alespoň 2 měsíců na některém z kontaktních pracovišť ÚP ČR krajské pobočky pro hlavní město Prahu a kteří dosahovali minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem a maximálně bakalářské vzdělání.

V tomto projektu absolvovalo 96 účastníků povinný motivační kurz, který významně přispěl k aktivnímu hledání pracovního uplatnění prostřednictvím ujasnění si vlastní pozice na trhu práce, obnovil a aktivoval vzdělávací návyky, prohloubil sebepoznání a schopnost sebereflexe rozvojem sociálních kompetencí, zdokonalil komunikační dovednosti a pomohl k získání dobré orientace na trhu práce. Součástí projektu byla i nepovinná počítačová rekvalifikace, kterou absolvovali dva účastníci. V případě nezbytnosti pro výkon pracovní profese měli účastníci projektu možnost profesní rekvalifikace. Tu získalo 20 účastníků projektu. Po celou dobu projektu bylo uchazečům poskytováno individuální poradenství a intenzivní pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání. Cílem bylo zaměstnat 50 osob na společensky účelných pracovních místech vyhrazených (dále jen „SÚPM“) u vhodných zaměstnavatelů, podpořených formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů. Tento cíl se podařil. V projektu bylo nakonec vyhrazeno 64 osob na SÚPM vyhrazených a získali jsme 55 vhodných zaměstnavatelů, se kterými jsme spolupracovali při vyhrazování SÚPM pro účastníky projektu. Na základě žádosti a následného doporučení podnikatelského plánu mohl být až 10 účastníkům projektu poskytnut jednorázový finanční příspěvek na zřízení SÚPM za účelem výkonu SVČ. Nakonec se však žádný z účastníků projektu nerozhodl samostatně podnikat.

Projekt byl zahájen 1.2. 2013 a ukončen 30. 11.2015.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Regionální individuální projekt „Zkušenosti pro Prahu“

(CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Projekt „Zkušenosti pro Prahu“ byl zaměřen na uchazeče o zaměstnání starších 50 let, kteří byli na krajské pobočce pro hl. m. Prahu ÚP ČR evidováni minimálně pět měsíců. Úroveň vzdělání nebyla pro vstup do projektu rozhodující. Smyslem a zároveň cílem projektu bylo přispět k zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob této cílové skupiny. Prostředkem, resp. nástrojem k tomu byly cílené vzdělávací aktivity a „na míru šité“ profesní rekvalifikace a poradenství.

V souladu s metodikou OP LZZ vzniklo v rámci projektu 47 nových pracovních míst a 26 společensky účelných míst vyhrazených pro účastníky projektu podpořených formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů, a to až po dobu 12 měsíců.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2012 a ukončen 30. 11. 2015.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Regionální individuální projekt „Rychlý návrat na pracovní trh“

(CZ.1.04/2.1.00/ 70.00023)

Projekt „Rychlý návrat na pracovní trh“, schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí a evidován pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/ 70.00023, se zaměřoval na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání s délkou evidence nepřetržitě déle než 5 měsíců, do věku 50 let a s nejméně středním odborným vzděláním s výučním listem, kteří neměli možnost získat nebo rozvíjet znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce.

Všichni účastníci projektu absolvovali pracovní diagnostiku a motivační kurz. Profesní rekvalifikaci – „Základy osobního počítače“ navštěvovali ti uchazeči, kteří při vstupním testu projevili výrazné nedostatky při ovládání PC. Následně každý účastník projektu absolvoval vhodnou profesní rekvalifikaci v oblasti IT, obchodu, služeb a finančnictví. Součástí projektu bylo také individuální poradenství a odborná asistence při hledání zaměstnání. Projekt předpokládal také využití dalšího nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, a sice společensky účelných pracovních míst vyhrazených a společensky účelných pracovních míst pro účely výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále SÚPM SVČ).

Do projektu vstoupilo 256 uchazečů o zaměstnání. V rámci projektu bylo vyhrazeno 45 společensky účelných pracovních míst u vhodných zaměstnavatelů, podpořených formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů. Čtyřem účastníkům projektu, kteří projevili zájem a potenciál k samostatnému podnikání, bylo na základě schválené žádosti umožněno zřízení SÚPM SVČ formou jednorázového příspěvku.

Projekt byl zahájen 1. 6. 2012 a ukončen 30. 11. 2015

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Regionální individuální projekt „Zpět do práce“

(CZ.1.04/2.1.00/13.00087)

Projekt „Zpět do práce“, schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí a evidovaný pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/13.00087, se zaměřil na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání starších 50 let, kteří byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na krajské pobočce ÚP ČR pro hl.m. Prahu nepřetržitě déle než 5 měsíců a měli nejvýše ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Projekt byl určen pro 120 osob z dané cílové skupiny. Hlavní cíle projektu byly: zvýšení adaptability, zajištění vyšší zaměstnatelnosti vybraných klientů. Zvolené cílové skupiny a zlepšení jejich šancí na trhu práce. V rámci projektu nalezlo až 20 klientů zaměstnání na společensky účelných pracovních místech vyhrazených u zaměstnavatelů. Dílčí cíle byly: poznání a rozvoj osobnosti klientů projektu, posílení jejich potenciálu a příprava na výběrová řízení u potenciálních zaměstnavatelů v souvislosti s vyhledáváním budoucího zaměstnání. Cíle byly naplněny absolvováním klíčových aktivit pracovní a bilanční diagnostiky, neprofesního školení a profesních rekvalifikačních kurzů dle individuálních potřeb klientů projektu. Po celou dobu účasti v projektu bylo klientům poskytováno poradenství. Hlavním účelem tohoto projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob v Praze a jejich umístění na trh práce pomocí vzdělávacích, poradenských a motivačních aktivit.

PODPORUJEME VAŠÍ BUDOUCNOST

Evropský sociální fond v ČR http://www.esfcr.cz/

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a byl ukončen k 30.6.2013

Regionální individuální projekt „Na pomoc rodinám s dětmi“

(CZ.1.04/2.1.00/13.00086)

Projekt „Na pomoc rodinám s dětmi“, schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí a evidovaný pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/13.00086 se zaměřoval na evidované uchazeče o zaměstnání, kteří prokazatelně pečovali o závislého člena rodiny ve věku od 3 do 15 let, evidovaných na Úřadu práce hl. m. Prahu . Projekt byl určen pro rodiče, kteří jsou po rodičovské dovolené, nebo patří do skupiny osamělých rodičů, pečují o jedno i více dětí a jsou, právě z důvodu péče o dítě, vyřazeni z pracovního procesu a splňují podmínky definované v § 33 zákona č.435/2004, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní cíle projektu byly: zvýšení adaptability, zajištění vyšší zaměstnatelnosti klientů cílové skupiny a zlepšení jejich šancí na trhu práce. Dílčí cíle byly zaměřeny na: poznání a rozvoj osobnosti účastníků, posílení jejich potenciálu a příprava na výběrová řízení u zaměstnavatelů v souvislosti s vyhledáváním budoucího zaměstnání.

Cíle byly naplněny absolvováním klíčových aktivit - pracovní a bilanční diagnostiky, neprofesního školení a rekvalifikačních kurzů zaměřených na obchodní, finanční, administrativní činnosti a informační technologie. Po celou dobu účasti v projektu byly klientům poskytovány služby spojené s průběžným skupinovým a individuálním psychologickým poradenstvím.

Doprovodnou aktivitou bylo zajišťování hlídání dětí účastníků formou dětského koutku s odborným dozorem.

Hlavním účelem tohoto projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob v Praze a jejich umístění na trh práce pomocí vzdělávacích, poradenských a motivačních aktivit.

Regionální individuální projekt „Na pomoc rodinám s dětmi“ (CZ.1.04/2.1.00/13.00086) byl dle harmonogramu ke konci března 2013 ukončen.

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Evropský sociální fond v ČR http://www.esfcr.cz/

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Regionální individuální projekt "Praxí k novým zaměstnáním“

(CZ.1.04/2.1.00/13.00067)

Projekt „Praxí k novým zaměstnáním“, schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a evidovaný pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/13.00067, se zaměřoval na evidované uchazeče o zaměstnání do 25 let věku a absolventů vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném dokončení studia, nejdéle však do 30 let věku, evidovaných na Úřadu práce hl. m. Prahy (dále jen ÚPP), kterým podle ustanovení § 113 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. To znamená, že uchazeč o zaměstnání musel být veden v evidenci ÚPP minimálně dva měsíce k datu zařazení do projektu.

Ke klíčovým aktivitám projektu, které zajišťoval dodavatel, patřilo: neprofesní školení Vstupní blok aktivit Právní a sociální minimum, profesní školení pro vybrané účastníky projektu, zajištění pracovní praxe, výběr pracovních míst.

Hlavním účelem této veřejné zakázky bylo získání pracovní praxe pro účastníky. Nebyla rozhodující předchozí odborná teoretická příprava, ale naopak rozhodující bylo získání kvalitních pracovních návyků včetně získání komunikačních dovedností, upevnění zásad právního vědomí, protikorupční jednání a základy firemní kultury, a to v co nejkratší době po ukončení studia.

Hlavním účelem tohoto projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti mladých lidí v Praze a snaha předejít jejich dlouhodobé nezaměstnanosti. Prostředkem k dosažení tohoto cíle byly vzdělávací, poradenské a motivační aktivity.

Regionální individuální projekt „Praxí k novým zaměstnáním“ (CZ.1.04/2.1.00/13.00067) byl dle harmonogramu k 31. 12. 2012 ukončen.

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Evropský sociální fond v ČR http://www.esfcr.cz/

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Regionální individuální projekt "Znovu do zaměstnání“

(CZ.1.04/2.1.00/13.00029)

Projekt „Znovu do zaměstnání“, schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a evidovaný pod registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/13.00029, se zaměřil na evidované uchazeče o zaměstnání nad 45 let, kterým je věnována zvýšená péče a kteří splňují podmínky definované v § 33 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ke klíčovým aktivitám projektu patřila: neprofesní školení včetně pracovní a bilanční diagnostiky, profesní školení optimálně zahrnující praxi. Účastníkům bylo k dispozici centrum individuální podpory, tj. místnost vybavená počítači, která sloužila především k vyhledávání pracovních míst na internetu, psaní životopisu nebo ověřování získaných IT dovedností. Účastníkům bylo poskytováno též poradenství.

Hlavním účelem tohoto projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob v Praze a jejich umístění na trh práce pomocí vzdělávacích, poradenských a motivačních aktivit.

Regionální individuální projekt „Znovu do zaměstnání“ (CZ.1.04/2.1.00/13.00029) byl dle harmonogramu ke dni 30.11.2011 ukončen a byla uspořádána závěrečná konference projektu.

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Evropský sociální fond v ČR http://www.esfcr.cz/

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Autor stránky:

  • Za obsahovou část stránky odpovídá: Ing. Blanka Kožíšková, ved. oddělení projektů EU.
  • Za úplnost informací na této stránce odpovídá: Ing. Blanka Kožíšková, ved. oddělení projektů EU, e-mail: blanka.koziskova@uradprace.cz a PhDr. Věra Prokopová, ved. oddělení zprostředkování a poradenství, e-mail: vera.prokopova@uradprace.cz.

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022