Portugalsko životní a pracovní podmínky

 

Portugalsko životní a pracovní podmínky

 

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Portugalsku od 1. 5. 2006 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání portugalských občanů.

 

 

 1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

a) Internetové portály

 

 • Komerční portály a agentury práce s nabídkou volných pracovních míst ve Portugalsku, např.:

https://www.turijobs.com/pt-pt/

https://emprego.sapo.pt/

https://eurojobs.com/browse-by-country/Portugal/

https://www.ofertasemprego.net/

 

b) Tisk

 

Pro napsání životopisu dle portugalských zvyklostí můžete využít:

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

 1. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Portugalsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Portugalsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Portugalska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Portugalska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Portugalsku: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/generic (nutné vybrat Portugalsko ze seznamu zemí).

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání - uveden u každého jednotlivého povolání v seznamu regulovaných profesí.

 

Informace o procesu uznávání profesních kvalifikací v Portugalsku jsou dostupné zde: https://eportugal.gov.pt/en/inicio/espaco-empresa/qualificacoes-profissionais.

 

 

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/portugal.aspx.

 

 

 

 1. Registrace k pobytu

 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na portugalském území legálně pobývat bez povolení k pobytu po dobu tří měsíců.

 

Po uplynutí této doby má povinnost během 30 dní ohlásit tuto skutečnost na radnici v místě bydliště a požádat o osvědčení o registraci pobytu (CERTIFICADO DE REGISTO PARA CIDADÃO DA UE/EEE/SUÍÇA).

 

K žádosti o registraci pobytu je třeba předložit:

 • platný cestovní doklad (občanský průkaz/cestovní pas),
 • čestné prohlášení o vykonávání závislé nebo samostatné výdělečné činnosti NEBO o disponování dostatečnými finančními prostředky pro sebe a případné rodinné příslušníky,
 • platné zdravotní pojištění.

 

Více informací získáte na imigračním portálu SEF: https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=63#p_id1

 

 

 

 1. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Osvědčení o registraci pobytu v Portugalsku je platné 5 let od data vydání nebo do předpokládaného konce data pobytu v Portugalsku (pokud je kratší než 5 let).

 

Po 5 letech pobytu v Portugalsku lze získat povolení k trvalému pobytu.

 

 

 

 1. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

A) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

 

Odjezd z ČR a zahájení zaměstnání v Portugalsku

Obecné informace

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

 

Zdravotní péče v Portugalsku

 

Pro vstup do portugalského sociálního systému je nutné získat číslo sociálního pojištění (NISS). Číslo sociálního pojištění získáte poté, co vás váš zaměstnavatel zaregistruje u Instituto da Segurança Social (ISS). Zaměstnavatel je zodpovědný za vaši registraci u ISS. Více informací získáte zde: http://www.seg-social.pt/trabalhador-por-conta-de-outrem.

 

V Portugalsku je zajištěna zdravotní péče systémem všeobecného zdravotního pojištění. Pacienti mají spoluúčast při krátkodobých onemocněních (návštěva zdravotního střediska stojí 4,50 EUR, návštěva specialisty 7,50 EUR, návštěva pohotovosti se pohybuje od 16,- do 18,- EUR, pobyt v nemocnici 25 EUR/noc). Vybrané skupiny obyvatel (děti, senioři, nízkopříjmové skupiny obyvatel) jsou osvobozeny od poplatků. Více informací ke spoluúčasti je k dispozici např. na stránkách Entidade Reguladora da Saúde (ERS): ERS - Taxas moderadoras do SNS.

 

Abyste mohli využívat zdravotní péči při Serviço Nacional de Saúde (SNS), je potřeba se zaregistrovat, ihned po zahájení výdělečné činnosti, na zdravotnickém středisku. K žádosti je potřeba doložit platný občanský průkaz/cestovní pas, kartičku sociálního zabezpečení a doklad prokazující, že jste rezidentem (nezbytné mít přidělené daňové identifikační číslo – NIF). Po registraci u SNS vám bude přidělen tzv. rodinný lékař a číslo uživatele SNS, které budete potřebovat při návštěvě zdravotnického zařízení nebo při vyzvednutí léků v lékárně.

 

Informace k veřejnému systému zdravotnictví v Portugalsku najdete na webových stránkách SNS: https://www.sns.gov.pt/. Je rovněž možné si zařídit soukromé pojištění.

 

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o portugalský Evropský průkaz zdravotního pojištění - EHIC. Evropský průkaz zdravotního pojištění nepředstavuje alternativu k cestovnímu pojištění ani se nevztahuje na situace, kdy pojištěná osoba cestuje do jiného státu za účelem lékařského ošetření.

 

 

 

Ukončení zaměstnání v Portugalsku a návrat do ČR

 

PO UKONČENÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V JINÉM STÁTĚ je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

 

Bližší informace:

 

 

 

 

B) SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Každý zaměstnanec je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy. Obvyklá sazba je 11% mzdy zaměstnance, může se však lišit u specifických skupin. Zaměstnavatel přispívá 23,75% (v případě komerčních společností) či 22,3% (v případě neziskových organizací) mzdy zaměstnance. Kompletní informace k výši odvodů na sociální pojištění jsou k dispozici v následujícím odkazu: https://www.seg-social.pt/trabalhadores-por-conta-de-outrem.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit nástup nového zaměstnance u ISS.

 

 

 

Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance ve Portugalsku zahrnuje:

 • Dávky v nemoci, dávky v mateřství, otcovské dávky, dávky v invaliditě, pozůstalostní dávky
 • Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Starobní důchod
 • Rodinné dávky
 • Dávky v nezaměstnanosti

 

 

Detailní informace, podmínky vzniku nároku získáte zde: http://www.seg-social.pt/a-minha-ligacao-a-seguranca-social

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en

 

 

 

 

 

 1. DaŇ z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete v Portugalsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Portugalska, v Portugalsku.

 

 

Fyzické osoby se zdanitelným příjmem v Portugalsku odvádějí daň v rozmezí od 13,25% do 48% dle výše příjmu, který je rozdělen do 9 kategorií: https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/orcamentoestado/irs-e-seguranca-social.html.

 

 

Autonomní oblasti Madeira a Azory mají jiné daňové sazby:

 

 

 

 

 

Fyzické osoby si musí zažádat o NIF – daňové identifikační číslo, na místně příslušném finančním úřadě po přeložení dokladu totožnosti.

 

 

Další informace získáte na stránkách Autoridade Tributária e Aduaneira - https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax-system.aspx.

 

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Portugalskem platí od 1. 10. 1997 (Sb. m. s. 275/1997 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

 

 

 

 

 1. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

 

Registrace u veřejných služeb zaměstnanosti

 

Registrace na Centro de Emprego:

Nezaměstnaná osoba se musí zaregistrovat na Centro de Emprego po ukončení pracovního poměru, registraci je možné provést dvěma způsoby:

 

 1. Registruje se elektronicky na https://iefponline.iefp.pt/; následně je zkontaktována ze strany pracovníků úřadu a je domluvena schůzka, na kterou si musí uchazeč přinést identifikační doklad (vhodné je doložit i hlášení k pobytu).

 

 1. Registruje se osobně na Centro de Emprego (nejbližší pobočku naleznete zde - https://iefponline.iefp.pt/IEFP/centros-emprego.do)

 

Detailní informace ohledně registrace naleznete na https://www.iefp.pt/inscricao-para-emprego.

 

 

Podpora v nezaměstnanosti

 

Informace o podmínkách vzniku nároku na dávky v nezaměstnanosti a jejich výši naleznete na http://www.seg-social.pt/subsidio-de-desemprego nebo na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en&intPageId=4743.

 

Přibližnou částku/dávky v nezaměstnanosti zjistíte zde: https://portal.act.gov.pt/Pages/simuladores-todos.aspx.

 

PDU2 (export dávek do zahraničí)

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) a ISS (Instituto da Segurança Social), kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Portugalska do jiného státu EU můžete po dobu 3-6 měsíců. Více informací zde: http://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-listenstaina-noruega-e-suica.

 

 

PDU1 (potvrzení dob pojištění)

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Portugalsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Portugalsku.


V Portugalsku formulář U1 vystavuje ISS – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde: http://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-listenstaina-noruega-e-suica.

 

 

Žádost zašlete na adresu:


Instituto da Seguranca Social, IP
Unidade de Coordenacao Internacional
Avenida da República, n. 4-6.
1069-062 LISBOA
PORTUGAL

e-mailem: ISS-llnternacionais@seg-social.pt

 

 

Další informace získáte na portále EU: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_cs.htm

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Portugalsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

 

 

 1. Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek v Portugalsku můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • V Portugalsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s omezením), plně pak od 18 let
 • Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek:
 • Minimální mzda v portugalských autonomních oblastech je vyšší:
  • v autonomní oblasti Madeira činí 850 EUR
  • v autonomní oblasti Azory činí 861 EUR
 • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.
 • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: pracovní pozici, náplň práce, pracovní dobu, plat, místo výkonu práce
 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s Autoridade para as condições do trabalho - Portal ACT.

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Autoridade para as condições do trabalho - Portal ACT.

 

 

 

 

 

 1. Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určeným rodinám s dětmi můžete nalézt na portále ISS: http://www.seg-social.pt/maternidade-e-paternidade nebo na stránkách EK: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en&intPageId=4733.

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

Těhotná žena po dosažení 13. týdne těhotenství pobírá prenatální rodičovské přídavky za účelem kompenzace zvýšených poplatků během těhotenství. Informace týkající se prenatálních přídavků včetně výpočtu peněžité výše podpory naleznete na: http://www.seg-social.pt/abono-de-familia-pre-natal2.

Délka rodičovské dovolené činí 120 – 150 dnů a může být rozdělena mezi matku a otce. Během rodičovské dovolené je pobírán rodičovský příspěvek. Informace týkající se rodičovského příspěvku včetně výpočtu peněžité výše podpory naleznete na: https://www.seg-social.pt/subsidio-parental.

Podrobné informace o rodičovství naleznete v praktickém průvodci na https://eportugal.gov.pt/guias/ter-uma-crianca.

 

 

Rodinné dávky:

Detailní informace o různých typech rodinných dávek a pomoci a podmínkách vzniku nároku naleznete na https://www.seg-social.pt/maternidade-e-paternidade.

 

 

 1. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR v Portugalsku: https://www.mzv.cz/lisbon

Velvyslanectví Portugalska v ČR: https://praga.embaixadaportugal.mne.gov.pt/cs/

 

Profil země na portálu Evropské unie: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/portugal_cs

Profil země na evropském EURES portálu: Living and working conditions: Portugal - European Commission (europa.eu)

 

Webové stránky Vysokého komisariátu pro migraci: https://www.acm.gov.pt/inicio

 

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

Informace pro zaměstnavatele usazené v jiné zemi EU, kteří hodlají zaměstnávat pracovníka s místem výkonu zaměstnání v Portugalsku:

 

 

 

Poslední aktualizace: 22. 2. 2024