Řecko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - www.eures.europa.eu  pro vyhledání EURES (europa.eu)

nebo přímo stránky řeckých úřadů práce - http://www.oaed.gr/ 

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, zdanění, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Řecko, úředním názvem Helénská republika, leží na jihu Balkánského poloostrova a přilehlých ostrovech. Administrativně se člení na 13 samosprávných regionů (peripheries), které se dělí na 74 regionálních jednotek (perifereiakés enótites) a 325 municipalit (dimoi). Hlavním městem jsou Atény (Αθήνα/Athína), úředním jazykem řečtina, měnovou jednotkou euro. V letech 2010 až 2018 procházelo Řecko vleklou ekonomickou a dluhovou krizí. Země se rovněž potýkala s obrovským nárůstem ilegální migrace a vysokou nezaměstnaností. Řečká nezaměstnanost dlouhodobě dosahuje nejvyšších hodnot v rámci členských zemí EU. Její výše v roce 2023 podle Eurostatu činila 9,4 %.

2. Pracovní povolení

Občané ČR k výkonu práce v Řecku nepotřebují pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané zemí EU/EHP mohou na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti pobývat na území Řecka 3 měsíce (s možností prodloužení o další 3 měsíce, pokud si zde hledají zaměstnání). Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území.

4. Povolení k pobytu

Občané EU/EHP, kteří chtějí pobývat v Řecku déle než 3 měsíce, mají povinnost požádat o Povolení k pobytu občana EU/EHP (Βεβαίωση Eγγραφής Πολιτών Ευρωπαϊκης Ενοσης  / Vevaiosi Engrafis Politon Evropaikis Enoseis) na příslušném cizineckém oddělení řecké policie – Ελληνική Αστυνομία (Elliniki Astynomia)www.astynomia.gr v místě bydliště. Podmínkou získání je pracovní poměr v Řecku, nebo prokázání dostatečných prostředků pro pobyt v zemi, předložení 3 fotografií a dokladu o zaplaceném zdravotním pojištění. Povolení se vydává na 5 let a může být prodlouženo.


Každá osoba se statusem rezidenta obdrží pro daňové účely osobní daňové registrační číslo AFM a pro účely sociálního zabezpečení číslo AMKA.

5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /  

V Řecku neexistuje jednotný legislativní rámec, který by zastřešoval všechny instituce sociálního zabezpečení. Příspěvky na sociální zabezpečení a podmínky nároků se tak liší dle konkrétní instituce. Největší institucí sociálního zabezpečení, u níž je pojištěna většina obyvatel, je IKA–ETAM (Ιδρυμα Κοινωνικων Ασφαλισεων-Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Μισθωτων (Idrima Koinonikon Asfaliseon-Eniaio Tameio Asfalisis Misthoton), česky Institut sociálního zabezpečení-Všeobecný zaměstnanecký pojišťovací fond). Za výplatu nemocenských dávek, podpory v mateřství a penzí je zodpovědná příslušná instituce sociálního zabezpečení. Výplata dávek v nezaměstnanosti a rodinných přídavků náleží do kompetence úřadů práce (OAED) – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou) na základě příspěvků do pojišťovacích fondů IKA–ETAM, OAEE nebo ETAP–MME.

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Řecku

Informace na portále Evropské komise (anglicky, německy, francouzsky, řecky).

 

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Řecko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (98/1989 Sb.).

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Více o mezinárodním zdanění naleznete na Přehled platných smluv | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).

Daň z příjmu

Od 1.1. 2014 došlo k výraznému zjednodušení a racionalizaci řeckého daňového systému. Od roku 2020 zaměstnanci dle výše zdanitelného ročního příjmu odvádějí 9 % (do 10 000 EUR), 22 % (10 0001 - 20 000 EUR), 28 % (20 001 - 30 000 EUR), 36 % (30 001 - 40 000 EUR) a 44 % (nad 40 000 EUR). Fyzické osoby také platí solidární daň ve výši 2,2 - 10 % při ročním příjmu převyšující 12 000 EUR.

 

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti

Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání. Základní podmínky pro pobírání řeckých dávek v nezaměstnanosti jsou: minimálně 125 odpracovaných a pojištěných dní během posledních 14 měsíců, pracovní poměr nebyl ukončen z důvodu závažného prohřešku zaměstnance, práceschopnost, ochota přijmout odpovídající zaměstnání, minimální věk 16 let a osobní registrace na řeckém úřadu práce (OAED). Při první žádosti o podporu je nutné doložit dalších 80 pojištěných dní za rok v průběhu posledních 2 let. V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země.

OSVČ v Řecku nemají možnost pojištění pro případ nezaměstnanosti, tedy ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.
 

Před návratem do ČR je vhodné požádat na řeckém úřadu práce (OAED) o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění na základě zaměstnání. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR. Bližší informace: Jak získat PD U1 (E 301) v jednotlivých zemích .

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Řecka), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místa v Řecku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na řecký úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.


Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), popř. Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Řecku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Řecka je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

Informace o uznávání pracovních kvalifikací v Řecku:

   EOPPEP (National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance)
   41 Ethnikis Antistaseos Avenue
   142 34 Athens

   GREECE

   Tel.: +30-210-270-9000; e-mail: info@eoppep.gr; web: http://www.eoppep.gr

Uznávání akademických kvalifikací:

   DOATAP (National Academic Recognition Information Center)
   Helenic NARIC
   54 Ag. Konstantinou Str.
   104 37 Athens

   GREECE

   Tel.: +30-210-528-1000; e-mail: information_dep@doatap.gr; web: http://www.doatap.gr


8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu

Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

Při souběhu pracovních činností v Řecku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Databáze volných pracovních míst zveřejňovaných prostřednictvím řeckých úřadů práce je k dispozici na evropském portále EURES: https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=cs

Komerční job portály:

https://www.justjobs.gr/
http://www.skywalker.gr/
http://www.greeka.com/greece-jobs.htm (sezónní práce)

 

11. Minimální mzda

Minimální hrubá mzda v Řecku činí 667 EUR měsíčně.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Standardní pracovní doba trvá 40 hodin týdně, v horkých letních

měsících bývá obvyklá doba poledního klidu. Maximální denní pracovní doba činí 10 hodin. V případě pracovního poměru na 40h/týdně může zaměstnanec odpracovat dalších 5h/týden s příplatkem 20 % na hodinu, které se nezapočítávají do povolených přesčasových hodin. Hodiny nad 45h/týdně se počítají do přesčasových hodin. Zákon vymezuje limity takových přesčasových hodin do 120 za rok (s příplatkem 40 %) a nad 120 za rok (s příplatkem 60 %). Maximální týdenní pracovní doba včetně přesčasů během (obvykle) čtyřměsíčního období nesmí překročit 48 hodin. Minimální doba odpočinku je 12 souvislých hodin během 24hodinového úseku. Po 6 hodinách práce mají zaměstnanci právo na minimálně 15 minut odpočinku, během týdne potom na minimálně jedno souvislé 24hodinové volno.

V závislosti na typu pracovního poměru činí dovolená na zotavenou 20 nebo 25 dní ročně. Její délka se od druhého roku pracovního poměru zvyšuje o 1 den za každý odpracovaný rok (maximálně o 22 nebo 26 dní).

Státní svátky a dny pracovního klidu

1.1., 6.1., 25.3., Velký pátek a Velikonoční pondělí (podle pravoslavného kalendáře), Svatodušní svátky, 1.5., 1.6., 15.8., 28.10., 25.12., 26.12.

13. Sídla velvyslanectví

   Velvyslanectví České republiky v Aténách     (Η Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Αθήνα / Presveia tis Tsechikis Dimokratias stin Athina)

   George Seferis Str. 6, Palaio Psychico
   154 52 Athens
   GREECE

   Telefon: 0030 210-671 37 55; e-mail: athens@embassy.mzv.cz; web: http://www.mzv.cz/athens

   Velvyslanectví Řecké republiky v Praze

   Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 - Střešovice

   Telefon: (+420) 222 250 943, (+420) 222 250 955; e-mail: gremb.pra@mfa.gr

14. Další zdroje informací

EURES (europa.eu) – evropský portál EURES

www.oaed.gr – řecké služby zaměstnanosti ( ΟΑΕΔ / OAED) – úřady práce
www.in.gr – řecký informační portál
www.cityofathens.gr – athénský magistrát
www.minfin.gr – Ministerstvo financí Řecka ( ΥΠΟΙΚ / UPOIK)
www.ika.gr – Institut sociálního zabezpečení-Všeobecný zaměstnanecký pojišťovací fond (IKA-ETAM)
www.oga.gr – Organizace zemědělského pojištění ( ΟΓΑ / OGA)
www.etaa.gr – Pojišťovací fond pro nezávislé profesionály (ETAA)
www.statistics.gr – řecký statistický úřad ( ΕΛΣΤΑΤ / ELSTAT)

 

Poslední aktualizace: 25. 1. 2024