Německo životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility -– https://eures.europa.eu/index_cs pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky německých úřadů práce -  http://www.arbeitsagentur.de/ pro vyhledání klikněte zde.

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Povolení k pobytu
3. Sociální pojištění a daně - formulář U1
4. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2  
5. Uznávání pracovních kvalifikací
6. Zdravotní péče a pojištění
7. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
8. Jak najít zaměstnání
9. Minimální mzda
10. Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky
11. Nárok na dětské přídavky - Kindergeld
12. Sídla velvyslanectví
13. Další zdroje informací

Vše o práci v SRN najdete např. zde: 

http://www.make-it-in-germany.com

 

1. Úvodní informace

 Od 1. května 2011  Spolková republika Německo zcela otevřela svůj pracovní trh pro občany zemí, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004, tedy i pro občany České republiky, což v praxi znamená, že již nebude třeba pracovního povolení. I nadále je ovšem po datu 30.04.2011 třeba počítat s rozdílnými právními systémy při uzavírání pracovních smluv (podle německého nebo českého práva), značně odlišnými systémy sociálního zabezpečení a uznávání odborné kvalifikace.

Oficiální název: Spolková republika Německo; německy: Bundesrepublik Deutschland
Rozloha: 357.020 km2 (pevnina: 349.223 km2, vodstvo: 7.797 km2)
Počet obyvatel: 82.8 milionů obyvatel (2016)
Hustota osídlení: 226 obyv./km2
Hlavní město: Berlin (Berlín)
Počet obyvatel hlavního města: 3 671 000
Měna: euro
Administrativní členění: 16 spolkových zemí (Bundesländer): Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Úřední jazyk: němčina
Jazyky menšin: dánština (severní Šlesvicko), lužická srbština (Lužice), frýžština (severní a východní Frýžsko)
Národnostní složení: Němci (91,2%); Turci, Kurdové, Italové, Řekové, Poláci, Španělé, Bosňané; menšiny se zvláštními právy: Dánové, Lužičtí Srbové, Frýzové
Náboženství: evangelická a.v. církev (45%), římskokatolická církev (34,7%), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev

 Občané EU/EHP mají právo volně se v Německu usadit a pracovat bez pracovního povolení.

2. Povolení k pobytu

Od 01.05.2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany ostatních přístupových zemí k EU. Čeští občané mohou cestovat do Spolkové republiky Německo se svým cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Od 7.1.2013 již není nutné vydávání tzv. povolení k pobytu z cizineckého úřadu, i tak ale zůstává v platnosti ohlašovací povinnost pobytu na ohlašovnách (Meldebehörde) na radnicích v rámci bydliště viz níže.
Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště.  

Další informace ohledně pobytu:
Spolkové ministerstvo vnitra: BMI - Bundesministerium des Innern und für Heimat


 3. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o německé sociální dávky mohou na úřadu práce v ČR vyžádat formulář U1, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v České republice. Vyplněný formulář žadatel předkládá na místním Úřadě práce v Německu. Získání sociálních dávek závisí na splnění kritérií, která platí od 1. května 2004 pro občany nových členských států EU.
Další informace naleznete na stránkách https://eures.europa.eu/index_cs v sekci Život a práce.
 
Jako zaměstnanec v Německu jste automaticky ze zákona sociálně pojištěn. Do sociálního pojištění patří například pojištění v době nezaměstnanosti, nemoci, důchodu a úrazu.
Poté, co jste si vybrali zdravotní pojišťovnu (Krankenkasse), vás zaměstnavatel přihlásí k placení sociálního pojištění, další formality následují automaticky.

Tzv. 5 pilířů pojištění:

  • zdravotní pojištění 14,60 %   (Zaměstnanec 7,30 x Zaměstnavatel 7,30)
  • důchodové pojištění 18,60 %  ( Zaměstnanec 9,3 x Zaměstnavatel 9, 3)
  • pojištění pro případ nezaměstnanosti 2,6 % (Zaměstnanec 1,3 x Zaměstnavatel 1,3)
  • pojištění pro případ péče 3,4 % ( Zaměstnanec 1,7 x Zaměstnavatel 1,7)
  • úrazové pojištění (100% platí zaměstnavatel)

Formulář U1

Po ukončení pracovního poměru v Německu je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) a zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR nebo elektronicky prostřednictvím českého úřadu práce, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Německu z důvodu časového prodlení.

Formulář U1 je vydáván příslušným místním úřadem práce (Agentur für Arbeit). Ten se určí podle místa posledního pobytu zaměstnance v SRN, případně podle místa posledního zaměstnání.

Příslušný úřad práce (Agentur für Arbeit) najdete na stránkách:
Startseite - Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de)

zadáním poštovního směrovacího čísla nebo města.

Pokud si o U1 žádá přímo uchazeč, pak použije tiskopis žádosti: https://www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z

Je třeba uvést následující údaje: osobní data, státní příslušnost, poslední adresa v SRN, podrobnosti o zaměstnání (od-do, název a adresa zaměstnavatele, druh zaměstnání), přiložit kopii potvrzení o zaměstnání od německého zaměstnavatele nebo další dokumenty týkající se zaměstnání.

V případě konkrétních dotazů kontakty naleznete zde: https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner 

Zaměstnanci z jiných členských států EU/EHP, kteří vykonávají v Německu řádné zaměstnání, podléhají německému sociálnímu pojištění a jsou pojištěni proti nemoci, nezaměstnanosti a v zákonném důchodovém pojištění, také musí být zaměstnavatelem pojištěni u zaměstnaneckých odborů proti úrazu. Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká ale teprve tehdy, pokud byl člověk v posledních 2 letech minimálně 12 měsíců sociálně pojištěn a přispíval do pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Zaměstnanci z jiných členských států EU/EHP vyslaní do Německa zažádají u svého příslušného sociálního úřadu o potvrzení A1 a tímto doloží, že pro ně nadále platí pojistné sociálně povinné právní předpisy vysílajícího státu a ne německé právní předpisy. Další informace k tomuto podává Spolkové ministerstvo zdravotnictví http://www.bundesgesundheitsministerium.de

Spolkové ministerstvo zdravotnictví 

Služební sídlo Bonn                                                                                                      Služební sídlo Berlín

Rochusstraße 1                                                                                                             Friedrichstraße 108 

53123 Bonn                                                                                                                  10117 Berlin                                                                                                              


Sociální pojištění zaměstnanců z evropských zemí (státy EU):
Pro všechny zaměstnance v Evropě platí zásada, že se aplikují právní předpisy sociálního pojištění vždy jen jednoho státu.

Zaměstnání ve více státech:
Pokud zaměstnanec provozuje zaměstnání ve více státech současně, musí být nejdříve rozhodnuto, které předpisy v oblasti sociálního práva pro tohoto zaměstnance ve všech jeho zaměstnáních platí.
Pokud zaměstnanec vykonává v zahraničí další zaměstnání, měl by zaměstnavatel v každém případě tzv. omezené zaměstnání v Německu nechat objasnit, zda platí německé předpisy sociálního pojištění. Jen tak se lze vyhnout dodatečným požadavkům zahraničních sociálních pojistitelů. Pokud zaměstnanec vykonává zaměstnání ve více členských státech EU současně, je pro rozhodování o příslušnosti k právním předpisům kompetentní Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (Willkommen bei der DVKA - GKV-Spitzenverband, DVKA).

Pozor na tzv. MINIJOB!!!
Minijob- zaměstnanec nebydlí v Německu:
Za zaměstnance, kteří nebydlí v Německu, rozhoduje o příslušnosti k právním předpisům příslušný nositel sociálního pojištění daného státu, kde zaměstnanec bydlí, a ten také vydává potřebné potvrzení.

Minijob- zaměstnanec bydlí v Německu:
Za zaměstnance, kteří bydlí v Německu, rozhoduje o příslušnosti k právním předpisům zdravotní pojišťovna, u které je daný zaměstnanec zdravotně pojištěn. Pokud zaměstnanec není v Německu ze zákona zdravotně pojištěn, stav věci zkoumá příslušný nositel německého důchodového pojištění.

Přihlášení na Centrále Minijob:
Na Minijobzentrale smějí být přihlášeni jen zaměstnanci, pro které platí německé předpisy v oblasti sociálního pojištění a kteří vykonávají tzv. omezené zaměstnání.
Příklad: Pomocnice v domácnosti z východní Evropy, která si pravidelně měsíčně vydělá více než 450 EUR, nevykonává Minijob. Musí být jako zaměstnankyně podléhající povinnému pojištění nahlášena v Německu u nějaké zákonné zdravotní pojišťovny. Přihlášení na Centrále Minijob není v tomto případě možné.

P O Z O R !

Pokud vykonáváte práci v Německu na minijob pouze krátkodobě a nepravidelně, nejste zde zdravotně ani sociálně pojištěni. Proto by si zahraniční pracovnívi měli vždy předem zjistit, zda je jejich pojistná ochrana v rámci zdravotního a nemocenského pojištění dostatečná.

Podrobné informace k problematice minijobu naleznete na https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/01_basiswissen/01_grundlagen/01_was_sind_minijobs/node.html 

Vysílání zaměstnanců:
Pokud firmy, vyřizují zakázky v Německu, mohou kvůli tomu vyslat do Německa svoje zaměstnance. Pro tyto zaměstnance potom v rámci vyslání platí předpisy sociálního pojištění daného státu, odkud jsou vysláni. Předpokladem je, že pobyt v Německu je předem časově omezen. To potvrzuje zahraniční nositel sociálního pojištění (ČSSZ) formulářem A1, resp. E101. Tito vyslaní zaměstnanci nesmějí být přihlášeni na Centrále pro minijob nebo u jiných nositelů německého sociálního pojištění.

Veškeré informace ohledně vysílání zaměstnanců do jiných států EU/EHP naleznete zde: Úvodní stránka | Centrum pro regionální rozvoj České republiky (crr.cz)

DAŇ Z PŘÍJMU

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommensteuer/einkommensteuer.html 

Povinnost podávat daňové přiznání se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou plátci daně. Osoby, které vykonávaly výdělečnou činnost v Německu více než 183 dní v roce, mají zde všeobecnou daňovou povinnost. Daňové přiznání slouží jako podklad pro výpočet daně z příjmu. Byla-li v předchozím roce zaplacena vyšší daň než byla vypočtena v přiznání, rozdíl se plátci vrátí. Daňové přiznání se obvykle podává do 31. května následujícího roku.

6 daňových tříd (Steuerklasse) - je nutné se přihlásit k daňové povinnosti na místně příslušném finančním úřadu v SRN a zažádat o přidělení daňové třídy.


 4. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Německa za účelem hledání zaměstnání v této zemi (to paltí i opačně). Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 3 až max. 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce podat žádost o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se pak během 7 dní (bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce (Agentur für Arbeit) v Německu a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění  (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

Na německém úřadu práce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Spolkové republiky Německo. 
Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce - https://web.uradprace.cz/web/cz/koordinace-davek-v-nezamestnanosti.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku vaší zdravotní pojišťovny. 
Důležité informace také na www.kancelarzp.cz - Kancelář zdravotního pojištění.   


5. Uznávání pracovních kvalifikací
 

Vzájemné uznávání se uskutečňuje na základě směrnic EU o uznávání.


Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
(Ústředí pro zahraniční vzdělávání
v sekretariátu stálé konference ministrů školství zemí)
Graurheindorfer Straße 157
53117 Bonn
Tel. 0049 228 501 - 352 nebo -264
 


Pro vyhledání kompetentních institucí pro uznání regulovaných profesí v Německu využijte vyhledávač na stránce http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ .6. Zdravotní péče a pojištění

Zdravotní pojištění spadá pod nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004.

Osoba dlouhodobě pracující a žijící mimo Českou republiku, přestává být součástí českého systému zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Platí pro ni zákony země, kde žije a pracuje - v ní přispívá do systému zdravotního a sociálního zabezpečení.

Osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí. 

 

7. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

Při souběhu pracovních činností v Německu a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a) Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP

   Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činnosti vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b) Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP

    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budu podléhat právním předpisům o     

    sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům - formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace:  Kancelář zdravotního pojištění Kancelář zdravotního pojištění (kancelarzp.cz)

                            ČSSZ http://www.cssz.cz/cz

 

Detailní informace týkající se německého zdravotního pojištění můžete nalézt zde: Krankenversicherung (make-it-in-germany.com)

 

Pokud jste přeshraniční pracovník, tzv. pendler:

  • U zahraniční zdravotní pojišťovny (v místě výkonu zaměstnání –v Německu) si vyzvedněte formulář E 106/ nově S1.
  • Formulář E 106/S1 předejte na pracovišti zdravotní pojišťovny v ČR, kde obdržíte novou kartičku určenou pro přeshraniční pracovníky Potvrzení o registraci. Platnost potvrzení je max. 6 měsíců a lze ji podle potřeby prodlužovat.
  • Žijí-li s vámi nezaopatření rodinní příslušníci, bude vám i pro ně vystaven formulář E106/S1, který musíte doložit na pracovišti zdravotní pojišťovny v ČR. 
  • S potvrzeným formulářem E106/S1 má přeshraniční pracovník nárok na plnou zdravotní péči na území státu, v němž vykonává výdělečnou činnost i na území České republiky.

Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie, musí pracovník oznámit zdravotní pojišťovně v ČR do 8 dnů.

POZOR NA POVINNOSTI V PŘÍPADĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI!

V případě vzniku pracovní neschopnosti je zaměstnanec povinen ihned informovat zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem, do 3 dnů potom musí poslat písemné lékařské potvrzení jak zaměstnavateli, tak své zdravotní pojišťovně! Důvodem je jiný systém vyplácení tzv. nemocenské. Zaměstnavatel hradí 100% náhrady platu (Lohn/Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall)po dobu až 6 týdnů, pokud nemoc trvá, přebírá platbu zdravotní pojišťovna a vyplácí nemocenskou (Krankengeld). Musí se jednat stále o prvotní diagnózu.

V Německu je ze zákona možné dostat v době pracovní neschopnosti výpověď! Zaměstnavatel musí samozřejmě dodržet zákonnou výpovědní lhůtu. Pokud dostanete v době pracovní neschopnosti výpověď a vaše nemoc trvá i po ukončení pracovního poměru, pojišťovna přebírá platbu nemocenské až na max. 78 týdnů, kdy stále spadáte pod systém německého zdravotního pojištění. Pokud po ukončení pracovní neschopnosti nenastoupíte do pracovního poměru znovu v Německu, je nutné se přihlásit zpět do systému českého zdravotního pojištění a z německého se nejdéle do 8 pracovních dnů odhlásit.


8. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na evropském portálu http://europa.eu/eures nebo na českém portálu Volná místa EURES (uradprace.cz)

 Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Oficiální stránky úřadu práce v Německu: http://www.arbeitsagentur.de/

Kde hledat práci v Německu:

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/

https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/jobsuche/

https://www.stellenanzeigen.de/

https://de.indeed.com/

https://www.monster.de/

https://de.jobted.com/

https://www.tempton.de/

https://www.accenture.com/de-de/careers

https://de.jobrapido.com/

https://www.yourfirm.de/

https://jobs.nordbayern.de/

https://www.workwide.de/alle-jobs/

Agentury práce:

https://www.orizon.de/de

https://www.randstad.de/

https://www.schmidt-wifling.de/

GETWORKS - Agile Zeitarbeit & Personalvermittlung9. Minimální mzda

Od 1. ledna 2024 platí na celém území Německa zákonná minimální mzda ve výši 12,41 EUR/hrubého za hodinu, pro agenturní zaměstnance 13,50 EUR/hod. Minimální mzda platí pro německé i zahraniční zaměstnance, jimž nenáleží odvětvová minimální mzda. Znamená to, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa, musí za svou práci obdržet od svého zaměstnavatele nejméně 12,41 EUR za hodinu, ať už se jedná o německého, nebo o zahraničního zaměstnavatele. Rovněž pro odměňování za praxi či stáž má zásadně platit zákonná minimální mzda. Z těchto pravidel však existují výjimky vztahující se na určité skupiny zaměstnanců a praktikantů. Kromě toho na území Německa platí pro německé i zahraniční zaměstnance minimální mzdy v určitých odvětvích, které jsou všeobecně vyšší než všeobecná minimální mzda. Znamená to, že všem zaměstnancům, kteří na území Německa pracují v daném odvětví, náleží odměna za práci přinejmenším ve výši minimální mzdy závazně platné v tomto odvětví. Přitom není podstatné, zda je jejich zaměstnavatel z Německa, nebo ze zahraničí.

Aktuální informace k minimálním mzdám na adrese www.mindestlohn.de a www.sachsen.dgb.de

 
10. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba: liší se opět pro jednotlivé obory
Dovolená: 4 týdny, pro některá odvětví je delší
Státní svátky: 12 ve většině spolkových zemí, v některých je to méně ( náboženské svátky)

11. Nárok na Přídavek na dítě - Kindergeld

Žádost o Kindergeld musí být podána nejdéle do 6 měsíců od vzniku nároku! Podána musí být žádost, tedy Antrag auf Kindergeld, ostatní podklady mohou být dodány k žádosti později, pokud požádáte o prodloužení lhůty.

Nárok na Přídavek na dítě v SRN není ovlivněn výší příjmu. Nárok má každý, kdo řádně v SRN odvádí daně z příjmu a splní všechny podmínky nároku. Žádosti českých pracovníků, vykonávajících pracovní činnost v SRN, zpracovává Familienkasse Baden-Württemberg West v Karslruhe. Vyplněný formulář se všemi potřebnými dodatky můžete zasílat buď přímo na níže uvedenou adresu, nebo žádost podat na nejbližší pobočce německých úřadů práce (Agentur für Arbeit), která ji na příslušné zpracovatelské oddělení přepošle za vás. Využít můžete také elektronickou komunikaci. 

V úředních hodinách můžete navštívit jakoukoliv pobočku Familienkasse https://www.arbeitsagentur.de/familie-kinder a svou žádost tam podat. Osobní návštěvy za účelem přímluvy či urychlení vyřízení žádosti jsou bezpředmětné.

Adresa pro písemný styk: Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Baden-Württemberg West

76088  Karlsruhe

Deutschland

E-mail: Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West.F33(a)arbeitsagentur.de

Úřední hodiny pro osobní návštěvu jsou v Offenburgu:    

Familenkasse Offenburg

Weingartenstr. 3

Po, Út, Pá   8:00 - 12:00

St                zavřeno

Čt                8:00 -12:00   14:00 -18:00

Formulář žádosti a příslušné přílohy v češtině a němčině ke stažení zde.

Součástí žádosti musí být i formulář Haushaltsbescheinigung, nebo  Lebensbescheinigung (podle rodinné situace), který nahrazuje formulář E401 Potvrzení o složení rodiny (rodinného stavu). Tento formulář potvrzuje od 1. 2. 2017 místně příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR, oddělení SSP. 

Formulář E411 si německá Familienkasse vyžádá po oddělení Státní sociální podpory příslušného Úřadu práce ČR sama, vyřízení ovšem urychlí, pokud si předem zažádáte v ČR o přídavky na děti a zamítnutí přiložíte ke všem dokumentům, které na Familienkasse budete zasílat. 

 

12. Sídla velvyslanectví

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin:
Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 226 38 - 0
Nouzová linka: +49 170 247 99 56
E-mail: berlin(a)embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/berlin

Seznam konzulátů a Českých center v SRN a kontakty najdete zde  http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko/kontaktni_cesky_urad/index.html

  Velvyslanectví SRN v Praze
  Vlašská 19
  118 01 Praha 1 — Malá Strana
  tel: (+420) 257 113 111 
  https://prag.diplo.de/cz-cs/botschaft/-/1230580 

 
13. Použité zdroje informací

http://www.mzv.cz
http://www.arbeitsagentur.de/
https://web.mpsv.cz

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html

http://www.bmbf.de/

http://www.bmfsfj.de

Soubor ke stažení: Reportaz EURES-T Cechy-Bavorsko.zip (256.13 MB)

Soubor ke stažení: Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012 (617.05 kB)

Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky v SRN (2.19 MB)

Soubor ke stažení: Žádost o členství v DGB (1.16 MB)

Soubor ke stažení: BAA_FLY_JOBBO~RSE_AN_TSCHECHISCH_BF_051012.PDF (3.8 MB)

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024