Pohřebné

pohřebnéLeták v pdf ZDE (538.88kB)

Dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

Sociální situací, ve které se může osoba ocitnout a zároveň požádat o jednorázovou dávku státní sociální podpory, je úmrtí blízké osoby.

Pohřebné

Pohřebné je jednorázová dávka, která náleží osobě, jež pohřeb vypravila. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení.

Výše pohřebného činí 5 000 Kč.

Nárok na pohřebné vzniká, jestliže osoba vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, jež byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, měly trvalý pobyt na území České republiky.

Splnění podmínky trvalého pobytu dítěte není nutné dokládat ve chvíli, kdy klient žádá o pohřebné na mrtvě narozené dítě. 

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a dále nejdéle do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání či vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro tyto účely upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Za nezaopatřené dítě se po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku považuje také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které pobírá invalidní důchod z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Pokud se na vypravení pohřbu podílelo více osob, náleží tato dávka pouze jednou, a to osobě, která požádá o pohřebné jako první.

Dávka pohřebné se nevyplácí do ciziny.

Možnosti podání žádostí

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

Vzory vyplněných formulářů jsou k dispozici na:

http://www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu

Poslední aktualizace: 22. 9. 2021