Portugalsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky portugalských úřadů práce - IEFP  - http://www.iefp.pt/ pro vyhledání klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Portugalská republika leží v jihozápadní Evropě, v západní části Pyrenejského poloostrova. Součástí Portugalska jsou zámořská autonomní území Azory a Madeira. Země se administrativně člení na 18 distriktů (distritos) a 2 autonomní území (Regiões autónomas), které se dělí na 308 municipalit (municípios) a 4260 civilních farností (freguesisas). Hlavním městem je Lisabon (Lisboa), měnovou jednotkou je euro (EUR). Úředním jazykem je portugalština, která je šestým nejpoužívanějším jazykem světa. Z celkového počtu 10,5 milionů obyvatel (2011) se většina (97 %) hlásí k portugalské národnosti. Podle Eurostatu se míra nezaměstnanosti v roce 2017 pohybovala v rozmezí 7,9–10,1 %.

2. Pracovní povolení


Občané ČR nepotřebují pro práci v Portugalsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané zemí EU/EHP mohou pobývat na území Portugalska po dobu tří měsíců na základě platného občanského průkazu nebo pasu.

4. Povolení k pobytu

V případě pobytu nad tři měsíce nutná registrace v místě bydliště prostřednictvím Registračního certifikátu pro občany EU/EHP/Švýcarska (Certificado de Registo para cidadão da UE/EEE/Suíça). K žádosti je nutné předložit dokladu totožnosti a potvrzení o zaměstnání/výkonu SVČ/studia/sloučení rodiny, nebo prokázání dostatečných prostředků k obživě.

Bližší informace na webu Cizinecké a pohraniční služby – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301)


Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ:  https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /

Portugalský systém sociálního zabezpečení náleží do gesce Ministerstva solidarity a sociálního zabezpečení – Ministério da Solidariedade e da Seguranca Social (MSSS). Systém sociální péče spravuje Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social), v jehož rámci působí Národní důchodové středisko – Centro Nacional de Pensões (CNP), Národní středisko pro ochranu proti pracovním úrazům – Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (CNPRP) a Krajská střediska sociálního zabezpečení – Centros Distritais de Segurança Social (CDSS).

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Portugalsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální Smlouva o zamezení dvojího zdanění (275/1997 Sb.). Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu
Fyzické osoby se zdanitelným příjmem v Portugalsku odvádějí dle výše příjmu daň 14,5 % (do 7.091,- EUR), 23 % (7.091–10.700,- EUR), 28,5 % (10.700–20.261,- EUR), 35 % (20.261–25.000,- EUR), 37 % (25.000–36.856,- EUR), 45 % (36.856–80.640,- EUR) a 48 % (nad 80.640,- EUR). V autonomních oblastech Azory a Madeira platí nižší daňové sazby.

Zdravotní a sociální pojištění
Do systému sociálního zabezpečení přispívá zaměstnavatel 23,75 % a zaměstnanec 11 %.

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání portugalských dávek v nezaměstnanosti (subsídio de desemprego) jsou: minimálně 450 odpracovaných a pojištěných dní během 24 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících ztrátě zaměstnání, nedobrovolná nezaměstnanost, práceschopnost, připravenost nastoupit do zaměstnání, evidence na úřadu práce (centro de emprego), aktivní hledání zaměstnání. V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země.

Na pomoc v nezaměstnanosti (subsídio social de desemprego) mají nárok osoby, které ve 12 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících ztrátě zaměstnání vykonávaly výdělečnou činnost alespoň 180 dnů, nebo osoby, které jsou po vyčerpání dávky v nezaměstnanosti stále nezaměstnané a jejich rodinný příjem na osobu a hodnota movitého majetku je nižší, než částka související s indexovanou rozhodnou výší sociální podpory – indexante dos apoios sociais (IAS).

Dávka v částečné nezaměstnanosti (subsídio de desemprego parcial) může být vyplácena osobám, které pobírají dávku v nezaměstnanosti (nebo si o ni požádali) a nastoupí do zaměstnání (nebo začnou vykonávat SVČ), pokud jsou výdělky ze zaměstnání (nebo SVČ) nižší než výše dávky v nezaměstnanosti.

Další informace k dispozici na webu Evropské komise: Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku.

Před návratem do ČR je vhodné požádat na portugalském Ústavu sociálního zabezpečení – Instituto da Segurança Social (IPS) o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě ve Portugalsku.

Žádost o vystavení formuláře se podává na příslušné regionální pobočce IPS – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança

K žádosti je nutné přiložit jméno, příjmení a datum narození žadatele; adresu pobytu v Portugalsku a název a adresu zaměstnavatele.

Od 1. 2. 2018 došlo ke změně adresy styčného místa pro koordinaci sociálního zabezpečení.

Nová adresa styčného místa:
Instituto da Seguranca Social, IP
Unidade de Coordenacao Internacional
Avenida da República, n. 4 - 6.
1069-062 Lisboa, Portugal
Tento styčný orgán zahrnuje všechny oblasti sociálního zabezpečení s výjimkou záležitostí týkajících se náhrady věcných dávek v souladu s článkem 35 nařízení (ES) č- 883/2004. Stávající styčný orgán pro tento konkrétní účel zůstává stejný a je následující:
Administracao Central do Sistema de Saúde, I.P
Parque da Saúde de Lisboa, Edificio 16
Av. do Brasil, 53
1700-063 Lisboa

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303) 

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Portugalska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti o transfer či o formulář U2 (dříve E 303). Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na portugalský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám. 

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací


Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Portugalsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Portugalska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ .

Uznávání akademických kvalifikací:

     NARIC Portugal
     Direção-Geral do Ensino Superior  (Directorate-General for Higher Education)
     Av. Duque d’Ávila, 137
     1069-016 Lisboa
     PORTUGAL   
    
     Tel.: +351 21 312 6000 nebo +351 21 312 6098
     E-mail: manuela.paiva@dges.mec.pt
     Web: http://www.naricportugal.pt

Uznávání profesních kvalifikací:

     PortugalInstituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
     Departamento de Formação Profissional
     Rua de Xabregas, 52
     1949-003 Lisboa
     PORTUGAL   

     Tel.: +351 21 861 41 00
     E-mail: pnrq@iefp.pt
     Web: http://www.iefp.pt          

8. Zdravotní péče a pojištění


Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání.                                                                                      Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.
V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106).   Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění: https://www.kancelarzp.cz/cs/

 

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Portugalsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění z.s. a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání:

EURES poradci a internetové stránky jsou vám k dispozici. Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce nebo využívat samoobslužného systému na internetu.

Pracovní nabídky úřadů práce:
http://eures.europa.eu – evropský portál EURES

https://www.iefp.pt/ – Veřejné služby zaměstnanosti

Soukromé job portály:
http://www.net-empregos.com/

http://www.jobsinlisbon.com/
 

11. Minimální mzda

Od 1. 1. 201p je minimální měsíční hrubá mzda v Portugalsku 600,- EUR ve 14 měsíčních splátkách (salário mínimo mensal), nebo 700,- EUR ve 12 měsíčních splátkách (salário mínimo mensalizado): https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%c3%a1rio+m%c3%adnimo+nacional-74-7897

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky 


Standardní pracovní doba trvá 40 hodin týdně. Po pěti odpracovaných hodinách mají zaměstnanci nárok na jednu až dvě hodiny volna. Práce přesčas je možná nejvýše dvě hodiny denně a maximálně 150 hodin ročně (velké podniky), v případě malých a středních podniků 175 hodin. Zaměstnanci mají nárok na minimálně 22 dní dovolené. Dny pracovního klidu: 1.1., Velký pátek, Velikonoční neděle, 25.4., 1.5., 10.6., 15.8., 8.12., 25.12.
 

13. Sídla velvyslanectví


     Velvyslanectví Portugalské republiky v ČR
     (Embaixada de Portugal na República Checa)
     Pevnostní 9
     160 00 Praha 6

      Tel.: +420 257 311 230-1
      E-mail: praga@embportugal.cz
      Web: http://www.embportugal.cz

     Velvyslanectví České republiky v Lisabonu
     (Embaixada da República Checa em Lisboa)
     Rua Pero de Alenquer, 14
     1400-294 Lisboa
     PORTUGAL

     Tel.: +351 21 3010 487
     E-mail: lisbon@embassy.mzv.cz
     Web: http://www.mzv.cz/lisbon

V Portugalsku působí také Honorární konzuláty ČR ve městech Faro, Funchal a Santo Tirso
 

14. Použité zdroje informací

   http://eures.europa.eu – evropský portál EURES

   http://www.portugal.gov.pt – Vláda Portugalska (Governo de Portugal)

   http://www.mtss.gov.pt – Ministerstvo solidarity a sociálního zabezpečení (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

   http://www.iefp.pt – Ústav pro zaměstnanost a odborné vzdělávání (Instituto do Emprego e Formação Profissional) – portugalské úřady práce

   http://www.seg-social.pt – Ústav sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social)

   http://www.sef.pt – Cizinecká a pohraniční služba (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

   http://www.ine.pt – Statistický úřad (Instituto Nacional de Estatística)

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019