Podávání stížností

Pokud uchazeč o zaměstnání není spokojen se službami poskytovanými úřadem práce nebo s činností jednotlivých zaměstnanců úřadu práce, může podat stížnost řediteli úřadu práce nebo nadřízenému orgánu, kterým je, Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

Stěžovatel může stížnost podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.
Byla-li stížnost doručena Ministerstvu práce a sociálních věcí, v okamžiku, kdy je zřejmé, že stížnost nebude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení, vyřizující útvar potvrdí písemně příjem stížnosti stěžovateli a zároveň ho informuje, v jakém předpokládaném termínu bude stížnost vyřízena

Stanovenou lhůtu 60 dnů lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. O překročení i důvodech musí být stěžovatel informován.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě.
O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2022