Přídavek na dítě

přídavek na dítěLeták v pdf ZDE (215.95kB)

Dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu. Mezi dávky testované, tedy vyplácené v závislosti na příjmu patří také přídavek na dítě.

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory vyplácená opakovaně na základě podané žádosti o přídavek na dítě. O dávku je možné požádat až 3 měsíce zpětně od data podání žádosti o dávku.

Nezaopatřené nezletilé dítě má nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40. Přídavek na dítě vyplácí Úřad práce ČR rodiči nebo osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Pokud je nezaopatřené dítě zletilé, náleží přídavek na dítě tomuto dítěti.

Měsíční výše přídavku na děti

Měsíční výše přídavku na děti se odvíjí od jejich věku. Vyplácí se

a) do 6 let věku dítěte ve výši 630 Kč,

b) od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 770 Kč,

c) od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 880 Kč.

V případě, že má některá ze společně posuzovaných osob v každém měsíci rozhodného období příjem, přičemž je zachován nárok na dávku, může být výše přídavku na dítě zvýšena o 500 Kč měsíčně na tzv. zvýšenou výměru.

Jedná se o příjmy ze zaměstnání, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce (ŽM jednotlivce 3 860,- Kč), ze samostatné výdělečné činnosti, o náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény), z dávek nemocenského pojištění, z dávek důchodového pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

 

Výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku

a) do 6 let 1 130 Kč,

b) od 6 do 15 let 1 270 Kč,

c) od 15 do 26 let 1 380 Kč.

Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu, zařízení pro péči o děti nebo mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu či zařízení. Pokud doba pobytu nezletilého nezaopatřeného dítěte v ústavu, zařízení pro péči o děti nebo mládež, v němž je dítě v plném přímém zaopatření, byla přerušena na dobu zahrnující celý kalendářní měsíc, vyplatí ústav, zařízení, přídavek na dítě osobě, která má dítě, jemuž tento přídavek náleží, po tuto dobu v přímém zaopatření.

Dávka přídavek na dítě se nevyplácí do ciziny.  

Nezaopatřenost

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a dále nejdéle do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro tyto účely upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Za nezaopatřené dítě se po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku považuje také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které pobírá invalidní důchod z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Možnosti podání žádostí

Osobní návštěva kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

Vzory vyplněných formulářů jsou k dispozici na:

www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu

Poslední aktualizace: 22. 9. 2021