Poradenské programy a IPS

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání – Třebíč, Komenského náměstí 1189/8, 674 01


IPS poskytuje aktuální informace  o:

síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů v regionu a v celé ČR
• podmínkách a průběhu přijímacího řízení
• nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání
možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi
• situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR
 
IPS nabízí služby:

• žákům základních škol
• studentům a absolventům SŠ

• rodičovské veřejnosti
• školským zařízením
• uchazečům a zájemcům o zaměstnání
• dalším zájemcům z řad veřejnosti
 
IPS umožňuje:

• prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a vysokoškolském studiu
 
V IPS najdete:

• podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí a dalších předpokladů potřebných pro volbu a změnu povolání
 
IPS má k dispozici:

počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání
 
IPS organizuje skupinové poradenství pro žáky ZŠ a absolventy SŠ:

• pro žáky základních škol k volbě prvního povolání
pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího studia
 
IPS provádí  individuální poradenství:

pro žáky ZŠ, absolventy SŠ a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi
• zpracování životopisu, motivačního dopisu v elektronické podobě
• příprava na přijímací pohovor a výběrové řízení
• ISTP (Integrovaný systém typových pozic) – srovnávání profilů klienta s profily typových pozic  světa práce, jehož výstupem je nabídka vhodných pracovních pozic a vyhledání konkrétního volného místa
• vyhledávání volných pracovních míst z Internetu s důrazem na Portál MPSV
 
IPS  se účastní:

• podzimního veletrhu vzdělávání „DIDACTA“, jehož smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol a dalších vzdělávacích zařízení nejen z regionu, ale z celé ČR a příhraničí Rakouska.
 
IPS jako součást úřadu práce:

spolupracuje se všemi referáty KoP v Třebíči, zvláště s referátem rekvalifikací a analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace z těchto oblastí:
o možnostech rekvalifikací a aktuální přehled nových pracovních míst
 
Kontaktní osoba:


Ing. Ilona Vybíralová      
ilona.vybiralova@uradprace.cz
kariérový poradce
tel.: 950 169 630
ÚŘAD PRÁCE ČR
krajská pobočka v Jihlavě
kontaktní pracoviště Třebíč