Podpora osob se zdravotním postižením

Cílem tohoto nástroje je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Veškeré potřebné formuláře naleznete ke stažení zde

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP

Pracovním místem zřízeným pro OZP se rozumí místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Úřad práce může uzavřít dohodu i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Na základě dohody poskytuje Úřad práce finanční příspěvek na pořízení předmětů potřebných ke zřízení pracovního místa pro OZP. Rozsah použití finančních prostředků je vždy přesně vymezen v dohodě, náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Žádost bude posuzována na základě předloženého podnikatelského záměru, předmětu činnosti a předpokládaných nákladů spojených se zřízením pracovního místa. Výše poskytovaného příspěvku se řídí ustanovením § 75 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

Příspěvek dle § 76 může Úřad práce poskytnout na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením. Příspěvek nelze poskytnout na na OZP, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele nebo nebo je dočasně přidělena k výkonu práce u uživatele nebo se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou.

Maximální výše příspěvku: 48 000 Kč/rok/1 pracovní místo.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce dle § 78a ZoZ

Poskytnutí příspěvku je podmíněno účinností dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, kteří mají zároveň uzavřenou s ÚP ČR dohodu o uznání. Dohoda se uzavírá za podmínek stanovených § 78 odst. 2 a 3.

Příspěvek je poskytován podle ustanovení § 78a na základě písemné žádosti zaměstnavatele. O poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku nebo neposkytnutí části příspěvku vydá Úřad práce rozhodnutí. Na rozhodování Úřadu práce se vztahuje správní řád.

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023