Národní individuální projekty

NIP byly zaměřeny na jednotlivé nástroje APZ. Přílohou každého projektu bylo rozdělení finančních prostředků projektu jednotlivým úřadům práce, které vycházelo z koeficientu potřebnosti a byly přidělovány prostřednictvím rozpočtu v souladu s Metodikou finančních toků, která je součástí Metodiky OP LZZ.

Při přidělování finančních prostředků na podporu pracovních míst v NIP (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa) postupovaly úřady práce v souladu se zákonem, jeho prováděcími vyhláškami, platnou metodikou pro APZ a vnitřním předpisem daného úřadu práce pro realizaci APZ, který byl průběžně aktualizován ve vazbě na vývoj na trhu práce.

Výše poskytovaných příspěvků v rámci projektů ESF se nesměla lišit od výše příspěvků poskytovaných v rámci národní APZ. Při zařazování fyzické osoby (tj. uchazeče o zaměstnání) na nástroje financované z NIP se postupovalo stejně jako při zařazování fyzické osoby na nástroje a opatření APZ financované ze státního rozpočtu.

Pokud zaměstnavatel obdržel příspěvek dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nesměl obdržet jiný příspěvek na úhradu mzdových nákladů, a to ani v případě hrazení příspěvku z prostředků ESF.

Národní individuální projekty byly zaměřeny na nástroje:

Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená (dále jen SÚPM-vyhrazená) 
Veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) 
Rekvalifikaci a poradenskou činnost

PŘEHLED ukončených individuálních projektů 

Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
Vzdělávejte se pro stabilitu! ukončen 4. 1. 1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků A1 CZ.1.04/1.1.00/A1.00001 Zaměstnavatelé, kteří se nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.   17.9.2012 31.1.2015
Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace (VSPR! - rekvalifikace) ukončen 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti 72 CZ.1.04/2.1.00/72.00001 Uchazeči a zájemci o zaměstnání   1.7.2011 30.6.2014
Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita ukončen 4. 1. 1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 71 CZ.1.04/1.1.00/71.00002 Zaměstnavatelé s prorůstovým potenciálem   31.5.2011 31.5.2014
NIP - Veřejně prospěšné práce ukončen 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti   CZ.1.04/2.1.00/03.00001 uchazeči o zaměstnání   1.5.2008 31.10.2010
NIP - Společensky účelná pracovní místa ukončen 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti   CZ.1.04/2.1.00/03.00002 uchazeči o zaměstnání   1.5.2008 31.10.2010
NIP - Poradenství a rekvalifikace ukončen 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti   CZ.1.04/2.1.00/03.00003 uchazeči o zaměstnání   1.5.2008 30.6.2010
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce ukončen 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti 03 CZ.1.04/2.1.00/03.00017 uchazeči a zájemci o zaměstnání   1.6.2013 31.12.2015
Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP - SÚPM) ukončen 1.1 Přístup k zaměstnání 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost.   1.9.2015 30.6.2018
Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce (NoPP - VPP) ukončen 1.1 Přístup k zaměstnání 121 CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost.   1.9.2015 30.6.2018
 

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!
CZ.1.04/1.1.00/A1.00001 

Doba realizace: 17.9.2012 – 31.8. 2015

MPSV rozhodlo o předčasném ukončení projektu ke 31.1.2015 

Příjem žádostí o vstup do projektu byl ukončen ke 20. 11. 2014.  

Cíl projektu: podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR nacházeli v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nebyli schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bylo umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nebyli schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím došlo kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu, a to zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti. 

Cílová skupina: zaměstnavatelé, kteří v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Podmínky realizace: Rozsah výpadku pracovní doby musel být v rozsahu 20 % až  60 % (tedy průměrně více než jeden den v týdnu a maximálně 3 dny v týdnu) a pokles meziročních kvartálních tržeb k počtu zaměstnanců zaměstnavatele vyšší než 20%.

Projekt umožnil zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (po dobu max. 6 měsíců od podpisu dohody, ve výjimečných případech mohla být tato lhůta prodloužena o dalších 6 měsíců).

Na projekt byly v Jihomoravském kraji vynaloženy cca 2 mil. Kč. 
 

Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ - Adaptabilita
CZ.1.04/1.1.00/71.00002

Doba realizace: 31.5.2011 – 31.7.2013

MPSV rozhodlo o prodloužení projektu do 28.2.2014 

Cíl projektu:   podpora zaměstnavatelů, kteří realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP a mají potenciál k získávání nových zakázek a rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit. Projekt umožnil těmto firmám, aby připravily své zaměstnance na nové nároky v oblasti jejich odborných znalostí a dovedností.

Cílová skupina: 
zaměstnavatelé s prorůstovým potenciálem ve vybraných odvětvích:
 •  strojírenství,
 •  stavebnictví,
 •  nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
 •  pohostinství, ubytování, stravování,
 •  sociální služby (ambulantní a terénní),
 •  odpadové hospodářství.
Podmínky realizace: O finanční podporu mohli zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírali nové pracovníky, které bylo třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebovali zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrželi finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně byly vzdělávaným zaměstnancům po dobu jejich vzdělávání hrazeny mzdové náklady.

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna pro celou ČR částka 850 000 000 Kč. V Jihomoravském kraji bylo vynaloženo cca 86,8 mil. Kč a  podpořeno 194 zaměstnavatelů.

Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ - Rekvalifikace
CZ.1.04/2.1.00/72.00001

Doba realizace: 1.7. 2011 - 30.6.2014

Projekt byl zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR.

Cíl projektu: zvýšit šance, možnosti a potenciál uchazečů a zájemců o zaměstnání k nalezení nebo změně zaměstnání zvýšením, rozšířením, obnovením nebo změnou jejich kvalifikace, která často neodpovídala aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a nabídce volných míst.

Cílová skupina: vybrané skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání:
 • osoby nad 50 let
 • osoby do 25 let
 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
 • osoby s nízkou kvalifikací
 • osoby bez praxe
Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhalo prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

Popis realizace:
Prostřednictvím poradenských programů byly podpořené osoby aktivizovány ve snaze zvýšit jejich motivaci k hledání a nalezení zaměstnání. V rámci těchto aktivit byly prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností bylo potřeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.

Rekvalifikace byly zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a kompetencí vyžadovaných na trhu práce s cílem připravit podpořené osoby pro konkrétní profesi nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce a tím zvýšit i jejich celkovou šanci uspět na trhu práce.

Realizace rekvalifikací a poradenských programů probíhala prostřednictvím ÚP ČR, resp. jeho kontaktních pracovišť. (ÚP ČR byl partnerem projektu s finančním příspěvkem).

NIP - Společensky účelná pracovní místa 
CZ.1.04/2.1.00/03.00002

Doba realizace: 01. 05. 2008 - 31. 10. 2010

Projekt byl zaměřen na tvorbu podporovaných pracovních míst pro obtížně umístitelné uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR.

Cíl projektu: přispět k dlouhodobějšímu, případně i trvalému pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Hlavním cílem projektu je zamezit dlouhodobé nezaměstnanosti osob z cílové skupiny a tím i případnému sociálnímu vyloučení, v závislosti na sociálních dávkách a snížení životní úrovně. 

Cílová skupina: projekt byl zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, nicméně jejichž handicapy nejsou z hlediska trhu práce tak závažné (např. nedostatek praktických zkušeností, návrat žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší pracovníci, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce, apod.). 
 
Popis realizace:
SÚPM přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce  V případě potřeby je možné zajistit rekvalifikace potřebné nejen pro umístění na dané SÚPM, ale i k rozvoji klíčových dovedností.

Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům APZ, který výrazně snižuje návratnost uchazečů do evidence. 
SÚPM jako nástroj APZ vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce, protože v případě SÚPM existuje reálná šance, že uchazeč po ukončení účasti v projektu zůstane v zaměstnaneckém poměru nebo si relativně rychle dokáže najít pracovní uplatnění.

NIP - Veřejně prospěšné práce 
CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Doba realizace : 01. 05. 2008 – 31.10.2010

Projekt byl zaměřen na vytváření časově omezených pracovních příležitostí pro specifické skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání evidované na ÚP ČR.

Cíl projektu: udržení a obnovení základních pracovních návyků cílové skupiny uchazečů o zaměstnání a jejich motivace k práci prostřednictvím získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti. Projekt do určité míry fungoval i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů a napomáhal prostřednictvím pracovního uplatnění společenské integraci sociálně nepřizpůsobivých osob.

Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaní, tedy skupiny osob, které jsou velmi náchylné k možnosti sociální exkluze. Tyto skupiny uchazečů o zaměstnání jsou, mj., charakteristické tím, že postupem času, kdy jsou vedeny v evidenci ÚP, ztrácí potřebné pracovní návyky a sociální kontakty.

Popis realizace:
Projekt byl realizován formou příspěvku na mzdové náklady při vytváření VPP obcemi a zaměstnavateli. Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti, spočívající v údržbě veřejného prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací. Mezi jiné obdobné činnosti patří např. práce osobního asistenta zdravotně postižených osob, pomocné práce charitativní, sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení. 

Projekt navazoval na zkušenosti pilotního projektu Podpora zaměstnávání v obcích a organizacích neziskové sféry a rekvalifikace realizovaného v rámci OP RLZ.

NIP - Poradenství a rekvalifikace 
CZ.1.04/2.1.00/03.00003

Doba realizace: 01. 05. 2008 - 30. 06. 2010  

Projekt byl zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR.

Cíl projektu: zvýšit možnosti uplatnění uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce, a to buď změnou nebo zvýšením jejich kvalifikace, která již neodpovídala požadavkům trhu práce, nebo zdokonalením technik vyhledávání zaměstnání a motivací a aktivizací uchazečů a zájemců o zaměstnání. 

Cílová skupina: uchazeči a zájemci o zaměstnání

Popis realizace:
Projekt byl zaměřen na dva, vzájemně se doplňující, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – poradenské činnosti a rekvalifikace. Vzdělávací (rekvalifikační) aktivity se zaměřovaly zejména na získání klíčových dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce a byly zaměřeny zejména na zvýšení zaměstnatelnosti, a na získání znalostí a dovedností, vyplývajících z požadovaných nebo očekávaných potřeb trhu práce. Zvýšená pozornost byla zaměřena na uchazeče a zájemce o zaměstnání s žádnou nebo nízkou úrovní kvalifikace. V rámci poradenství a motivačních aktivit bylo využíváno jak individuální, tak skupinové poradenství pro jednotlivé specifické skupiny uchazečů (např. mladistvé, osoby bez kvalifikace, ženy vracející se na trh práce, věkově starší, zdravotně postižené apod.) včetně přípravy a nabídky široké škály vzdělávacích aktivit, odpovídajících potřebám a schopnostem těchto skupin. 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání byli do aktivit projektu vybíráni úřadem práce v souladu s jejich příslušností k ohroženým skupinám, požadavkům trhu práce na kvalifikaci, znalosti a dovednosti, a také s cílem prevence dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožených osob.

Projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“
CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Doba realizace: 1. 6. 2013 – 31. 7. 2015  

Projekt prodloužen do 31. 12. 2015 

Cíl projektu: Hlavní podstatou a cílem projektu bylo zvýšení šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR na nalezení nového zaměstnání či změnu zaměstnání a jejich návrat zpět na trh práce. Jednalo se především o prevenci před evidencí u zájemců o zaměstnání, či prevenci před opakovanou evidencí a snahou snížení doby evidence u uchazečů o zaměstnání. Tento cíl byl realizován formou zapojení uchazečů a zájemců o zaměstnání do poradenských programů, které měly účastníky projektu motivovat k návratu zpět na trh práce (zejména dlouhodobě evidované uchazeče) a dále zabezpečováním rekvalifikací (jak rekvalifikací standardních, tak i rekvalifikací zvolených), neboť kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání mnohdy neodpovídala požadavkům zaměstnavatelů.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byli uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání. Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhalo prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

Podmínky realizace: V rámci projektu byla postupně vyhlašována výběrová řízení na zajištění rekvalifikačních kurzů a poradenských programů. Následně do těchto kurzů byli zařazováni uchazeči či zájemci o zaměstnání.

Poslední aktualizace: 24. 10. 2019