Realizátor veřejné zakázky

S ohledem na rozsah předmětu veřejné zakázky „Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců“. Došlo ke vzniku sdružení „HELPforTHEM“ za účelem naplnění všech požadavků a splnění rozsahu požadovaných prací dle zadání objednatele.
Členy sdružení jsou následující organizace, které mají zkušenosti s realizací analýz, metodických postupů, ale také přímou prací s cílovou skupinou výše uvedené zakázky.

Jedná se o tyto organizace:
• Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.,
se sídlem: Praha 2, Palackého náměstí 375/4, PSČ 128 00
 Asistenčním centrum, a.s.,
se sídlem: Most, Sportovní č. p. 3302, PSČ 434 01
• Vzdělávací společnost EDOST s. r. o.,
se sídlem: Chomutov, Cihlářská 4132, PSČ 430 03
• PPSD Personální a poradenské sociální družstvo,
se sídlem Brno, Kozí 4, PSČ 602 00

Toto sdružení bylo založeno výhradně za účelem realizace výše uvedené veřejné zakázky a vzájemné vztahy upravuje smlouva o sdružení, která je součástí předkládané nabídky. Na základě této smlouvy byl pověřen účastník řízení, Asistenční centrum, a. s., jednat za sdružení v rámci této zakázky.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí má statut veřejné výzkumné instituce a byl zřízen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Historie ústavu začíná ve 20. letech 20. Století. Sídlem ústavu je Praha, další pracoviště se nachází v Brně při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Na obou pracovištích pracuje cca 55 zaměstnanců.
Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.
Významnou činností ústavu je poskytování komplexních knihovnických a informačních služeb. V rámci této činnosti je kontinuálně budován a zpracováván fond domácích a zahraničních informačních pramenů z uvedené oblasti a i z příbuzných oborů a průřezových vědních disciplín.
Na podporu vlastní výzkumné činnosti a pro potřeby vědecké veřejnosti a občanů ústav rozvíjí dokumentační, rešeršní, ediční a vydavatelskou činnost.Ústav je vydavatelem odborného časopisu Fórum sociální politiky a řady dalších publikací, které zveřejňuje na svých webových stránkách.
Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti: trh práce, rodina, příjmy a mzdy a sociální ochrana.
Další činnost:
Jiná činnost VÚPSV ve smyslu § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 341/2005 Sb. je činnost navazující na vědeckou, výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení ústavu, vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti marketingu, poradenství v oblasti personalistiky, certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblasti působení ústavu zajišťování a organizování konferencí a o obchodní činnost.

Asistenční centrum, a.s. (dále také „AC“)

Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 na „Zpracování projektů pro získání dotací“. Dále jsme získali akreditaci pro kurz Projektový manažer od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 36459/05-20/776.
Asistenční centrum, a.s. se již od roku 1996 zabývá dotačním, ekonomickým, projektovým a marketingovým poradenstvím. Pro tuto poradenskou činnost je v Asistenčním centru specializováno 40 stálých odborníků a další externisti.
Struktura společnosti je vzhledem k charakteru možných žadatelů o finanční prostředky a především spektru dotačních titulů organizačně rozčleněna do tří sekcí. Jedná se o odbornou sekci zaměřenou na podnikatelské subjekty, sekci pro veřejný sektor a NNO a sekci spolupracující se vzdělávacími institucemi. V každé sekci jsou specialisté na určitou dotační problematiku.
V oblasti ekonomického poradenství AC nabízí: zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, analýzy a vyhodnocení nejvhodnějších forem financování rozvojových záměrů, výběr dotačních možností a zpracování žádostí o dotace, sestavení finančních plánů k projektům a záměrům, zpracování finančních a ekonomických analýz investičních projektů a záměrů, zpracování SWOT analýz firem a záměrů, zpracování návrhů a tvorba organizačních a řídících struktur a organizací výběrových řízení.
Další oblastí je tvorba analýzy a sektorových analýz pro potřeby vývoje zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu, či analýzy potřeb lidských zdrojů MSP. Klientům nabízíme také zpracování analýz cílových skupin v souvislosti s jejich záměry, které jsou investičního, ale i neziskového charakteru zaměřené například na zakládání sociálních podniků či integraci znevýhodněných osob na trh práce.
Společnost Asistenční centrum, a. s. disponuje regionálními kancelářemi po celé ČR. Tato pracoviště budou využita při komunikaci s cílovou skupinou v rámci přípravy fokusních skupin.

Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o. (dále také „EDOST“)

Společnost je akreditována MŠMT pro rekvalifikační vzdělávací programy a splňuje podmínky zákona pro psychodiagnostickou činnost a poradenství.
Společnost má živnostenské oprávnění pro pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, psychologického poradenství a diagnostiku, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd.
Společnost získala a uplatňuje systém jakosti podle DIN EN ISO 9001:2000, společnost byla auditována a splnila kritéria a požadavky normy OFOR kvality vzdělávacích a poradenských organizací a je oprávněna vykonávat zprostředkování zaměstnání podle akreditace MPSV ČR.
Hlavní aktivity společnosti
Pořádání rekvalifikačních akreditovaných programů a poradenských programů pro úřady práce se zvláštním zaměřením pro osoby se zdravotním postižením, vzdělávací a tréninkové programy v oblasti rozvoje manažerských dovedností, koučování, řešení konfliktů, sociálních dovedností, týmové spolupráce, obchodního jednání, personální diagnostika a psychodiagnostika včetně posuzování psychických předpokladů k výkonu povolání a náročných profesí, personálního poradenství, personální, výběrová a konkurzní řízení, poradenství pro manželské a rodinné vztahy a psychoterapie.

Personální a poradenské sociální družstvo (dále také „PPSD“)

Společnost vznikla v roce 2008 po ukončení projektu Sociální družstvo a podnik, financovaného z programu Evropského sociálního fondu. Projekt řešil integraci zdravotně a jinak znevýhodněných osob na trh práce, a to založením nových sociálních podniků. Během projektu se vytvořil tým lidí, kteří se naučili spolupracovat a aktivně řešit vzniklé problémy při realizaci projektu. V týmu se v optimálním poměru sešli zkušení manažeři s praxí v řízení sociálních podniků a zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob spolu s mladými progresivními a aktivními absolventy škol.
Hlavní náplní družstva jsou vzdělávací a poradenské aktivity při zaměstnávání zdravotně a jinak znevýhodněných osob na trhu práce.
Současně jsou podnikatelské aktivity družstva orientovány na podporu vzniku a rozvoje firem zaměřených na sociální podnikání a zaměstnávání osob a jinak znevýhodněných. Tyto aktivity jsou realizovány především pomocí informačních, poradenských a vzdělávacích aktivit pro firmy již vzniklé nebo se na start sociálního podnikání teprve chystající. Významnou součástí činnosti družstva jsou informační a koordinační akce na podporu rozvoje sociální ekonomiky u nás a vytváření marketingového a informačního servisu pro již fungující sociální podniky a pro zájemce o tuto formu podnikání.
Produkty a služby jsou zaměřeny především na cílovou skupinu zaměstnavatelů a zaměstnanců se zdravotním a jiným znevýhodněním a na firmy, které se nebojí sociálně podnikat, nebo o založení sociálního podniku vážně uvažují. Služby spočívají především v pomoci řešit klientům jejich konkrétní problémy.