Poradenské programy

 

Poradenské programy jsou zabezpečovány na základě těchto právních předpisů:

Pro koho jsou poradenské programy určeny?

Poradenské programy mohou absolvovat uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání.

Na co jsou poradenské programy zaměřeny?

Poradenské programy jsou organizovány jako skupinové aktivity se zaměřením zejména na získání kompetencí pro uplatnění na trhu práce, Získání nebo prohloubení schopností a dovedností, zmapování vlastního potenciálu nebo sebepoznání. Práce ve skupině přináší výhody navázání nových kontaktů, sdílení získaných zkušeností při hledání zaměstnání a zároveň může poskytnout informace o případných možnostech řešení stávající situace klienta.

Jak jsou poradenské programy dlouhé a jak často se do programu dochází?

Připravovány jsou různé typy poradenských programů, které probíhají denně v pracovní dny převážně v dopoledních hodinách v maximálním rozsahu 6 hodin denně po dobu cca 2-6 týdnů.

Jaký je obsah poradenských programů?

Poradenské programy jsou minimálně zaměřeny na aktivizaci a motivaci účastníků k hledání práce, podporu sebedůvěry, rozvoj a prohloubení komunikačních a prezentačních dovedností, techniky hledání zaměstnání, přijímací řízení, informační zdroje hledání práce, pracovně právní problematiku (např. náležitosti pracovní smlouvy, druhy pracovních poměrů, plat, mzda, zaměstnávání osob se zdravotním postižením) apod..

Účastníci získají v rámci finanční gramotnosti základní informace k rizikům, prevenci a možných způsobům řešení finanční situace, informace k exekucím, osobnímu bankrotu, lichvě atd..

Do poradenského programu je zařazena práce s výpočetní technikou – tj. možnost vyhledávání práce na internetu, zpracování osobní dokumentace (životopis, motivační dopis apod.). Pro účast není nutná znalost práce s výpočetní technikou.

V některých programech mají účastníci možnost besedovat s personalisty či absolvovat exkurzi do některých firem v regionu.

Co je bilanční diagnostika, jak probíhá a pro koho je určena?

Bilanční diagnostika je služba zaměřená na pomoc při pracovním uplatnění člověka v souladu s jeho předpoklady. Zahrnuje komplexní posouzení schopností, vlastností a dovedností pomocí psychodiagnostických metod. Její součástí je odborné poradenství směřující k optimálnímu využití kompetencí člověka pro jeho pracovní kariéru.

Bilanční diagnostika probíhá po celou dobu (cca 20 hodin) pod vedením psychologa, který je v této oblasti odborníkem. Psychologové při bilanční diagnostice obvykle kombinují práci se skupinou klientů, která je důležitá např. z hlediska posouzení jejich sociálních kompetencí, a práci s jednotlivým klientem, která umožňuje sdílení důvěrných informací.

Bilanční diagnostika je určena pro všechny, kteří se chtějí dostatečně zorientovat sami v sobě a ve svých předpokladech pro optimální uplatnění na trhu práce, ale i pro firmy, které plánují restrukturalizaci a přeobsazování pracovních pozic nebo mají zájem na zlepšení adaptačního procesu nových zaměstnanců.

Evidovaným uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky stanovené zákonem, může bilanční diagnostiku nabídnout a uhradit Úřad práce ČR jako jedno z opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Jako výstup z bilanční diagnostiky dostává klient podrobnou závěrečnou zprávu, která je s ním konzultována. Vedle osobní a profesní anamnézy klienta a objektivního shrnutí výsledků jeho psychologické diagnostiky zpráva obsahuje informaci, o jaké své kompetence a osobnostní předpoklady se může klient ve své další profesní dráze opřít, na čem by měl dále pracovat, závěrečné shrnutí a doporučení dalších kroků směřujících k optimálnímu pracovnímu uplatnění. Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky je majetkem klienta a může být využívána pouze v jeho prospěch a s jeho souhlasem.

Kdo zabezpečuje a hradí náklady poradenských programů?

Poradenské programy zabezpečuje prostřednictvím odborných zařízení Krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště uchazeče nebo zájemce o zaměstnání a hradí odbornému zařízení náklady poradenského programu.

Jak se mohu do poradenského programu přihlásit?

Do poradenského programu účastníka zařazuje poradce pro zprostředkování zaměstnání, tedy jeho „zprostředkovatel“.

Pobírá účastník v průběhu poradenského programu podporu jako při rekvalifikaci?

Účastníkovi poradenského programu nevzniká nárok na podporu při absolvování poradenského programu, jako je to po dobu absolvování rekvalifikace, kdy po uzavření dohody o rekvalifikaci mezi Úřadem práce ČR a účastníkem vzniká nárok na podporu při rekvalifikaci.

Má účastník poradenského programu nárok na úhradu nějakých nákladů vzniklých po dobu účasti v poradenském programu?

Za náklady uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením, kteří se účastní poradenského programu, se považují prokazatelné jízdní výdaje hromadnými veřejnými prostředky. Možnost úhrady je uvedena v Nabídce zařazení do poradenské činnosti, ke které se účastník vyjadřuje – svým podpisem potvrzuje souhlas a účast. Úhrada jízdních výdajů se netýká zájemců o zaměstnání.