Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu potřeb osoby a společně posuzovaných osob na úrovni zabezpečující její základní životní potřeby. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.


Stav hmotné nouze
Společně posuzované osoby
Částka živobytí
Dietní stravování
Rozhodné období
Veřejná služba
Celkové sociální a majetkové poměry
Šetření v místě a sociální šetření
Podání žádosti o příspěvek na živobytí
Řízení o příspěvku na živobytí
Výplata příspěvku na živobytí
Práva a povinnosti účastníků řízení

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

STAV HMOTNÉ NOUZE

Pro přiznání nároku na dávku příspěvek na živobytí musí být osoba uznána za osobu v hmotné nouzi. Hmotná nouze je stav, kdy příjem žadatele a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí. Současně jsou vždy posuzovány celkové sociální a majetkové poměry všech osob v okruhu.

Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li si schopna obstarat základní životní potřeby vlastními silami (nemá dostatek finančních prostředků na obživu, ubytování, ošacení) a současně si nemůže z objektivních důvodů zvýšit příjmy ani uplatnit nároky a pohledávky, či prodat nebo využít majetek a vyřešit tak svoji tíživou situaci vlastním přičiněním.

ZPĚT NAHORU

SPOLEČNĚ POSUZOVANÉ OSOBY

Okruhy společně posuzovaných osob jsou stanoveny na principech vyživovací povinnosti, společného užívání bytu (prostoru) nebo společného hospodaření.

Do okruhu společně posuzovaných osob vždy patří:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti

 • manželé nebo partneři

 • rodiče a nezletilé zaopatřené děti, rodiče a zletilé děti, pokud děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami

 • jiné osoby, které společně užívají byt (a na principu společného hospodaření)

ZPĚT NAHORU

ČÁSTKA ŽIVOBYTÍ

Částky živobytí se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Částky životního minima v Kč za měsíc:

Jednotlivec

4 860 Kč

První osoba v domácnosti

4 470 Kč

Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem

4 040 Kč

Dítě do 6 let

2 480 Kč

Dítě od 6 do 15 let

3 050 Kč

Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)

3 490 Kč

Částka existenčního minima

3 130 Kč

Částky životního minima platné od 1. 1. 2023

ZPĚT NAHORU

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Člověku, který trpí některými nemocemi, je v hmotné nouzi a má zvýšené náklady na zajištění své výživy, vzniká v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi nárok na zvýšení částky na živobytí, a to z důvodu dietního stravování. Jedná se především o osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje tento typ stravování podle doporučení odborného lékaře. Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, uvádí částku, o kterou se může navýšit osobě částka na živobytí, a to u taxativně určených typů diet. Vyhláška zároveň specifikuje odbornost lékaře, který je příslušný vydat potvrzení o nutnosti dodržování příslušného typu diety.

Měsíční částky, o které se zvyšuje částka na živobytí v případě dietního stravování

Nízkobílkovinná dieta

1 511 Kč

Dieta při dialýze

1 095 Kč

Nízkocholesterolová dieta

1 150 Kč

Diabetická dieta

1 238 Kč

Dieta při fenylketonurii

2 431 Kč

Dieta při celiakii

3 066 Kč

Dieta při osteoporóze

1 194 Kč

Dieta při laktózové intoleranci

1 172 Kč

Dieta v těhotenství a při kojení

1 205 Kč

ZPĚT NAHORU

ROZHODNÉ OBDOBÍ

Rozhodným obdobím pro příjem u nové žádosti jsou 3 kalendářní měsíce předcházející aktuálnímu měsíci. Rozhodným obdobím pro příjem v průběhu poskytování dávky je předcházející měsíc. Rozhodným obdobím pro plnění ostatních podmínek např. vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, dovršení věku 68 let, uplatnění nároků a pohledávek atd. je u podané žádosti aktuální měsíc podání žádosti o dávku. Rozhodným obdobím pro plnění ostatních podmínek v průběhu poskytování dávky, je jeden měsíc předcházející aktuálnímu měsíci vyjma nákladů na bydlení, u kterých je rozhodným obdobím aktuální měsíc posuzování dávky.

ZPĚT NAHORU

VEŘEJNÁ SLUŽBA

Výkonem veřejné služby si lze zvýšit částku živobytí z existenčního minima na životní minimum, vykonává-li ji v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. Vykoná-li veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, zvýší se mu částka živobytí.

ZPĚT NAHORU

CELKOVÉ SOCIÁLNÍ A MAJETKOVÉ POMĚRY

Pro účely dávky příspěvek na živobytí jsou posuzovány celkové sociální a majetkové poměry osoby i s ním společně posuzovaných osob. Majetkovými poměry se rozumí movitý a nemovitý majetek, dostupné finanční prostředky osoby např. v hotovosti, na účtu dále také stavební spoření, kapitálové spoření atd.

ZPĚT NAHORU

ŠETŘENÍ V MÍSTĚ A SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Pro vyhodnocení podmínek nároku na dávku, její výši nebo výplatu je prováděno šetření v místě. Sociální šetření je primárně zaměřeno na sociální práci s klientem a s ním společně posuzovaných osob.

ZPĚT NAHORU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Žádost o příspěvek na živobytí se podává na k tomu určeném tiskopise na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště nebo místa kde se osoba skutečně zdržuje.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR, nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Žádost o příspěvek na živobytí můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště nebo místa, kde se osoba skutečně zdržuje podat několika způsoby:

 1. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,

 2. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,

 3. emailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,

 4. datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště,

 5. prostřednictvím portálu MPSV po přihlášení pomocí identity občana nebo datové schránky.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

ZPĚT NAHORU

ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA ŽIVOBYTÍ

Řízení o příspěvku na živobytí je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise.

Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na dávku příspěvek na živobytí a jeho výši.

Nejsou-li doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zamítnutí žádosti.

ZPĚT NAHORU

VÝPLATA PŘÍSPĚVKU NA ŽIVOBYTÍ

Výplata dávky se vyplácí v měsíci, na který náleží, např. v lednu za leden. Plátcem je ÚP ČR a určuje ji tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby s dávkou hospodařit.

Lze ji vyplácet kombinovanou formou:

 • část dávky v peněžní formě a část dávky věcnou formou.

 • věcnou formou se vyplácí poukázkami opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nejméně 35% a nejvýše 65% z přiznané dávky.

Způsob výplaty určuje plátce dávky, tedy správní orgán. Při volbě způsobu výplaty vždy bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena.

ZPĚT NAHORU

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na živobytí. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.

ZPĚT NAHORU

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Základní informace o příspěvku:

Subsistence benefit

Unterhaltsbeihilfe

LETÁKY:

Leták ke stažení (786.29 kB)
Vyhněte se zbytečnému čekání ve frontách

FORMULÁŘE:

Žádost o příspěvek na živobytí

(Najdete zde i ostatní potřebné formuláře včetně vzorů vyplněných formulářů)

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Pomoc v hmotné nouzi

Průvodce MPSV - dávky ve finanční nouzi

 

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

 

Poslední aktualizace: 23. 5. 2023