Projekty Evropského sociálního fondu v programovém období  2004 - 2006

Během zkráceného programového období 2004 - 2006 byla v Plzeňském kraji prostřednictvím tehdejšího Úřadu práce v Plzni implementována tato opatření Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů:

  • Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
  • Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
  • Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Projekty byly implementovány dvěma způsoby:

GRANTOVÉ PROJEKTY

byly iniciovány aktéry na regionální a místní úrovni, kteří měli nápad a byli schopni ho realizovat. Projekty možňují uplatnění inovačních přístupů k řešení existujícího problému a v metodách práce s klienty. Grantové projekty doplňovaly programy a nástroje příslušné státní politiky. Předností těchto projektů administrovaných na regionální úrovni byla možnost individuálního přístupu k řešení problémů v regionu a konkrétních potřeb zaměstnavatelů. Projekty byly předkládány do grantových schémat vypisovaných Úřadem práce v Plzni. V tomto období bylo realizováno celkem 11 grantových projektů v opatření 1.1 OP RLZ a 20 projektů v opatření 4.1 OP RLZ.

NÁRODNÍ PROJEKTY

byly projekty založené na přímém přidělení prostředků programu na realizaci nebo k doplnění národních politik programů. Projekty vytvořil Úřad práce v Plzni a měly jasně stanovený národní rámec. Byly zaměřeny zejména na cílové skupiny jednotlivců, především uchazečů o zaměstnání. Projekty většinou zahrnovaly školící a poradenské aktivity, jako motivační kurzy, kurzy IT, různé druhy rekvalifikačních kurzů, pracovní praxe, individuální poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání. Výběr dodavatele služeb prováděl ÚP v Plzni v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Národními projekty byla v Plzeňském kraji realizována opatření 1.1 a 2.1 OP RLZ:

Projekty z Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Projekt Najdi si práci byl určen pro krátkodobě nezaměstnané, pro zaměstnance ohrožené propouštěním nebo pro další osoby, které hledají zaměstnání a mají potenciál být umístěny na trhu práce relativně rychle. Realizace projektu započala v listopadu 2005 a aktivity pro klienty skončily v březnu 2008.

Projekt Najdi si práci 2 byl určen pro nezaměstnané, pro zaměstnance ohrožené propouštěním nebo pro další osoby, které hledají zaměstnání a mají potenciál být umístěny na trhu práce relativně rychle. Realizace projektu započala v lednu 2008 a aktivity pro klienty skončily v srpnu 2008.

Projekt Návrat do práce byl určen pro dlouhodobě nezaměstnané. Realizace projektu započala v září 2006 a aktivity pro klienty skončily v srpnu 2008.

Projekty z Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Projekt Příprava na práci byl určen pro sociálně vyloučené osoby nebo pro ty, kdo jsou ohroženi sociálním vyloučením, z důvodu kombinace zdravotních a dalších problémů, a kdo jsou ochotni aktivně se podílet na svém budoucím zařazení do sociálních a pracovních aktivit. Realizace projektu započala v únoru 2006 a aktivity pro klienty skončily v červenci 2007.