Podpora flexibilních forem zaměstnávání (FLEXI)

 

logo

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Cílem a přínosem projektu je podpořit vyšší soulad mezi rodinným (soukromým) a pracovním životem a také usnadnit vstup a udržení se na trhu práce. Projekt vychází vstříc osobám, které se z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek. Projekt nabízí jak flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce, generační tandem či příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči.

Účastníkům projektu nabízíme:

 • Poskytneme Vám poradenství a pomůžeme Vám najít si novou práci.
 • Zajistíme Vám rekvalifikační kurz.
 • Přispějeme Vám na cestovní náklady související s účastí na aktivitách projektu nebo na hlídání dětí (po dobu účasti na aktivitách projektu).

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • Přispějeme na mzdy nových zaměstnanců.
 • Poskytneme Vám příspěvek na mzdy na udržení pracovníků v předdůchodovém věku (podpora generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce).

Jaké jsou formy podpory?

Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství

Pro zapojení do projektu se musí osoba zaevidovat na Úřadu práce ČR jako zájemce o zaměstnání (ZoZ - žádost) nebo uchazeč o zaměstnání (UoZ - žádost). Následovat bude vstupní rozhovor se zaměstnancem ÚP ČR, na jehož základě vznikne seznam aktivit šitých na míru, které účastník absolvuje. Jednou z prvních aktivit je individuální či skupinové poradenství směrem k uplatnění na trhu práce.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM)

Podpora v rámci uvedeného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti spočívá v obsazení pracovního místa účastníkem projektu na základě dohody zaměstnavatele s ÚP ČR, přičemž zaměstnavateli je na úhradu mzdy na tomto místě poskytován od ÚP ČR příspěveka to až po dobu 12 měsíců.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM) – generační tandem

Podstatou tohoto nástroje je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob
v předdůchodovém věku. U zaměstnavatele je tak zajištěno zapracování nově přijímaného zaměstnance (UoZ) provedené stávajícím zaměstnancem (ZoZ), kterému vznikne nárok na starobní důchod v období do 36 měsíců, a který je zároveň ohrožen ztrátou zaměstnání. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování může ÚP ČR poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči (§ 33 zákona o zaměstnanosti). Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Sdílené pracovní místo

Zaměstnavateli, který uzavře se svými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317a zákoníku práce, bude moci být ÚP ČR poskytnut finanční příspěvek, a to na základě dohody o vymezení sdíleného pracovního místa uzavřené mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. Příspěvek bude poskytován maximálně po dobu 6 měsíců, a to formou refundace vzniklých mzdových nákladů. Sdílených pracovních míst může být u zaměstnavatele vymezeno několik. Podporovány budou osoby se zdravotním postižením, osoby starší 60 let, osoby pečující o dítě do 10 let věku, osoby pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem a také o osoby do 30 let věku.

Doprovodná opatření

Jedná se o proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu či nákladů na hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny. Účastníkům projektu budou dále uhrazeny např. poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, za výpisy z RT, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do zaměstnání či na rekvalifikaci.

Pro koho je projekt určen?                              

 • Zájemcům o zaměstnání (ZoZ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Uchazečům o zaměstnání (UoZ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Osobám zdravotně postiženým.
 • Osobám s kumulací hendikepů na trhu práce.
 • Ekonomicky neaktivním osobám.
 • Osobám vracejícím se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené.
 • Osobám znevýhodněným na trhu práce (osobám ve věku 55 – 64 let, osobám do 25 let věku, osobám s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2).

Kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz. Případně můžete kontaktovat Mgr. Bc. Danu Beznoskovou, Dana.Beznoskova@uradprace.cz, 950 180 725 nebo 773 778 760.

Poslední aktualizace: 10. 2. 2021