Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
 

Cíle Evropského sociálního fondu

• Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce.
• Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce.
• Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce.
• Celoživotní vzdělávání.
• Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly.
• Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání.
• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce.
• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě

Oddělení projektů EU


Oddělení projektů EU plní funkci koordinátora implementace projektů financovaných z ESF v rámci celého kraje Vysočina. Implementace projektů EU na úrovni kraje zahrnuje zejména činnosti při uzavírání závazků, monitorování, věcnou, právní a finanční kontrolu realizace projektů.
Oddělení plní zejména tyto úkoly:
• příprava projektu ve spolupráci s realizačním týmem a jeho podání,
• příprava podkladů k zadání veřejných zakázek,
• monitorování (zpracovávání monitorovacích zpráv z věcného a finančního hlediska), účast na kontrolách a hodnocení (průběžné monitorovací návštěvy u vybraného realizátora, dodavatele),
• zpracovávání informací pro Úřad práce ČR v informačních systémech,
• pořádání seminářů problematice ESF,
• příprava podkladů pro zpracování rozpočtů a výhledů z hlediska požadavků ESF,
• příprava finančních podkladů pro projekty ve spolupráci s ostatními útvary Úřadu práce ČR,
• zpracovává krajské statistiky, analýzy a prognózy v okruhu své působnosti,
• provádí kontroly projektů ve spolupráci s kontrolně-právním oddělením,
• připravuje případové studie, analýzy a jednorázová šetření pro krajské samosprávné orgány a další subjekty veřejné správy na úrovni kraje a to v oblastech podporujících zvyšování zaměstnanosti, včetně těch, které vyžadují příslušné orgány EK ve vztahu k ESF,
• zajišťuje zpracování a aktualizaci poskytovaných informací,
• plní další úkoly průběžně stanovené ředitelem krajské pobočky, generálním ředitelstvím, ministerstvem v oblasti koordinace státní politiky zaměstnanosti a řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem operačního programu financovaného ze SF EU v oblasti realizace operačního programu.
Základními dokumenty, které upravují čerpání z Evropských sociálních fondů v jednotlivých programových obdobích, jsou tzv. OPERAČNÍ PROGRAMY

Operační programy Evropského sociálního fondu


Programové období 2014-2020

Programové období 2007-2013

Programové období 2004-2006

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - Prioritní osy


Kompletní informace o prioritních osách a jejich zaměření jsou umístěny v základním dokumentu http://www.esfcr.cz/file/9079/

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce.
Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa.
Prioritní osa 5 Technická pomoc.
Další informace o ESF najdete zde.

 

Závěrečné shrnutí projektu „Nová šance na Vysočině“ (187,58 kB)

Poslední aktualizace: 19. 6. 2023