Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce (TP)
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na TP 
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na TP
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na TP
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s TP
   

Operační programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2021-2027

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.
Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OPZ+ je zacílen na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální inovace a materiální pomoc nejchudším osobám. Vnitřně se člení do 5 priorit, ty jsou dále rozděleny do tzv specifických cílů (tematické oblasti definované EU).


Priority OPZ+:

 • Budoucnost práce
 • Sociální začleňování
 • Sociální inovace
 • Materiální pomoc nejchudším osobám
 • Technická pomoc

Programové období 2014-2020

 

Krajská pobočka v Ostravě realizovala v rámci Operačního programu Zaměstnanost v období 2016 – 2023 tyto regionální individuální projekty:

Programové období 2007-2013

Programové období 2004-2006

 
 

Další informace o ESF najdete zde.

Poslední aktualizace: 21. 7. 2023