Příspěvek na mobilitu

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka určená lidem se zdravotním postižením, kterým je více než jeden rok. Současně musí mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,

  • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,

  • a které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

(Tyto podmínky musí být splněny po celý kalendářní měsíc.)

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby, pokud splňuje ostatní uvedené podmínky.

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

(Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu se prokazuje čestným prohlášením.)

 

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 900 Kč.

V případě lidí, kteří využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, a tuto skutečnost ÚP ČR prokáží potvrzením zdravotní pojišťovny, činí měsíční výše dávky 2 900 Kč.

Příspěvek:

  • může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu,

  • se vyplácí zpětně, tedy příspěvek bude vyplacen do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží (například příspěvek za duben bude vyplacen v květnu),

  • se standardně vyplácí měsíčně. Na základě žádosti příjemce příspěvku může být tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel,

  • se do ciziny nevyplácí.

 

Nárok na příspěvek na mobilitu má při splnění ostatních výše uvedených podmínek:

a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu/má trvalý pobyt,

b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu,

c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva,

d) občan členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce,

e) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu,

a to, pokud má bydliště na území České republiky.

 

O příspěvku na mobilitu rozhoduje Úřad práce České republiky, přičemž odvolání proti tomuto  rozhodnutí řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolání podané proti rozhodnutí o příspěvku na mobilitu nemá odkladný účinek.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Základní informace o příspěvku:

Mobility allowance

Mobilitätsbeihilfe

LETÁKY:

Leták ke stažení ZDE

Vyhněte se zbytečnému čekání ve frontách

FORMULÁŘE:

Žádost o příspěvek na mobilitu

(Najdete zde i vzor vyplněného formuláře)

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 21. 6. 2023