Příspěvek na mobilitu


Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:
  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1. 2014,
  • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém je (po celý tento kalendářní měsíc) oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše dávky: 900 Kč za kalendářní měsíc. V případě lidí, kteří využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, a tuto skutečnost ÚP ČR prokáží potvrzením zdravotní pojišťovny, činí měsíční výše dávky 2 900 Kč.

Příspěvek na mobilitu se vyplácí tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.

Dávku ÚP ČR vyplácí podle volby příjemce měsíčně, nebo vždy za 3 kalendářní měsíce, za které dávka náleží.

Poslední aktualizace: 1. 12. 2022