Příspěvek na péči

příspěvek na péčiLeták v pdf ZDE (1.2 MB)

Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči je určen lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání základních životních potřeb, kterých je celkem deset. Těmi jsou: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost (nehodnotí se u dětí do 18 let).

Příspěvek na péči se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti:

I.             Lehká závislost

II.            Středně těžká závislost

III.           Těžká závislost

IV.           Úplná závislost

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemně podané žádosti na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Žádost se podává na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště žadatele.

Žádost musí obsahovat:

• označení fyzické nebo právnické osoby, která bude osobě poskytovat pomoc (formulář Oznámení o poskytovateli pomoci)

• způsob výplaty příspěvku,

• doklad o příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud žádá o zvýšení příspěvku (viz zvýšení příspěvku na péči).

Po podání žádosti provádí sociální pracovník Úřadu práce ČR sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v přirozeném sociálním prostředí. Pokud je žadatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče pro tutéž nemoc po dobu déle než 60 dnů, provede sociální pracovník sociální šetření v daném zdravotnickém zařízení lůžkové péče. O provedeném sociálním šetření vyhotoví sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předloží žadateli.

Spolu se záznamem ze sociálního šetření zašle Úřad práce ČR příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) žádost o posouzení stupně závislosti osoby. OSSZ pro stanovení stupně závislosti vychází z doložených lékařských zpráv ošetřujícím lékařem a z výsledků sociálního šetření provedeného Úřadem práce ČR. Posudkový lékař OSSZ zašle Úřadu práce ČR vyhotovený posudek, na základě kterého Úřad práce ČR vydá rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku na péči. Rozhodnutí je následně doručeno žadateli, který v případě nesouhlasu s vydaným rozhodnutím může podat odvolání, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poskytovatelé pomoci

Pomoc při zvládání základních životních potřeb, které oprávněná osoba nezvládá, může poskytovat:

• osoba blízká (rodič, manžel/ka, sourozenec apod.),

• asistent sociální péče (zdravotně způsobilá fyzická osoba starší 18 let),

• poskytovatel sociálních služeb (např. domov seniorů, pečovatelská služba apod.),

• dětský domov,

• speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

• zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Výše příspěvku na péči

Stupeň závislosti

Věk osoby

do 18 let

nad 18 let

Výše příspěvku

Počet nezvládaných životních potřeb

Výše příspěvku

Počet nezvládaných životních potřeb

I. lehká

3 300 Kč

3

880 Kč

3 – 4

II. středně těžká

6 600 Kč

4 – 5

4 400 Kč

5 – 6

III. těžká

13 900 Kč

6 – 7

12 800 Kč

7 – 8

IV. úplná

19 200 Kč

8 – 9

19 200 Kč

9 – 10

Změna příspěvku na péči

V průběhu pobírání příspěvku na péči může oprávněná osoba kdykoli požádat o změnu výše příspěvku na péči na základě písemně podaného návrhu na předepsaném tiskopisu ministerstvem.

Zvýšení příspěvku na péči

Pokud je příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných nižší než dvojnásobek částky životního minima, může být příspěvek na péči zvýšen o částku 2 000 Kč. Zvýšený příspěvek na péči, za splnění daných podmínek, náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let pobírající příspěvek na péči a rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a současně pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let.

Pro bližší informace získáte na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde si

Pečující osoby, příjemci příspěvku a trh práce

Úřad práce ČR nabízí příjemcům příspěvku na péči i osobám, které o ně pečují, také zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby v oblasti zaměstnanosti, které napomáhají k uplatnění na trhu práce.

Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz
Webové stránky ÚP ČR: www.uradprace.cz

O příspěvku na péči:
www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-peci

Kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR:
www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Formuláře:
www.mpsv.cz/web/cz/formulare#prispevek-na-peci

Poslední aktualizace: 8. 8. 2022