Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

logo

Název projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 31. 12. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

INFORMACE A PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Informace pro žadatele o podání žádosti, letáky a formuláře najdete na stánkách k podpoře vzdělávání zaměstnanců.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli je hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se odvíjí dle pravidel poskytování veřejné podpory (de minimis, blokové výjimky či dočasného rámce). Vzdělávání je realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy).

Vzdělávání může být zajištěno:

  1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
  2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelné budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj). Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek je však omezen maximální hodinovou sazbou, která je v projektu uznatelná.

Vzdělávání může být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž je umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Příspěvek na mzdové náklady

Zaměstnavateli je poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt „POVEZ“ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti je možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Případně pište na email povez@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023