Odborné praxe pro mladé do 30 let v Plzeňském kraji

projektová manažerka: Bc. Lenka Šmídová (lenka.smidova@uradprace.cz)

finanční manažerka: Ing. Alice Nováková (alice.novakova@uradprace.cz)

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00059

Trvání projektu: od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2015

Rozpočet projektu: 92 758 945,- Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je kombinací různých nástrojů a aktivit dodat účastníkům projektu bez pracovních zkušeností znalosti, dovednosti a motivaci, aby byli schopni se v co nejkratším čase zapojit do pracovního procesu a získanou práci si udržet. Prostřednictvím praxe bude klientům poskytnuto kvalitní zaměstnání. Odborných praxí bude v projektu cca 100. Tím bude docházet k překonávání a odstraňování kvalifikačních a sociálních bariér.
Intenzivní prací s CS bude projekt předcházet opakované evidenci a celkově snižovat průměrnou dobu evidence mladých uchazečů. Záměrem projektu je vedle snižování nezaměstnanosti této věkové skupiny a zvyšování kvality pracovních sil, též hledání a aplikace inovativního a komplexního využití klasických nástrojů APZ i dílčích nástrojů nových.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 30 let věku realizací cíleného nástroje/opatření aktivní politiky zaměstnanosti "Odborné praxe pro mladé do 30 let".

Vlastní odborné praxi mohou v případě potřeby předcházet rekvalifikace v kombinaci s poradenskými činnostmi. Rekvalifikace a poradenství se zaměří zejména na získání odborných znalostí a klíčových (obecných i odvětvových) dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce, s cílem připravit uchazeče o zaměstnání pro konkrétní profesi nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce a tím zvýšit i jejich zaměstnatelnost a celkovou šanci na trhu práce.

Klíčová aktivita projektu Odborné praxe je realizována formou Společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM). Odborné praxe budou probíhat u vybraných zaměstnavatelů, s kterými ÚP ČR uzavře Dohodu o vyhrazení SÚPM. Dohodě o vyhrazení SÚPM bude předcházet plán odborné praxe a harmonogram odborné praxe (včetně definování cíle, kterého se má odbornou praxí dosáhnout), který navrhne zaměstnavatel. Předpokládá se, že část zaměstnavatelů si po ukončení praxe účastníka ponechá nadále jako svého zaměstnance (již bez využití mzdového příspěvku).

Praxe bude možné realizovat jak u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře, tak u zaměstnavatelů ve veřejné správě. Praxe bude sjednána maximálně na dobu 12 měsíců, minimálně na dobu 6 měsíců. Maximální částka na mzdové příspěvky činí 24.000 Kč/měsíc.

Nezanedbatelnou součástí uvedených nástrojů je aktivizace a motivace uchazečů o zaměstnání k vyhledávání zaměstnání a jejich pracovní a společenské integraci, prostřednictvím poskytovaného individuálního poradenství.

Cílové skupiny:

Uchazeči a uchazečky o zaměstnání do 30 let věku, s pracovní zkušeností do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání. Budou vybíráni na základě parametrů míst vhodných pro odbornou praxi. Výběr proběhne dvoufázově a bude podpořen informacemi ze zdrojů odborných útvarů a publicitou orientovanou na veřejnost.

Region:

Plzeňský kraj

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022