Příspěvek na živobytí

příspěvek na živobytíLeták v pdf ZDE (257.27kB)

Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu potřeb osoby a společně posuzovaných osob na úrovni zabezpečující její základní životní potřeby. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.

Pro přiznání nároku na dávku příspěvek na živobytí musí být osoba uznána za osobu v hmotné nouzi a její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí. Současně jsou vždy posuzovány celkové sociální a majetkové poměry všech osob v okruhu.

Částka živobytí

Částky živobytí se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Částky životního minima od 1. 4. 2020

Jednotlivec

3 860 Kč

První osoba v domácnosti

3 550 Kč

Druhá a další osoba v domácnosti,
která není nezaopatřeným dítětem

3 200 Kč

Dítě do 6 let

1 970 Kč

Dítě od 6 do 15 let

2 420 Kč

Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)

2 770 Kč

Částka existenčního minima

2 490 Kč

Dietní stravování

Člověku, který trpí některými nemocemi, je v hmotné nouzi a má zvýšené náklady na zajištění své výživy, vzniká v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi nárok na zvýšení částky na živobytí, a to z důvodu dietního stravování. Jedná se především o osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje tento typ stravování podle doporučení odborného lékaře. Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, uvádí částku, o kterou se může navýšit osobě částka na živobytí, a to u taxativně určených typů diet. Vyhláška zároveň specifikuje odbornost lékaře, který je příslušný vydat potvrzení o nutnosti dodržování příslušného typu diety.

Měsíční částky, o které se zvyšuje částka na živobytí v případě dietního stravování

Nízkobílkovinná dieta

1 380 Kč

Dieta při dialýze

1 000 Kč

Nízkocholesterolová dieta

1 050 Kč

Diabetická dieta

1 130 Kč

Dieta při fenylketonurii

2 200 Kč

Dieta při celiakii

2 800 Kč

Dieta při osteoporóze

1 090 Kč

Dieta při laktózové intoleranci

1 070 Kč

Dieta v těhotenství a při kojení

1 100 Kč

Výše příspěvku na živobytí

Výše příspěvku na živobytí činí rozdíl mezi částkou živobytí osoby a příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob.

Rozhodné období

Rozhodným obdobím v případě podání žádosti o dávku je kalendářní měsíc, ve kterém byla žádost podána. Rozhodným obdobím v průběhu poskytování dávky je kalendářní měsíc, pro který je posuzováno splnění podmínek nároku na dávku a stanovení výše dávky.

Rozhodným obdobím pro příjem u nové žádosti jsou 3 kalendářní měsíce předcházející aktuálnímu měsíci. Rozhodným obdobím pro příjem v průběhu poskytování dávky je předcházející měsíc.

Rozhodným obdobím pro plnění ostatních podmínek např. vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, dovršení věku 68 let, uplatnění nároků a pohledávek atd. je u podané žádosti aktuální měsíc podání žádosti o dávku. Rozhodným obdobím pro plnění ostatních podmínek v průběhu poskytování dávky, je jeden měsíc předcházející aktuálnímu měsíci vyjma nákladů na bydlení, u kterých je rozhodným obdobím aktuální měsíc posuzování dávky.

Veřejná služba

Výkonem veřejné služby si lze zvýšit částku živobytí z existenčního minima na životní minimum, vykonává-li ji v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. Vykoná-li veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, zvýší se mu částka živobytí.

Celkové sociální a majetkové poměry

Pro účely dávky příspěvek na živobytí jsou posuzovány celkové sociální a majetkové poměry osoby i s ním společně posuzovaných osob. Majetkovými poměry se rozumí movitý a nemovitý majetek, dostupné finanční prostředky osoby např. v hotovosti, na účtu dále také stavební spoření, kapitálové spoření atd.

Provádění šetření v místě nebo sociální šetření

Pro vyhodnocení podmínek nároku na dávku, její výši nebo výplatu je prováděno šetření v místě. Sociální šetření je primárně zaměřeno na sociální práci s klientem a s ním společně posuzovaných osob.

Výplata dávky příspěvku na živobytí

Výplata dávky se vyplácí v měsíci, na který náleží, např. v lednu za leden.

Plátcem je ÚP ČR a určuje ji tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby s dávkou hospodařit.

Lze ji vyplácet kombinovanou formou:

  • část dávky v peněžní formě a část dávky věcnou formou.

  • věcnou formou se vyplácí poukázkami opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nejméně 35% a nejvýše 65% z přiznané dávky.

Možnosti podání žádosti

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

Poslední aktualizace: 22. 9. 2021