Porodné

porodnéLeták v pdf ZDE (1,003.7kB)

Dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i v některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

Jednou z těchto sociálních situací je také narození dítěte.

Porodné

Porodné je jednorázová dávka, na niž vzniká nárok dnem narození dítěte, nebo převzetím dítěte do 1 roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Tedy rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče, o osvojení dítěte nebo předáním dítěte osvojiteli do péče před osvojením.

Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70, může mít nárok na porodné žena, která dítě porodila. Zároveň může mít nárok na porodné otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, které porodila žena, jež zemřela. 

Pro stanovení nároku na dávku se posuzuje, zda žena porodila své první nebo druhé živé dítě, nebo převzala dítě do 1 roku věku do trvalé péče.

Nárok na porodné žena nemá, pokud jí před porodem vznikl už dvakrát nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, nebo v případě, že se jí už jedno živé dítě narodilo a druhé dítě do 1 roku věku převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 

Nárok na porodné nemá otec, kterému vznikl nárok na porodné už dvakrát. A to buď z důvodu narození dítěte, nebo převzetí dítěte do 1 roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.  

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče má také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě do 1 roku jeho věku, a toto dítě bylo prvním nebo druhým dítětem této osoby, bez ohledu na to, zda první dítě porodila nebo převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na porodné vzniká dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do 1 roku věku do trvalé péče, náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné biologické matce nebo biologickému otci dítěte.

Pokud je dítě do 1 roku věku svěřeno do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům, náleží porodné pouze jednomu z nich na základě jejich dohody. Nedohodnou-li se manželé, určí Úřad práce ČR, kterému z manželů se porodné přizná.

Dávka porodné se nevyplácí do ciziny.

Možnosti podání žádostí

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoliv doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu budou žadatele kontaktovat prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

Vzory vyplněných formulářů jsou k dispozici na:

www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu

 

Poslední aktualizace: 22. 9. 2021