Outplacement (OUT)

logo

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 31. 7. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Jaký problém projekt řeší?

Předmětem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami,a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění. Propouštění zaměstnanci tak mají šanci najít si nové zaměstnání ještě před koncem stávajícího pracovního poměru.

Zaměstnavatelé si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které už nemají práci, díky projektu je mohou přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a přijímat nové zaměstnance, Úřad práce ČR přispěje na jejich mzdy.

Pro koho je projekt určen?

  • Zaměstnancům s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR.
  • Zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní době.
  • Zaměstnancům, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru.
  • Zaměstnancům, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.
  • Zaměstnancům, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.
  • Zaměstnancům, kteří nemohou či nemohli konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele uvedenou v § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Stávajícím zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.
  • Novým zaměstnavatelům, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnanci a zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít níže uvedených aktivit projektu.

Monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků

V rámci projektu bude probíhat monitoring a poradenství pro zaměstnavatele, a to jak monitoring zaměstnavatelů, kteří se chystají propouštět své zaměstnance, tak monitoring zaměstnavatelů, kteří deklarují, že budou nové zaměstnance přijímat.

Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství

Na základě dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění zaměstnanců, budou na půdě firem nebo Úřadu práce ČR realizovány informační schůzky, kde budou potencionálním účastníkům zodpovězeny dotazy týkající se aktivit projektu a případně i otázky ohledně evidence na Úřadu práce ČR. Cílem schůzek bude dosáhnout zapojení účastníků do projektových aktivit.

Vzdělávací kurzy v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills

Účastníci projektu budou do této klíčové aktivity zařazováni průběžně dle individuálních potřeb a jejich aktuální situace. Snahou bude poskytnout vzdělávací kurzy účastníkům bezprostředně po vstupu do projektu, tzn. ještě v době jejich stávajícího zaměstnání. Kurzy budou určeny nejen účastníkům projektu, kteří jsou ještě v zaměstnaneckém poměru, ale i těm, kterým se nepodařilo rychle nalézt vhodné pracovní uplatnění a již se registrovali na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání. 

Rekvalifikace a vzdělávací aktivity

Cílem je zabezpečení rekvalifikací a vzdělávacích aktivit pro účastníky projektu dle jejich individuálních požadavků a při zohlednění jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Rekvalifikace se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce s cílem pomoci účastníkům projektu připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání bude v projektu realizováno formou nedotovaných pracovních míst nebo pracovních míst, jejichž financování je podpořeno s využitím prostředků poskytnutých z Operačního programu Zaměstnanost. 

Doprovodná opatření

V rámci realizace poradenských aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů. V odůvodněných případech budou moci účastníci rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Účastníkům mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací nebo do zaměstnávání.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Národní projekt navazuje na regionální projekty Outplacement, které byly realizovány v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a v kraji Vysočina.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Případně pište na email outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Další informace k outplacementu včetně letáků a formulářů najdete zde.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023