PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Příspěvek na podporu regionální mobility - PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Jste bez práce, naskytla se Vám šance na nové zaměstnání, ale to je dále od vašeho domova? Řešíte, jak snížit náklady na pravidelné dojíždění za prací? Požádejte si na Úřad práce ČR o příspěvek na dojížďku.

Podmínky pro vznik nároku

  • O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců.
  • Žádost může podat také klient, který je bez práce i kratší dobu, ale není možné zprostředkovat mu zaměstnání v místě bydliště kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi, nevyhovující kvalifikaci nebo péči o dítě. Možnost kratší doby evidence se vztahuje i na uchazeče a zájemce o zaměstnání vedené v evidenci zájemců o zaměstnání, pokud přišli o práci, či o ni přijdou, v důsledku hromadného propouštění. 
  • Nový zaměstnavatel musí uzavřít pracovní nebo služební poměr s podpořeným uchazečem či zájemcem o zaměstnání na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, ale delší než 6 měsíců. V pracovní smlouvě musí uvést konkrétní místo výkonu práce, tedy konkrétní adresu.

Zároveň musí být splněny tyto podmínky:

  • pracovní poměr nebo služební poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 6 měsíců, a bude-li ukončeno vedení žadatele v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání z důvodu jeho nástupu do zaměstnání,
  • v pracovní smlouvě musí být sjednáno konkrétní místo výkonu zaměstnání (adresa), popř. musí být doloženo potvrzení od zaměstnavatele o pravidelném místě výkonu zaměstnání v podobě konkrétní adresy,
  • místo výkonu práce je na území České republiky.

Příspěvek nemůže ÚP ČR poskytnout žadateli, který

  • u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících před podáním žádosti již pracoval,
  • má bydliště ve stejné obci jako místo výkonu zaměstnání bez ohledu na reálnou dojezdovou vzdálenost,
  • u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo v posledním kalendářním měsíci před kalendářním měsícem, v němž žádost podal, vykonával nekolidující zaměstnání,
  • a nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

Úřad práce ČR může příjemce příspěvku zároveň podpořit i dalším z příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti a maximálně tak zvýšit jeho uplatnění na pracovním trhu.

Výše příspěvku a jeho využití

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět více než 50 km. U fyzické osoby, která osobně pečuje o dítě do 4 let věku, se jedná o 1,25násobek v tabulce uvedených částek.

Dojezdová vzdálenost

Výše měsíčního příspěvku

do 10 km (včetně)

1 000 Kč

nad 10 – 25 km

1 500 Kč

nad 25 – 50 km

2 500 Kč

nad 50 km

3 500 Kč

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí, aniž by musel následně prokazovat, co konkrétně z poskytnutých prostředků uhradil

Výplata příspěvku

Pokud ÚP ČR žádost schválí, uzavře s klientem písemnou dohodu. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy příjemce obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Právě na jeho základě ÚP ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti ÚP ČR finance nevyplácí. Příspěvek poskytuje po dobu trvání pracovního poměru, maximálně 12 měsíců.

ŽÁDOST

Žádost podávejte na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, kde jste v evidenci. K žádosti je třeba doložit potvrzení o bezdlužnosti, kterým prokážete, že nemáte nedoplatky u finančního a celního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Žádost musíte  podat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru. Nezapomeňte uvést datum nástupu do nového zaměstnání a místo výkonu práce. Následně také ÚP ČR předložte pracovní smlouvu.

Doba poskytování příspěvku

ÚP ČR může touto formou podpořit daného klienta po dobu maximálně 12 měsíců. Na příspěvek není právní nárok, žádost schvaluje odborná komise. Příspěvek lze poskytnout pouze bezhotovostně.

Potřebujete další informace nebo pomoc s vyplněním formuláře?

Kontaktujte Call centrum Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 24. 3. 2023