Porodné

Porodné

Porodné je dávka, která je určena jako příspěvek na náklady související s porodem a narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu všech společně posuzovaných osob v daném rozhodném období a vyplácí se jednorázově.


Kdo může žádat o porodné
Podmínky nároku na porodné
Žádost o porodné
Podání žádosti o porodné
Řízení o dávce porodného
Výše porodného
Výplata porodného
Práva a povinnosti účastníků řízení

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PORODNÉ

O porodné může požádat žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. V případě úmrtí matky, může o dávku porodného požádat také otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, ke dni porodu splnila podmínky na porodné a nebylo jí nebo jiné osobě vyplaceno. O porodné může požádat také osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

PODMÍNKY NÁROKU NA PORODNÉ

Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte nebo dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí soudu o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do jednoho roku věku do trvalé péče, náleží i v případě, že před převzetím vznikl nárok na porodné biologické matce nebo biologickému otci dítěte. Pokud je dítě do jednoho roku věku svěřeno do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům, náleží porodné pouze jednomu z nich na základě jejich dohody. Nedohodnou-li se manželé, určí Úřad práce ČR, kterému z manželů se porodné přizná.

Nárok na porodné má žadatel, nepřevyšuje-li příjem všech společně posuzovaných osob v rozhodném období součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Rozhodným obdobím pro posouzení nároku na porodné je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž se dítě narodilo nebo bylo převzato do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

O dávku porodného je možné požádat až rok zpětně, ale podmínky nároku musí být splněny k datu narození, nebo převzetí dítěte.

Nárok na porodné nevzniká ženě v případě, že jí před porodem vznikl již dvakrát nárok na porodné, a to buď z důvodu převzetí dítěte do jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, nebo v případě, že se jí už jedno živé dítě narodilo a druhé dítě do jednoho roku věku převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů.  

Nárok na porodné nevzniká otci, kterému vznikl nárok na porodné již dvakrát. A to buď z důvodu narození dítěte matce, která zemřela a ke dni porodu splnila podmínky na porodné, nebo pokud otec převzal dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

ZPĚT NAHORU

ŽÁDOST O PORODNÉ

Žádost o porodné se podává na k tomu určeném tiskopise na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště oprávněné osoby (dítěte). K žádosti je třeba doložit:

 1. doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob za příslušné kalendářní čtvrtletí, nebo formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
 2. doklad o výživném, pokud některá ze společně posuzovaných osob tento druh příjmu v rozhodném období pobírala
 3. v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů je třeba doložit rozhodnutí soudu s nabytím právní moci
 4. Pro nezaopatřené dítě starší 15 let je třeba doložit potvrzení o nezaopatřenosti

 

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě nejdéle do 26. roku věku, jestliže splňuje jednu z podmínek:

 1. soustavně se připravuje na budoucí povolání – studuje
 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (posuzuje obvodní, nebo dětský lékař)
 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (posuzuje správa sociálního zabezpečení)
 4. po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod z důvodu invalidity třetího stupně.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR, nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

ZPĚT NAHORU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PORODNÉ

Žádost o porodné můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby podat několika způsoby:

 1. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště
 2. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště
 3. emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště
 4. soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

ZPĚT NAHORU

ŘÍZENÍ O DÁVCE PORODNÉHO

Řízení porodném je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise.

Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na porodné.

Nejsou-li doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zamítnutí žádosti.

ZPĚT NAHORU

VÝŠE PORODNÉHO

Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

VÝPLATA PORODNÉHO

Porodné vyplácí Úřad práce ČR jednorázově. Dávka porodné se nevyplácí do ciziny.

ZPĚT NAHORU

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu náhradního výživného. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.

ZPĚT NAHORU

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Základní informace o příspěvku:

Childbirth allowance

Geburtsbeihilfe

LETÁKY:

Leták ke stažení ZDE (1,002.94 kB)

Vyhněte se zbytečnému čekání ve frontách

FORMULÁŘE:

Žádost o porodné
DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 18. 7. 2023