Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji

Název projektu:

Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt reflektuje individuální přístup vůči osobám se zdravotním postižením s cílem zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením, a to rozsahem jednotlivých klíčových aktivit, díky kterým lze sestavit jejich návaznost dle faktických potřeb konkrétní osoby tak, aby se zvýšila její konkurenceschopnost na trhu práce. Účastníci projektu si mohou především zvolit vybrané rekvalifikační kurzy zvolené s ohledem na poptávku zaměstnavatelů a s ohledem na cílovou skupinu projektu, absolvovat přípravu k práci sloužící k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti nebo případně nastoupit na vytvořené společensky účelné pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nezaměstnanost osob se zdravotním postižením, neboť právě osoby se zdravotním postižením jsou při hledání zaměstnání nejvíce diskriminovány potenciálními zaměstnavateli a mnohdy jsou odmítány bez jakékoliv šance ukázat své schopnosti a možnosti. I přes snahu státu podporovat nejrůznějšími způsoby a finančními výhodami zaměstnávání osob se zdravotním postižením, stále není mnoho zaměstnavatelů, kteří by na zaměstnávání zdravotně handicapovaných občanů stavěli prestiž své sociální a personální politiky. Proto je nutno bojovat proti předsudkům vůči pracovnímu potenciálu osob se zdravotním postižením a zobecňování a zjednodušování pohledu na jejich schopnosti a pracovní možnosti, např. i
Formou regionálních individuálních projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. Projekt je určen pro min. 329 účastníků projektu.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • Výběr účastníků projektu - bude sledovat kritéria příslušnosti k cílové skupině projektu, tj. budou vybíráni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou osoby se zdravotním postižením a zároveň jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to bez ohledu na jejich dosažené vzdělání a praxi,
 • Vstupní modul – povinná aktivita v rozsahu max. 1 hodina (po 60 minutách), jejíž obsahem bude - seznámení účastníků s projektem, jeho cíli, harmonogramem, uzavření dohod o účasti v projektu a vyplnění potřebných dokumentů,
 • Analýza potřeb – pohovor – povinná aktivita, během které proběhne pohovor účastníka projektu s odborným poradcem, a to formou individuálního pohovoru, odborný poradce s účastníkem projektu probere vhodnost jednotlivých klíčových aktivit projektu a sestaví každému účastníkovi individuální plán vhodných aktivit v projektu,
 • Skupinové poradenství - povinná pro všechny účastníky projektu v časovém rozsahu max. 24 hodin (6 dní po 4 hodinách) zahrnující získání informací o hledání pracovních, přijímacím pohovoru (včetně praktického nácviku) apod.
 • Individuální poradenství - v rámci aktivity může každý účastník v průběhu své účasti individuálně konzultovat s odborným poradcem svou aktuální situaci, problémy při hledání zaměstnání, procházet databázi volných pracovních míst, získávat informace o trhu práce atd. (možnost využití až 12 schůzek),
 • Pracovní diagnostika – slouží k ověření předpokladů účastníka projektu k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání, výsledky budou obsahovat informace o silných stránkách, upozorní na slabší oblasti, rezervy, na které by se měl účastník projektu více zaměřit při svém dalším osobním rozvoji,
  Aktivitu nelze momentálně využívat.
 • Ergodiagnostka - cílem aktivity je funkční vyšetření pracovního potenciálu účastníka projektu se zdravotním omezením a posouzení jeho předpokladů pro uplatnění na trhu práce (bude zajištěna prostřednictvím specializovaného zdravotnického zařízení),
 • Odborná výuka – rekvalifikace – může absolvovat každý účastník projektu,
 • Práce na zkoušku - Jedná se o krátkodobou formu zaměstnání, která má účastníka projektu připravit na nástup na společensky účelné pracovní místo či pracovní místo bez mzdového příspěvku. Na tuto aktivitu bude poskytován finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru účastníka projektu.
 • Společensky účelné pracovní místo – cílem je vytvoření min. 230 společensky účelných pracovních míst u zaměstnavatelů pro účastníky projektu, na která bude poskytován po dobu max. 12 měsíců mzdový příspěvek.
 • Doprovodná opatření – k usnadnění účasti v projektu a při zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je zvolena i řada doprovodných opatření - především možnost využívat:
  • cestovné,
  • úhradu nákladů za služby tlumočníka do znakové řeči pro sluchově postižené účastníky,
  • úhradu nákladů na asistenta osoby s handicapem (včetně pracovního asistenta),
  • úhradu nákladů na pořízení potřebných studijních materiálů odpovídajících postižení konkrétní osoby a
  • kadeřnické služby, kosmetické služby, ošatné apod.

V rámci aktivity je realizován vzdělávací kurz s názvem Finanční gramotnost pro účastníky projektu. Vzdělávací kurz je v rámci Úřadu práce ČR standardizován a jeho výuka probíhá jednotně podle předem stanovených podkladů v rozsahu 10 hodin rozložených do 2 dnů. V jeho rámci získají účastníci projektu informace o tom, jak se tvoří rodinný rozpočet, jak funguje bankovní a nebankovní sektor, co jsou investice, pojištění, exekuce, jaká jsou práva spotřebitele a mnoho dalšího. Na závěr kurzu proběhne zajištění formálního prověření znalostí (závěrečný test) a vydání Osvědčení.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se uchazeči mohou obracet na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Olomouci – Oddělení projektů EU.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2023