Portugalsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky portugalských úřadů práce - IEFP  - http://www.iefp.pt/ pro vyhledání klikněte zde

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Portugalsku od 1. 5. 2006 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání portugalských občanů.

 

1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

EURES – Evropský portál pracovní mobility -http://eures.europa.eu/klikněte zde

portál portugalského úřadu práce – IEFP - http://www.iefp.pt/

 

Komerční portály a agentury práce s nabídkou volných pracovních míst ve Portugalsku, např.:

 

https://www.stepstone.com/

https://emprego.sapo.pt/

https://www.eurojobs.com/

https://www.ofertas-emprego.net/

https://beportugal.com/jobs-for-foreigners-in-portugal/

https://www.studentjob.co.uk/jobs-abroad/portugal

https://www.jobted.pt

 

Tisk - Většina portugalských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst např.:

Correio da Manhã: Portugal, Mundo, Sociedade, Cultura. Classificados. (cmjornal.pt)

Životopis: vzory CV ke stažení např. :

https://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae

https://resume.modelocurriculum.net/the-cv-in-portugal.html

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Portugalsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání v Portugalsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Francie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Portugalsku stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Portugalsku:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Portugalsku jsou dostupné zde: http://www.iefp.pt

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/portugal.aspx

 

 

3. Registrace k pobytu

 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na portugalském území legálně pobývat bez povolení k pobytu po dobu tří měsíců.

Více informací: https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.aspx

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

O povolení k pobytu (CERTIFICADO DE REGISTO PARA CIDADÃO DA UE/EEE/SUÍÇA) si v případě zájmu může český občan zažádat osobně na radnici dle místa pobytu. K žádosti o povolení k pobytu je třeba předložit cestovní pas, potvrzení o zaměstnání nebo prohlášení, že máte dostatek prostředků k pobytu a zařízené zdravotní pojištění

Více informací: https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=63#p_id1

 

5. Sociální zabezpečení – zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a) Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b) Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHPObčané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Pro vstup do portugalského sociálního systému je nutné získat číslo sociálního pojištění. Číslo sociálního pojištění získáte poté, co vás váš zaměstnavatel zaregistruje u Instituto da Segurança Social (ISS). Zaměstnavatel je zodpovědný za vaši registraci u ISS.  Více informací získáte zde:

http://www.seg-social.pt/trabalhador-por-conta-de-outrem

V Portugalsku je zajištěna zdravotní péče systémem všeobecného zdravotního pojištění. Pacienti mají spoluúčast na při krátkodobých onemocněním (návštěva zdravotního střediska stojí 4,50 EUR, návštěva pohotovosti se pohybuje od 16,- do 18,- EUR, vybrané skupiny obyvatel jsou osvobozeny od poplatků.

 

Abyste mohli využívat zdravotní péči při Serviço Nacional de Saúde (SNS), je potřeba se zaregistrovat, ihned po zahájení výdělečné činnosti, na zdravotnickém středisku. K žádosti je potřeba doložit platný občanský průkaz/cestovní pas, kartičku sociálního zabezpečení a doklad prokazující, že jste rezidentem. Po registraci u SNS vám bude přidělen tzv. rodinný lékař a číslo uživatele SNS, které budete potřebovat při návštěvě lékaře nebo u při vyzvednutí léků.

 

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o portugalský Evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC. Evropský průkaz zdravotního pojištění nepředstavuje alternativu k cestovnímu pojištění ani se nevztahuje na situace, kdy pojištěná osoba cestuje do jiného státu za účelem lékařského ošetření.

 

Sociální pojištění:

 

Každý zaměstnanec je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23 %. Zaměstnavatel je povinen ohlásit nástup nového zaměstnance u ISS.

 

Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance ve Portugalsku zahrnuje:

 • Dávky v nemoci, dávky v mateřství, otcovské dávky, dávky v invaliditě, pozůstalostní dávky
 • Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Starobní důchod
 • Rodinné dávky
 • Dávky v nezaměstnanosti

Detailní informace, podmínky vzniku nároku získáte zde - http://www.seg-social.pt/a-minha-ligacao-a-seguranca-social

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en

 

 

6. Daň z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete v Portugalsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Portugalska, v Portugalsku.

 

Fyzické osoby se zdanitelným příjmem v Portugalsku odvádějí dle výše příjmu daň v rozmezí od 14,5% do 48% dle výše příjmu. Autonomní oblasti Madeira a Azory mají nižší daňové sazby.

Fyzické osoby si musí zažádat o NIF – daňové identifikační číslo, na místně příslušném finančním úřadě po přeložení dokladu totožnosti nebo cestovního pasu.

 

Další informace získáte zde Autoridade Tributária e Aduaneira - https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax-system.aspx

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Portugalskem platí od 1.10. 1997 (Sb. m. s. 275/1997 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na Centro de Emprego:

Nezaměstnaná osoba se musí zaregistrovat na Centro de Emprego  po ukončení pracovního poměru.

Registruje se elektronicky na https://iefponline.iefp.pt/; následně je zkontaktována ze strany pracovníků Centro de Emprego a je domluvena schůzka, na kterou si musí uchazeč přinést identifikační doklad (vhodné je doložit i hlášení k pobytu).

 

Nebo je možné provést registraci osobně na Centro de Emprego (nejbližší Centro de Emprego naleznete zde - https://www.iefp.pt/redecentros)

 

Detailní informace ohledně registrace na https://www.iefp.pt/inscricao-para-emprego

 

Informace o podmínkách vzniku nároku na dávky v nezaměstnanosti a jejich výši naleznete zde: http://www.seg-social.pt/subsidio-de-desemprego

 

Nebo zde: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en&intPageId=4743

 

Přibližnou částku/dávky v nezaměstnanosti zjistíte zde:

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Simulador/Paginas/default.aspx

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na IEFP a ISS, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Portugalska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců. Více informací zde:

http://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-listenstaina-noruega-e-suica

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Portugalsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Portugalsku.


V Portugalsku vystavuje formulář U1 ISS – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde:

http://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-listenstaina-noruega-e-suica

 

Žádost zašlete na adresu:

Instituto da Seguranca Social, IP
Unidade de Coordenacao Internacional
Avenida da República, n. 4-6.
1069-062 LISBOA
PORTUGAL

e-mailem: ISS-llnternacionais@seg-social.pt

 

Další informace získáte zde: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_cs.htm

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Francii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

8. Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek v Portugalsku můžete nalézt na následujících odkazech:

 Základní informace:

 • V Portugalsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s omezením), plně pak od 18 let
 • Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek je 775.8 EUR (při 14 měsících), 665 EUR (při 12 měsících). https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%c3%a1rio+m%c3%adnimo+nacional-74-7897
 • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.
 • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: pracovní pozici, náplň práce, pracovní dobu, plat, místo výkonu práce
 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Autoridade para as condições do trabalho: http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/QueixasDenuncias/Paginas/default.aspx

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Autoridade para as condições do trabalho: http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/QueixasDenuncias/Paginas/default.aspx

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určeným rodinám s dětmi můžete nalézt na portále ISS: http://www.seg-social.pt/maternidade-e-paternidade

Nebo zde - https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en&intPageId=4733

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 • Informace týkající se těhotenství a mateřské dovolené, včetně výpočtu peněžité výše naleznete zde - http://www.seg-social.pt/abono-de-familia-pre-natal2
 • Délka mateřské dovolené činní 120 – 150 dnů

Rodinné dávky:

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR v Portugalsku: https://www.mzv.cz/lisbon

Velvyslanectví Portugalska v ČR: https://www.praga.embaixadaportugal.mne.pt/cs/

 

Informace k vysílání pracovníků:

Informace pro zaměstnavatele usazené v jiné zemi EU, kteří hodlají zaměstnávat pracovníka s místem výkonu zaměstnání v Portugalsku:

Poslední aktualizace: 26. 4. 2021